Ethiek in het bankwezen

Ethiek in het bankwezen: definitie en financieel beroep. Invoering. Een ethische bank, ook erkend als een sociale, alternatieve, maatschappelijke of onderhoudbare bank, is een bank die zich bekommert om de sociale en ecologische invloeden van haar investeringen en leningen.

Ethiek in het bankwezen: definitie en financiën, beroep
Ethiek in het bankwezen: definitie en financiën, beroep

Definitie

Ethisch bankieren omvat een bewustzijn van de manier waarop bankieren de samenleving en het milieu beïnvloedt. Economische organisaties die ethische praktijken onder de aandacht brengen, streven net als iedere andere financiële organisatie naar winst. Ze hebben moeite om inkomsten te genereren zonder dat ze hun principes achterwege laten of schade veroorzaken.

Een ethische bank zal een strategie hebben die aangeeft waaraan zij het geld van haar klanten wel en niet zal besteden. Sommige individuen willen bijvoorbeeld niet dat hun geld tabaks- of oliebedrijven steunt, of wapen- en mijnbouwbedrijven ondersteunt. Ethisch bankieren gaat niet alleen over het niet deelnemen aan bepaalde bedrijven of programma’s.

Financiën: Ethiek in het bankwezen

Financiën: Ethiek in het bankwezen
Financiën: Ethiek in het bankwezen

Het functioneren van ethische waarden en het valideren van de manier waarop morele waarden het bestuur, de regeling en de besluitvorming hebben gevormd, is een kwestie die direct in de schijnwerpers staat.

Bedrijven ontstaan niet in een vacuüm, en hun ‘license to operate’ hangt af van de tevredenheid van klanten en investeerders over hun bedrijfsmethoden. Het opbouwen van vertrouwen door middel van een ethisch overzicht en een verantwoorde zakelijke kijk is gevaarlijk voor duurzame prestaties en het voorkomen van dure rampen.

Hoewel het stimuleren van geloof door middel van een ethische zakelijke benadering een structurele houding vereist die aandachtig is voor het bereiken van de juiste consequenties, ongeacht wettige of toezichthoudende spanningen, is het naleven van de regels en vereisten die bedoeld zijn om dergelijke zaken te vervoeren verplicht. De verwachtingen op juridisch, regelgevend en sociaal gebied zijn de afgelopen jaren gestaag gegroeid en er is een hier op de voorgrond verborgen hoeveelheid materiaal.

Dit rapport, dat in samenwerking met UK Finance is opgesteld, is bedoeld om bedrijven te helpen die op eenvoudiger wijze betrokken zijn bij de talrijke en diverse grondslagen van deze behoeften en om te beoordelen of zij deze hoop waarmaken en de waarden die zij voor zichzelf hebben vastgesteld.

Daarin profileren we onderwerpen die verband houden met de structurele ethiek, gebaseerd op het management, de suprematie, de systemen en de controles van een bedrijf. Haar klanten en bedrijfsvoering; en andere belanghebbenden bij de procedure brengen essentiële grondslagen en referentiedocumenten samen.

Cultuur, gedrag en ethiek zijn argumenten die moeten voortkomen uit het overladen van het regelgevingslexicon.

De status van deze onmerkbare ideeën en het ‘goed krijgen ervan’ zijn met elkaar verbonden, waarbij talloze toespraken en creativiteiten in de sector van de economische voorzieningen zich op deze onderwerpen concentreerden. Een uitstekend ethisch overzicht kan de basis leggen voor de cultuur en het gedrag van een organisatie en deze versterken.

Of een organisatie al dan niet volgens haar kernnormen en -principes werkt, wil tijdelijk worden gecontroleerd aan de hand van haar cultuur en gedrag in de dagelijkse praktijk. Kwesties van ethiek, cultuur en gedrag zijn daardoor met elkaar verweven.

Wetgevers, controleurs en de samenleving hebben verschillende bepaalde minimumverwachtingen en gedragsnormen vanuit het oogpunt van de gevolgen voor de klant en het bedrijf. Deze worden soms omschreven als vertrouwens-, eerlijkheids- of eerlijkheidskwesties. Bedrijven en personen die actief zijn in de financiële sector moeten waakzaam zijn voor deze waarden en de normen en waarden.

