CEO Betydelse

CEO Betydelse: Är CEO ägaren?; Vad gör CEO?; Vem är den högre CEO eller CEO?; Vem är högre än VD?; Hur blir jag CEO? Den verkställande direktören (VD) är ansvarig för att säkerställa framgången för ett företags ledning och utveckla dess framtida strategier samt implementera befintliga policyer.

CEO Betydelse: Är CEO ägaren?; Vad gör CEO?; Vem är den högre CEO eller CEO?; Vem är högre än VD?; Hur blir jag CEO?
CEO Betydelse: Är CEO ägaren?; Vad gör CEO?; Vem är den högre CEO eller CEO?; Vem är högre än VD?; Hur blir jag CEO?

Ytterst är det CEO som avgör om en organisation lyckas eller misslyckas. I denna egenskap är VD ansvarig för alla aspekter av företaget, inklusive efterlevnad, ekonomi, mänskliga resurser, juridik, marknadsföring, drift, försäljning och teknik. Som CEO har du till uppgift att utföra dessa uppgifter samtidigt som du uppfyller kraven från andra beståndsdelar eller intressentgrupper, såsom anställda, investerare och kunder.

Vinstdrivande företag med ett tillräckligt antal anställda eller inkomster kommer troligen att tilldelas CEO-titeln. Ett antal välgörenhetsorganisationer föredrar att vd-posten innehas av den högsta anställde.

Termen används också olika i olika företag på grund av affärslagar. I de flesta länder är företag lagligt skyldiga att ha CEO, andra toppchefer och styrelser. Reglerna som styr LLCs kräver inte att LLCs har en CEO, men de har förmågan att strukturera som företag gör.

Dessutom har vissa företag och ideella organisationer sin högsta ledarfunktion som CEO, medan andra väljer att använda andra titlar, såsom vd eller verkställande direktör.

Vår artikel utforskar roller och ansvar för CEO, verkställande direktörer, studerar skillnaderna mellan en CEO och en verkställande direktör, bedömer liknande jobbtitlar och definierar vad en CEO gör.

NYCKELUTTAG:  CEO betyder

 • CEO Betydelse, En organisations verkställande direktör (CEO) har den högsta positionen.
 • Företag skiljer sig åt i sina CEO ansvar, men CEO är vanligtvis ansvariga för att expandera sina företag, driva lönsamhet och förbättra aktieägarvärdet i offentliga företag. Företag drivs av deras CEO.
 • CEO väljs ofta av företagets styrelse.
 • Den genomsnittliga CEO för USA:s 350 största företag tjänar 24 miljoner dollar årligen eller 351 026 gånger mer än en genomsnittlig anställd.
 • En studie visar CEO inflytande på företagets prestation med 45 %, medan en annan visar att de är ansvariga för 15 % av variationen i lönsamhet.

Är CEO ägaren?

Det beror på. CEO kan vara ägare till sina företag i vissa fall. Övriga gånger utses CEO av styrelsen.

Vad gör CEO?

Företagen leds av CEO som övervakar alla aspekter av deras verksamhet. En chef kan delegera och styra agendor, driva lönsamhet, hantera organisationsstruktur, utveckla strategi och kommunicera med företagets styrelse.

Det är generellt sett sant att en CEO primära uppgifter är desamma oavsett företagets storlek eller om det är börsnoterat eller privatägt. Vissa specifika uppgifter för en CEO kan dock skilja sig åt mycket beroende på företagets omständigheter.

Som en allmän regel har CEO för ett nystartat eller litet familjeföretag ett större engagemang i den dagliga verksamheten och ledningen än CEO för ett större företag.

Strategiformulering, kommunikation och implementering är CEO huvudansvar. Följaktligen är det CEO ansvar att bestämma organisationens mål i termer av dess budget, investeringar, marknader, partnerskap och produkter, bland annat, för att på bästa sätt kunna fullfölja sitt uppdrag – om det uppdraget är att maximera vinsten, som i de flesta företag, eller för att uppfylla specifika humanitära eller filantropiska mål, som i ideella ändamål, men såväl som i vissa vinstdrivande företag.

Dessutom har du i uppdrag att organisera ledarskap och personal för att uppnå strategiska mål, för att säkerställa att lämplig styrning och kontroller finns på plats för att begränsa risker och säkerställa efterlevnad av lagar och förordningar, för att identifiera och sedan leverera värde till olika intressenter, och att tillhandahålla ledarskap på alla tider, även under utmanande tider.

Som CEO ansvarar du för att anställa de chefer som utgör företagets ledningsgrupp, samt att säga upp alla som inte uppfyller dina krav. Utöver CEO finns ett antal andra chefer som biträder CEO i funktionsfrågor; ekonomichefen (CFO) ansvarar för ekonomin, marknadschefen (CMO) har hand om marknadsföring osv.

Förutom att leda strategiutveckling och policyskapande hjälper dessa chefer även CEO att implementera policyer och riktningar. Dessa befattningshavare fungerar i sin tur som CEO representant inom sina respektive funktionsområden.

Dessutom ansvarar CEO för att utveckla företagets kultur genom att hjälpa till med att etablera attityder, värderingar och beteenden som företagets anställda ska spegla. När dessa värderingar, attityder och beteenden har lagts fram är CEO ansvarig för att modellera dem och se till att andra chefer, såväl som HR-avdelningen, stödjer dem.

