Betydelsen av mikrobiologi i hälsa

Betydelsen av mikrobiologi i hälsa: vård, övning, folkhälsa, miljöhälsa. Mikrobiologernas roll vid behandling av sjukdomar är avgörande.

På sjukhus och laboratorier analyserar biomedicinska forskare biologiska prover som vävnad, blod och vätskor för att fastställa orsaken till infektioner, bedöma behandlingsalternativ och spåra sjukdomsepidemier.

Betydelsen av mikrobiologi i hälsa: vård, övning, folkhälsa, miljöhälsa. Mikrobiologernas roll vid behandling av sjukdomar är avgörande
Betydelsen av mikrobiologi i hälsa: vård, övning, folkhälsa, miljöhälsa. Mikrobiologernas roll vid behandling av sjukdomar är avgörande

En mängd olika virus, bakterier, protozoer och svamprelaterade störningar har behandlats och förhindrats med hjälp av mikrobiologi. Upptäckten och utvecklingen av antibiotika och vacciner inom medicin tillskrevs till stor del studien av mikrobiologi.

Det råder ingen tvekan om att mikrobiologi är en av de viktigaste vetenskaperna inom biologi. Forskning om orsakerna till vissa sjukdomar, botemedel mot dessa sjukdomar och till och med användningen av bakterier för industriella ändamål kan genomföras genom denna metod.

Vård:Betydelsen av mikrobiologi i hälsa

Mikrobiologi ger vård för vårt liv. Vi har också säkert dricksvatten tack vare mikrobiologi. De levande mikroorganismerna som finns i avloppsrening håller vattnet rent. Bakterier i avlopp hjälper till att rena vattnet genom att bryta ner det organiska skräpet innan det släpps ut i miljön igen.

Som livsmedelsbaserad mikrobiolog kan du hjälpa FDA att identifiera livsmedel som utgör en hälsorisk genom att hjälpa till att identifiera livsmedelsprodukter som innehåller potentiellt farliga bakterier. Utbrott av matförgiftning undersöks också av myndigheten, i syfte att identifiera deras fall för att förhindra en upprepning.

Mikrobiologernas roll vid behandling av sjukdomar är avgörande. Tusentals arbetar som biomedicinska forskare på sjukhus och laboratorier och analyserar vävnader, blod och vätskeprover för att diagnostisera infektioner, bedöma terapier och spåra sjukdomsepidemier.

Det är viktigt att mikrobiologi införlivas i medicintekniska produkter, såsom fluorescerande fusion, som används för att snabbt och exakt upptäcka patogener i vävnadsprover. Denna teknik gör det möjligt för forskare att utföra immunofluorescensexperiment på komplexa biologiska system för att hitta specifika celler.

Praktik

Folkhälsopraxis definieras som processen att samla in och analysera identifierbara hälsodata av en folkhälsomyndighet för att ge hälsoskydd till samhället enligt vilket fördelarna och riskerna är utformade för att gynna det samhället.

Mikrobiologi hjälper till att utöva hälso- och sjukvårdsområden. En vårdpersonal som har en bättre förståelse för mikrobiologi kan skydda patienter vars immunsystem har försvagats och som alltid är sårbara för exponering för mikrober genom att förbli säkra och friska när de är i kontakt med en vårdpersonal.

Folkhälsa

I folkhälsan har mikrobiologer liknande ansvar för kliniska mikrobiologer, samt utför följande uppgifter:

  • Tester för upptäckt, utbrott och övervakning av infektionssjukdomar hos människor bör utvecklas.
  • Folkhälsopatogener kan upptäckas i en mängd olika miljö- och djurprover.

Miljöhälsa

Miljömikrobiologi studerar mikroorganismerna som lever i luften, jorden och vattnet. Under förfall av giftiga föroreningar spelar mikroorganismer i miljön en avgörande roll. Bakterier som Acetobacter, till exempel, kan förstöra många aromatiska kemikalier.

Vid behandling av avloppsvatten hjälper bakterier till rening av vatten. Biologiska processer sönderdelar organiskt material i avloppsvatten, vilket tar bort föroreningar.