Het navigeren door de welvaart van hulpbronnen op het gebied van ethiek, gedrag en cultuur is een kolossale missie, maar moet worden aangenomen als bedrijven hun activiteiten effectief en verstandig willen activeren. Deze bron synthetiseert de vele informatiepunten die er bestaan. Het is georganiseerd rond vier kernthema’s om bedrijven in staat te stellen stimulerende vragen te stellen en te controleren of aan de overeenkomstige minimumwaarden en ethische verwachtingen wordt voldaan.

Beroep

Ethisch bankieren omvat bewustzijn van hoe bankieren presteert en de samenleving en het milieu beïnvloedt. Financiële organisaties die ethische praktijken benadrukken, streven naar inkomsten zoals elke andere economische organisatie. Ze hebben moeite om salarissen binnen te halen zonder hun principes op te geven of schade aan te richten. Alle personen die in de banksector werken, moeten eerlijk en eerlijk handelen.

Wij vertrouwen erop dat personen die in de banksector werken, een individueel commitment aan een hoog niveau van expertise moeten creëren om het publieke zelfvertrouwen, het vertrouwen in banken en bankiers en de trots op de bankcarrière te vergroten. Daarom brengt het lidmaatschap van het Chartered Banker Institute extra verantwoordelijkheden met zich mee.

Van al onze leden wordt verwacht dat zij de hoogste normen van bekwaamheid aan de dag leggen en ethisch gedrag garanderen, waarbij zij te allen tijde de nodige zorg en overleg met anderen betrachten en de publieke aandacht voorop stellen.

  

Onze professionele gedragscode garandeert alle deelnemers van het Instituut. Als deelnemers er niet in slagen de professionele waarden na te leven, kan het Instituut het huidige bewijsmateriaal onderzoeken voor een onafhankelijke disciplinaire commissie, samengesteld in overeenstemming met onze disciplinaire richtlijnen.

Er is enige discussie geweest over de beroepsethiek in het bankwezen in de bedrijfsethiek. Veel critici beweren dat het bankwezen essentiële kenmerken van een beroep mist, bijvoorbeeld omdat de taken te verschillend zijn en de inkomensredenen te sterk zijn.

Sommigen verwerpen daarom het idee om de professionaliteit en de beroepsethiek in het bankwezen te consolideren. Anderen, onverschillig, hebben aanbevolen dat dit van cruciaal belang is voor het herstel van het geloof in het bankwezen. Maar deze suggesties zijn nog steeds niet specifiek over de moeilijkheden die de professionele ethiek in het bankwezen met zich mee moet brengen om een betrouwbare en consistente gespecialiseerde ethiek onder bankiers tot stand te brengen.

Over het algemeen worden de landbouwplichten van andere groepen dan bedrijven zelden besproken. Eén uitsluiting is het artikel van Wempe waarin de verantwoordelijkheid van ‘ontoereikend georganiseerde collectieven’, zoals onderafdelingen, wordt besproken. Een gesprek over de betrekkingen met de sector verschaft zijn verslag.

Het richt zich echter op interne problemen aan verenigingen. Een argument dat bedrijven gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor de groei in hun sector is bewezen. Mijn verhaal is normatief en waardevol omdat ik vraag welke functies professionele relaties moeten spelen. Om die reden heb ik andere verklaringen die sociologen hebben gegeven voor professionalisering terzijde gelegd, zoals het zoeken naar rangorde of pogingen om overheersing te creëren.

De term ‘systemische schade’ wordt ook gebruikt door Armor en Gordon in een gesprek over hoe maximalisatie van aandeelhouderswaarde schade aan anderen afdwingt. Hun argumentatie is om deze prijzen zoveel mogelijk over te nemen. Hun focus ligt op de suprematie van het bedrijfsleven, terwijl de mijne ligt op beroepsverenigingen, maar de tactieken zijn qua geest vergelijkbaar en in de praktijk evenwichtig.

Lees ook: Ethiek in communicatie; Ethiek in het toerisme; Wat is bedrijfsethiek?

Externe bron: Wikipedia

This post is also available in: English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits) Español (Spaans) Nederlands