Ethiek in personeelsmanagement of HRM

Inleiding: Ethiek in personeelsmanagement of HRM. Ethiek in HRM verwijst naar de ethische principes, waarden en normen die het gedrag en de besluitvorming van HR-professionals binnen een organisatie sturen.

Het is een fundamenteel aspect van HRM dat eerlijkheid, integriteit en verantwoordingsplicht in alle HR-praktijken en -interacties handhaaft. Moraal zijn de principes of moraal die individuen internaliseren of versterken en die hen helpen onderscheid te maken tussen goed en kwaad en daarnaar te handelen.

De ethiek van personeelsmanagement behandelt werknemers met beleefdheid en verdelende rechtvaardigheid. Het is een onderdeel van bedrijfsethiek. Human resource managers moeten discriminatie op basis van huidskleur, kaste, cultuur, uiterlijk, religie, arbeidsstatus, enz. vermijden. Met efficiëntie en effectiviteit.

Dit artikel gaat in op de basiselementen van ethiek in HRM, het belang ervan, ethische uitdagingen en implicaties voor de praktijk.

Ethiek in personeelsmanagement of HRM
Ethiek in personeelsmanagement of HRM 2

Ethiek in personeelsmanagement (HRM)

Human resource management houdt zich bezig met activiteiten die te maken hebben met het plannen en ontwikkelen van het personeelsbestand in een organisatie. Dit is ongetwijfeld de tak van management waar ethiek van belang is, omdat het zich bezighoudt met menselijke kwesties, met name compensatie, ontwikkeling, arbeidsverhoudingen en gezondheid en veiligheid. Er is echter aanzienlijke onenigheid van verschillende kanten.

Ethiek in HRM draait om de volgende kernprincipes:

Eerlijkheid en rechtvaardigheid: HR-professionals moeten ervoor zorgen dat alle werknemers eerlijk en rechtvaardig worden behandeld, ongeacht hun achtergrond, geslacht, ras, leeftijd of een ander beschermd kenmerk. Dit omvat werving, vergoeding en loopbaanontwikkeling.

Vertrouwelijkheid: De bescherming van informatie over werknemers en sollicitanten is van het grootste belang. HR-afdelingen behandelen gevoelige gegevens en ethisch HRM verplicht de bescherming van deze informatie en het gebruik ervan alleen voor legitieme zakelijke doeleinden.

Integriteit: Het handhaven van eerlijkheid en integriteit in alle HR-activiteiten, van werving tot werknemersrelaties, is van fundamenteel belang. Dit houdt in dat we waarheidsgetrouwe verklaringen afleggen aan kandidaten, werknemers en andere belanghebbenden.

Ethische wervingspraktijken

Bedrijfsethiek in personeelsmanagement betreft de positieve morele verplichtingen van werkgevers tegenover werknemers om gelijkheid en rechtvaardigheid te handhaven. Gebieden van ethiek in HRM zijn veiligheid op de werkplek, respect, eerlijkheid, vertrouwelijkheid, fundamentele mensenrechten, eerlijke behandeling van werknemers en eerlijke praktijken op de werkplek. Veel bedrijven vinden het bijvoorbeeld essentieel om werknemers die op afstand werken te controleren.

Met ethische tijdregistratie kan de productiviteit van werknemers ethischer worden gecontroleerd, waardoor het aantal opzettelijk gemaakte video’s en foto’s afneemt. Het concept van ethische beslissingen wordt gezien als een individuele verantwoordelijkheid, dus zodra human resources de ethische uitdagingen van hun werk onder de knie hebben, kunnen ze effectief getalenteerde arbeidskrachten aantrekken en behouden.

Hier zijn een paar ethische wervingspraktijken die je moet kennen:

Gelijke kansen: Ethisch HRM vereist dat organisaties gelijke werkgelegenheidskansen bieden aan alle gekwalificeerde personen. Dit omvat het implementeren van een non-discriminatiebeleid en positieve actieprogramma’s om diversiteit en inclusie te bevorderen.

Privacy en vertrouwelijkheid: Het respecteren van de privacy van sollicitanten en werknemers is essentieel. Achtergrondcontroles, drugstests en andere pre-employment screenings moeten transparant, met toestemming en volgens de geldende wetgeving worden uitgevoerd.

Eerlijke compensatie: Ethisch HRM zorgt voor een eerlijke en billijke vergoeding. Dit betekent dat loonverschillen op basis van geslacht, etniciteit of andere discriminerende factoren moeten worden aangepakt en dat er transparante beloningsstructuren moeten komen.

Ethische werknemersrelaties

Ethiek in human resource management is belangrijk vanwege de globalisering, die van invloed is op het beleid van organisaties om in een mondiale economie te opereren. Toenemende concurrentie dwingt het bedrijf om concurrentievoordeel te zoeken en de winst te verhogen. Nu bedrijven steeds meer internationaal zaken doen, groeit de behoefte om ethische kwesties met betrekking tot human resources aan te pakken.

Het bedrijf beschouwt human resources als strategisch en een concurrentievoordeel voor ethische besluitvorming. Het is namelijk belangrijk om ervoor te zorgen dat alleen de juiste informatie wordt gebruikt bij beslissingen die van invloed zijn op de arbeidsrelatie.

Ethisch HRM bevordert diversiteit en inclusie. Het gaat erom een werkomgeving te creëren waarin mensen met verschillende achtergronden zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Diverse teams leiden meestal tot meer creativiteit en innovatie.