Normalt anställer organisationens styrelse CEO, granskar hans eller hennes prestationer, sätter CEO lön och har befogenhet att sparka CEO. Detta händer när de inte är bekväma med sina resultat. Ett företags CEO är ofta skyldig att hålla styrelsen informerad, eftersom han eller hon också kan fungera som deras ordförande eller ordförande.

Vem är den högre vd eller CEO?

En CEO är en högst rankad chef i ett företag. I sin roll rapporterar anställda på C-nivå, inklusive COO:er, CTO:er, CFO:er och andra, direkt till dem. Dessutom är de rankade över vice vd och, i vissa fall, verkställande direktörer. Endast styrelsens ordförande och styrelsen ansvarar för dem.

Däremot har företagets verkställande direktör en unik position i företagets hierarki. Många företag placerar en verkställande direktör i CEO-posten. Det är också vanligt att de sitter i styrelsen. Ibland är deras roll jämförbar med den som en vd. Under dessa omständigheter ansvarar styrelsens ordförande för dem.

Det är CEO som fattar beslut åt företaget. CEO representerar bolaget till allmänheten och internt eftersom han är dess högst uppsatta chef. CEO ansvarar för att skapa och implementera företagets långsiktiga vision och mål.

Dessutom hjälper de till med utformningen av företagets policyer och implementeringen av företagets strategier. Dessutom övervakar de andra befattningshavares ansvar i företaget.

Verkställande direktören övervakar driften och resultatet av ett företags olika avdelningar. Förutom att hantera den dagliga verksamheten för de avdelningar eller chefer de övervakar, är de ansvariga för sin dagliga prestation. Styrelseledamöter är ofta ledamöter i verkställande direktörens styrelse. För att säkerställa företagets framgång har de ett nära samarbete med styrelsen.

Det är inte ovanligt att samma person innehar rollerna som vd och verkställande direktör. CEO som också grundat ett företag har mest sannolikt dessa roller. Även när detta inte är ovanligt, är det vanligtvis bättre att ha olika människor i olika roller som ger dem en större känsla av makt och auktoritet.

CEO och verkställande direktörer delar liknande egenskaper inom några få områden. Vanligtvis hänför sig dessa egenskaper till färdigheter. Låt oss titta på några färdigheter som både CEO och verkställande direktörer besitter.

 • Kommunikations- och ledaregenskaper som är exceptionella
 • Interpersonella förmågor
 • Organisatoriska förmågor
 • Analytiska färdigheter
 • Frågor och förmåga att lösa konflikter

Så, CEO kan eller kanske inte har en högre roll än CEO i sina företag. En organisations företagsstruktur och hierarki har mycket att göra med det.

Vem är högre än CEO?

Ytterst kommer styrelsen, som består av aktieägarna, före CEO. Under bred ledning från styrelsen driver CEO organisationen. En styrelseutsedd befattningshavare ansvarar för CEO. Företagen ägs av sina aktieägare.

Aktieägaren (eller huvudaktieägaren) kan också vara CEO och styrelseledamot i en liten organisation. Men i större organisationer kommer CEO att rapportera till styrelsen trots att han äger aktier.

Hur blir jag CEO?

Vad du behöver göra för att bli CEO kan sammanfattas enligt följande:

Uppfyll CEO-utbildnings kraven

Du kommer sannolikt att behöva en kandidatexamen för framtida CEO åtminstone om du vill uppfylla standarderna. Företagsekonomi, förvaltning och offentlig förvaltning är typiska discipliner där studenter uppnår denna examen.

Det finns några program som kan genomföras på mindre än fyra år som leder till en kandidatexamen i företagsekonomi. Vårt nästa avsnitt av uppsatsen kommer att titta närmare på utbildningskraven för att bli CEO.

För att bli CEO behöver du relevant arbetserfarenhet

”Hur blir jag CEO?” undrar eleverna. Hur lång tid tar det för att bli CEO till exempel? Erfarenhet inom området, liksom genomgången av den fyraåriga kandidatexamen samt det tvååriga masterprogrammet, är viktiga faktorer.

Chefer behöver vanligtvis ha mer än fem års erfarenhet inom sitt område. De befordras ofta genom sina nuvarande företag eller andra företag där de skaffar sig chefserfarenhet. De utbildnings- och utvecklingsprogram som erbjuds av vissa organisationer kan kanske hjälpa yrkesverksamma att förbereda sig för befordran.

Att bli CEO kräver professionella certifieringar

Beroende på deras arbetsuppgifter och deras företags behov har vissa CEO professionell certifiering inom en specifik sektor av ledningen, oavsett om det är obligatoriskt. Meriter som kommer att utöka deras karriärpotential är också tillgängliga för blivande CEO. Nedan finns exempel på några av de vanligaste referenserna:

 • Auktoriserad revisor (CPA)
 • Projekt Förvaltning Professionell (PMP)
 • Auktoriserad Finansiell Analytiker (CFA)
 • Auktoriserad Förvaltning Revisor (CMA)

Läs också:What is a client; What is Information Technology?

Extern resurs: Investopedia

This post is also available in: English (Engelska) Français (Franska) Deutsch (Tyska) Español (Spanska) Nederlands (Nederländska) Svenska