Bedrijfsethiek en corporate governance

Inleiding: Bedrijfsethiek en corporate governance. Bedrijfsethiek onderzoekt hoe om te gaan met corporate governance, klokkenluiden, bedrijfscultuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het legt de nadruk op de normatieve principes die zijn voorgeschreven door de bestuursorganen. Het niet naleven van bedrijfsprincipes leidt tot onnodige juridische acties.

Discipline benadrukt ook de gedragscode. Een reeks ongeschreven regels die juridisch afdwingbaar moeten zijn. Er is veel te doen over de steeds veranderende bedrijfsregels. Bedrijfsethiek onderwijst daarom ondernemers en werknemers over ethische procedures en sancties voor niet-naleving.

Bedrijfsethiek en corporate governance
Bedrijfsethiek en corporate governance 2

Wat is bedrijfsethiek?

Bedrijfsethiek bepaalt sociale, culturele, wettelijke en andere economische grenzen en beschermt de belangen van de betrokken partijen. Verder benadrukt het ethische en sociale waarden zoals consumentenbescherming, welzijn, eerlijke bedrijfspraktijken en dienstbaarheid aan de samenleving.

Van bedrijven wordt verwacht dat ze eerlijk en oprecht zijn in al hun handelingen. Als bedrijven dit niet doen, worden ze geconfronteerd met ernstige gevolgen. Wettelijke regels bepalen de moraal. Maar ethiek gaat verder dan handhaving. Ze moeten door jezelf worden opgelegd en ijverig worden nageleefd. Om de ethiek te handhaven, moeten bedrijven interne audits uitvoeren. En voert regelmatig kwaliteitscontroles uit. Ethiek verschilt ook van bedrijf tot bedrijf.

Principes van bedrijfsethiek

Bedrijfsethiek verwijst naar de reeks rechtvaardige principes en waarden die het gedrag van mensen en organisaties in de zakenwereld bepalen. Het gaat erom ethische beslissingen te nemen en bedrijfsactiviteiten uit te voeren op een manier die moreel juist en sociaal verantwoord is. Belangrijke aspecten van bedrijfsethiek zijn onder andere:

Verantwoordelijkheid: Ethiek gaat over het nemen van individuele verantwoordelijkheid. Het gaat twee kanten op. Individuen zijn verantwoordelijk voor de onethische praktijken van het bedrijf omdat ze zich niet gemeld hebben als klokkenluiders. Op dezelfde manier is het bedrijf aansprakelijk wanneer een werknemer onethische zakelijke praktijken tegenkomt.

Zorg en respect: Professionele relaties tussen collega’s moeten betrouwbaar en respectvol zijn. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat de werkplek veilig en harmonieus is.

Eerlijkheid: De beste manier om het vertrouwen van werknemers te winnen is door transparant met hen te communiceren.

Conflicten vermijden: Bedrijven zijn verplicht om belangenconflicten op de werkvloer tot een minimum te beperken. Te veel concurrentie binnen het personeelsbestand kan uiteindelijk rampzalig zijn.

Naleving: Bedrijven moeten alle voorschriften naleven.

Loyaliteit: Werknemers moeten loyaal zijn aan de organisatie en het merkimago hoog houden. Eventuele klachten moeten intern worden afgehandeld.

Relevante informatie: Het is belangrijk om begrijpelijke informatie te geven. Alle relevante feiten, zowel positieve als negatieve, moeten openbaar worden gemaakt. Het is onethisch om onredelijke voorwaarden te verbergen in kleine lettertjes.

De rechtsstaat: Bedrijfswetten beschermen de rechten van elk deel van de samenleving. Discriminatie van welke aard dan ook is onethisch. Persoonlijke vooroordelen van individuen mogen de besluitvorming van leiders niet beïnvloeden.

Beloften nakomen: Het is onethisch om niet-nakoming te rechtvaardigen door contracten irrationeel te interpreteren.

Wat is corporate governance?

Corporate governance is het systeem van regels, praktijken en processen waarmee een bedrijf wordt bestuurd en gemanaged. Het gaat om een raamwerk dat de relaties, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden definieert tussen verschillende belanghebbenden, waarbij de nadruk ligt op de raad van bestuur, het management en de aandeelhouders. Belangrijke elementen van corporate governance zijn onder andere:

Raad van Bestuur: De raad is verantwoordelijk voor het toezicht op de strategische richting van het bedrijf, moet ervoor zorgen dat het bedrijf effectief wordt geleid en moet de belangen van de aandeelhouders vertegenwoordigen. Het speelt een vitale rol in de besluitvorming en het risicobeheer.