Vid nitrifikation och fosforavlägsnande orsakar bakterier i avloppssystemet nitrifikation. Nitrobacter spp är ansvarig för att oxidera nitrit till nitrat i detta system, medan Nitrorosomonas spp producerar nitrit. I denitrifikationsprocessen omvandlas nitrat (från organiskt material) till kvävgas av bakterieceller (Pseudomonas).

Dessutom jäser aeroba mikroorganismers fasta avloppskomponenter.

Forskare som arbetar med detta ämne lyfter ofta fram interaktionerna mellan mikroorganismer och växter och djur, liksom miljöfaktorer som föroreningar. Nedan listas några sätt som mikrobiologi kan användas för att förbättra miljön.

  • För att bryta ner olja används den. Vi vet alla att petroleumolja är skadligt och oljeföroreningar utgör ett stort hot mot miljön. Det finns ett antal utmaningar med att begränsa och begränsa oljeutsläpp i kustområden och öppna havsområden, men mikrobiella samhällens kolvätenedbrytande verksamhet kan ta bort mycket av det, inklusive kolväteolastiska bakterier (HCB). Marina miljöer som har drabbats av oljeförorening kan dra nytta av restaureringen av dessa arter. Det finns många biotekniska tillämpningar för HCB, inklusive bioplast och biokatalys.
  • Det andra syftet med det är att bryta ner aromatiska föreningar. Flera stammar av Acinetobacter har isolerats från miljön som kan bryta ner en mängd olika aromatiska föreningar.
  • Analys av biobehandling av avfall utförs också med denna metod. Levande organismer används vid biobearbetning av sopor, vilket är miljövänligt jämfört med traditionella metoder. Det finns många begränsningar förknippade med biobehandlingsförfaranden i starkt reglerade miljöer. Lyckligtvis kan bioreaktorer övervinna dessa begränsningar. Genom att utforma bioreaktorer på detta sätt är det möjligt att behandla ett brett spektrum av avfall under optimala förhållanden. Det är viktigt att komma ihåg att olika mikroorganismer och ett stort antal analyser ofta är nödvändiga.
  • Naturliga mikrobiella samhällen har visat sig vara mycket komplexa av molekylärbiologi och genomik tillämpad på miljömikrobiologi. Med hjälp av molekylära och bioinformatiska tekniker är det nu möjligt att genomföra mångfaldsundersökningar, samhällsfingeravtryck och funktionell analys av populationer i deras naturliga livsmiljö.

Slutord

En mikrobiolog är involverad i många aktiviteter som påverkar vardagen, inklusive livsmedelsproduktion, biologisk nedbrytning, tillverkningsprodukter och genteknik.

Det finns en mängd olika recept som involverar mikroorganismer. För att producera ostmassa och ost, till exempel, måste mikroorganismer vara närvarande. Lactobacillus, en av de viktigaste bakterierna som finns i mjölk, omvandlar laktossocker till mjölksyra, vilket får mjölk att stelna. Förutom jäst för brödtillverkning behövs bakterier för produktion av yoghurt.

Bortsett från det produceras vitamin K endast av mikroorganismer i människokroppen. Förutom detta används bakterier vid tillverkning av engångsblöjor och plast, samt syntetiserar kommersiellt värdefulla produkter som hydroxismörsyra. De används också vid produktion av etanol, ett biobränsle. Dessutom tillverkas aminosyror, som vanligtvis finns i kosttillskott, av dessa bakterier.

Syftet med mikrobiologi är därför att studera mikroorganismers morfologi, metabolism, fysiologi, reproduktion och genetik för att få en starkare förståelse för dem.

Alla dessa exempel visar hur mikrobiologi spelar en nyckelroll inom en mängd olika sektorer. Olika andra tillämpningar av mikrobiologi kommer att utvecklas under de närmaste åren, och de kommer att vara mycket fördelaktiga för oss.

Läs också: Betydelsen av mikrobiologi i omvårdnad; Betydelsen av mikrobiologi i medicin; Vad är mikrobiologi? Definition, Betydelse

Externa resurser: hsubrand

This post is also available in: English (Engelska) Français (Franska) Deutsch (Tyska) Nederlands (Nederländska) Svenska Italiano (Italienska)