Aandeelhoudersrechten: Bescherming van de rechten van aandeelhouders, waaronder stemrecht en toegang tot informatie over het bedrijf.

Transparantie en openbaarmaking: Bedrijven verplichten om tijdig nauwkeurige informatie te verstrekken aan belanghebbenden, waaronder financiële verslagen, vergoedingen van bestuurders en bestuurspraktijken.

Ethisch gedrag: Ethisch gedrag aanmoedigen en ervoor zorgen dat bedrijfsbeslissingen in overeenstemming zijn met de waarden en langetermijnbelangen van het bedrijf.

Risicobeheer: Strategieën en controles implementeren om risico’s voor het bedrijf te identificeren, beoordelen en beperken.

Verantwoording afleggen: leidinggevenden en bestuursleden verantwoordelijk houden voor hun acties en beslissingen.

Naleving van wet- en regelgeving: Zorgen voor naleving van wet- en regelgeving voor de sector en bescherming van de belangen van belanghebbenden.

Betrokkenheid van belanghebbenden: de belangen van verschillende belanghebbenden erkennen, waaronder werknemers, klanten, leveranciers en de bredere gemeenschap.

Wat is de functie van ethiek in corporate governance?

Volgens veel opiniepeilingen is het hedendaagse bedrijfsleven niet “zeer betrouwbaar”. Daarom is het vandaag de dag belangrijker dan ooit voor bedrijven om goed gedefinieerde, werkbare bestuursplannen op te stellen die geworteld zijn in de ethische waarden van integriteit, eerlijkheid en integriteit en openheid terwijl ze hun werk doen.

Door dit te doen, kunnen gedragingen worden geprezen die leiden tot zakelijk succes en duurzaamheid op de lange termijn. Het stelt bedrijven ook in staat om vertrouwen te winnen, de immateriële maar zeer waardevolle sociale en culturele valuta waarmee bedrijven kunnen werken:

  • De autoriteit in de sector worden om zaken te doen en marktaandeel te winnen.
  • Garner re-business
  • Verzamel steun, financiering en een gunstige publieke opinie.
  • Al deze stappen kunnen de winst en levensvatbaarheid van het bedrijf op de lange termijn vergroten.

Gelukkig zijn veel moderne bedrijven zich bewust van de voordelen van ethiek in corporate governance en streven ze ernaar om de dingen “goed” te doen door bestuursprincipes te volgen die:

  • Verantwoordingsplicht
  • Transparantie
  • Eerlijkheid
  • Verantwoordelijkheid

Bedrijven gebruiken ethisch gerichte bedrijfsplannen die hen in staat stellen zich te houden aan een goed gedefinieerde reeks waarden en veelvoorkomende problemen in corporate governance te vermijden, waaronder wanbeheer, niet-naleving en fraude.

Regels die zijn opgesteld door een gevarieerde raad van bestuur helpen bedrijven om te kijken naar de behoeften van alle belanghebbenden en om plannen te maken die in gelijke mate tegemoet komen aan de behoeften van vandaag en die van de toekomst. Als gevolg daarvan vergroten deze bedrijven het niveau van vertrouwen, zowel intern als extern, ten gunste van interne en externe belanghebbenden.

Hoe bedrijfsethiek en corporate governance te relateren zijn

Bedrijfsethiek en corporate governance zijn nauw verwante concepten, en ze hebben vaak op verschillende manieren raakvlakken binnen organisaties.

Gedeelde waarden en principes:

Zowel bedrijfsethiek als corporate governance zijn gebaseerd op een fundament van gedeelde waarden en principes. Bedrijfsethiek definieert de morele waarden en normen die het gedrag binnen een organisatie sturen, terwijl corporate governance de regels en processen voor besluitvorming en controle vastlegt. Deze gedeelde waarden omvatten vaak eerlijkheid, integriteit, transparantie, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid, die integraal deel uitmaken van beide concepten.

Ethische besluitvorming:

Corporate governance-structuren, met name de raad van bestuur, spelen een cruciale rol bij het waarborgen van ethische besluitvorming binnen een organisatie. Het bestuur zet de toon voor ethisch gedrag en houdt toezicht op de acties van het management.

Bedrijfsethiek helpt werknemers en leiders om dagelijks ethische beslissingen te nemen. Samen creëren ze een cultuur van ethische besluitvorming in de hele organisatie.

Verantwoording en transparantie:

Corporate governance legt de nadruk op verantwoording afleggen aan aandeelhouders en belanghebbenden. Deze verantwoordingsplicht is nauw verbonden met transparantie in het openbaar maken van financiële informatie, bedrijfspraktijken en bestuursprocessen.

Bedrijfsethiek legt daarentegen de nadruk op verantwoordelijkheid voor ethisch gedrag en ethische beslissingen. Door deze twee aspecten op elkaar af te stemmen, rapporteren organisaties niet alleen over hun financiële prestaties, maar laten ze ook zien dat ze zich inzetten voor ethisch gedrag.

Belangen van belanghebbenden:

Zowel bedrijfsethiek als corporate governance houden rekening met de belangen van verschillende belanghebbenden, waaronder aandeelhouders, werknemers, klanten, leveranciers en de bredere gemeenschap. Ethische bedrijfspraktijken zorgen ervoor dat de belangen van belanghebbenden worden gerespecteerd en beschermd, terwijl mechanismen voor corporate governance, zoals toezicht door de raad van bestuur, erop gericht zijn deze belangen in de besluitvorming in evenwicht te brengen en prioriteit te geven.

Risicobeheer:

Effectief ondernemingsbestuur omvat risicobeheer als een belangrijk onderdeel. Ethische fouten kunnen een aanzienlijk risico vormen voor de reputatie, financiële stabiliteit en juridische status van een bedrijf. Bedrijfsethiek begeleidt organisaties bij het identificeren, beoordelen en beperken van ethische risico’s. Deze synergie tussen corporate governance en ethiek helpt de organisatie te beschermen tegen mogelijke ethische en juridische problemen.

Duurzaamheid op lange termijn:

Zowel bedrijfsethiek als corporate governance houden zich bezig met de duurzaamheid en het succes van de organisatie op de lange termijn. Ethisch gedrag en transparante bestuurspraktijken kunnen de reputatie, betrouwbaarheid en loyaliteit van belanghebbenden van een organisatie verbeteren, wat bijdraagt aan de levensvatbaarheid en groei op lange termijn.

Naleving van regelgeving:

Veel regels en gedragscodes verplichten organisaties om zich aan ethische normen te houden en effectieve corporate governance-praktijken te implementeren. Deze regels schrijven vaak eisen voor met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur, openbaarmaking en ethisch gedrag, wat de onderlinge verbondenheid van deze twee concepten versterkt.

Uitdagingen

Werknemers bewust maken van hun ethische gedragscode is een enorme uitdaging. In tegenstelling tot unieke ethiek zijn bedrijfsregels en voorschriften ingewikkeld. Niet-naleving heeft misschien maar weinig gevolgen voor een werknemer, maar het bedrijf kan enorme verliezen lijden.

In grote bedrijven is dit een moeilijke taak. Er moet directer worden gecommuniceerd. E-mails moeten de beoogde boodschap nauwkeurig overbrengen. Als de bedrijfsideologie niet goed wordt gecommuniceerd naar de werknemers, bestaat de kans dat ze zich niet aan de regels houden. Een eenvoudige fout van een werknemer kan het merkimago van een grote entiteit aantasten.

Ethische compliance, omkoping, seksuele intimidatie en giftige omgevingen zijn veelvoorkomende uitdagingen voor bedrijven. Maar er is nog een ander uiterste. Strenge wetten in naam van ethiek belemmeren de groei en winstgevendheid van bedrijven. Naast alle filantropie en welzijn moeten bedrijven ook winst maken. Met winst kunnen bedrijven hun werknemers betalen.

Laatste woorden

Zowel bedrijfsethiek als corporate governance zijn essentieel voor het behouden van vertrouwen, het bevorderen van duurzaamheid en het bereiken van succes op de lange termijn in de zakenwereld. Ze bieden een kader voor verantwoordelijke en ethische bedrijfspraktijken. Bedrijfsethiek en corporate governance zijn nauw met elkaar verbonden omdat ze gemeenschappelijke waarden, principes en doelstellingen hebben.

Samen vormen ze een kader voor organisaties om ethisch te opereren, verantwoorde beslissingen te nemen en het vertrouwen van hun stakeholders te behouden, wat uiteindelijk bijdraagt aan hun duurzame succes en reputatie.

Niet-naleving van de ethische regels kan leiden tot hoge boetes en juridische stappen. Bedrijven zijn aansprakelijk voor de onwettige activiteiten van hun werknemers. Zelfs als wetten kunnen worden genegeerd, lopen bedrijven het risico de verborgen prijs te betalen – een beschadigde reputatie. Een kleine fout van een werknemer kan het merkimago van een groot bedrijf aantasten.

Lees ook:Wat is een metafoor Concept, definitie, betekenis; Wat te zien in Verenigde Staten, toeristische attracties Video

This post is also available in: English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits) Dansk (Deens) Nederlands Svenska (Zweeds)