HR-afdelingen moeten de rechten van werknemers beschermen. Dit omvat het recht op privacy, bescherming tegen intimidatie en het waarborgen van een veilige werkomgeving. Ethisch HRM-beleid en -procedures moeten deze problemen effectief aanpakken.

Ethisch HRM benadrukt gelijke kansen op professionele groei. Werknemers moeten toegang hebben tot opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden zonder discriminatie of vriendjespolitiek, wat vertrouwen en betrokkenheid bevordert.

Ethisch leiderschap en management

Discriminatiezaken, seksuele intimidatie en oneerlijk arbeidsbeleid kunnen bedrijven in problemen brengen met klanten, potentiële strategische partners en potentiële toekomstige werknemers. Hoe werknemers behandeld moeten worden, hoe ze betaald moeten worden, hoe ze voorbereid moeten worden, onder welke omstandigheden ze geacht worden te werken, hoe hard ze moeten werken en hoe ze gedisciplineerd moeten worden.

moeten gaan en hoe hun werknemers ontslagen moeten worden. zijn fundamenteel voor HRM. HR-professionals moeten ze beantwoorden in een ethische code en ethische HR-leiders moeten moeilijke beslissingen nemen.

De rol van HR in ethisch leiderschap: HR-professionals spelen een belangrijke rol bij het zetten van de ethische toon binnen een organisatie. Ze moeten fungeren als ethische rolmodellen, ethische normen handhaven en ethisch gedrag op alle niveaus van de organisatie aanmoedigen.

Omgaan met wangedrag van werknemers: Ethisch HRM vereist eerlijkheid en onpartijdigheid bij het aanpakken van wangedrag van werknemers. Onderzoeken moeten de rechten van zowel de aanklager als de beschuldigde respecteren en disciplinaire maatregelen moeten in overeenstemming zijn met het vastgestelde beleid.

Klokkenluidersbeleid: Ethisch HRM omvat een beleid ter bescherming van klokkenluiders dat werknemers aanmoedigt om onethisch gedrag binnen de organisatie te melden. Dit bevordert transparantie en controleerbaarheid en beschermt tegen wangedrag.

Ethische uitdagingen in HRM

Ethiek in HRM is cruciaal voor een succesvolle bedrijfsvoering. Onthoud echter dat ethische problemen moeilijk te beheersen zijn, en de beste manier om ze te vermijden is te begrijpen wat ze zijn en wat je kunt doen om ze te voorkomen.

Hieronder volgen enkele ethische uitdagingen in HRM.

Ethische dilemma’s: HR-professionals worden vaak geconfronteerd met ethische dilemma’s wanneer ze conflicten moeten oplossen tussen de doelen van de organisatie en de rechten van werknemers. Ethische besluitvorming vereist een zorgvuldige afweging van deze tegenstrijdige belangen.

Belangenverstrengeling: Ethisch HRM vereist het vermijden van belangenconflicten. HR-professionals moeten werken in het belang van de organisatie en haar werknemers, en persoonlijke vooroordelen of belangen die ethische besluitvorming in gevaar kunnen brengen opzij zetten.

Druk van het management: HR-afdelingen kunnen te maken krijgen met druk van het senior management om beslissingen te nemen die de ethische normen in gevaar brengen. In dergelijke situaties is het van het grootste belang om ethische integriteit te behouden, zelfs als er tegenstrijdige eisen worden gesteld.

Ethische training en naleving

Trainingen over ethiek en naleving helpen om werknemers te informeren over de regels, voorschriften en het bedrijfsbeleid waaraan ze zich moeten houden. Het voorziet in de praktische toepassing van de regels en hun rol in het behouden van de goede reputatie van de organisatie. Bovendien helpt het om dergelijke schendingen van regels te voorkomen en om herhaalde gevallen van wangedrag te identificeren.

HR Ethiektraining: Om ethisch gedrag binnen een organisatie te bevorderen, moeten werknemers op alle niveaus voortdurend ethische trainingen volgen. Deze training moet betrekking hebben op de gedragscode en ethische verwachtingen van de organisatie. HR-ethiek en compliance in de organisatie bevorderen het vertrouwen tussen werknemers.

Als gevolg daarvan zullen je werknemers trouw zijn en proberen indruk op je te maken door harder te werken. Bovendien zullen ze langer in uw organisatie werken, waardoor ze meer ervaring opdoen die de productiviteit helpt verhogen. Nog belangrijker is dat de kosten voor werving en selectie zullen dalen.

Naleving van de wet: Ethisch HRM zorgt er ook voor dat de arbeidswet- en regelgeving wordt nageleefd. Op de hoogte blijven van de wettelijke vereisten is essentieel om juridische en ethische valkuilen te voorkomen.

Ethische gedragscodes: Het ontwikkelen en handhaven van ethische gedragscodes is een hoeksteen van ethisch HRM. Deze codes geven duidelijke richtlijnen voor verwacht gedrag en schetsen consequenties voor overtredingen.

Gevolgen van onethisch HRM

Ethiek wordt steeds populairder in de media en het bedrijfsleven. Het is onduidelijk of alle aandacht “slechts voor de show” is of dat bedrijven geloven in echte voordelen, die kunnen worden bereikt door het faciliteren van een ethische context.

Door echter de negatieve gevolgen van onethische bedrijfsculturen en de voordelen van ethische culturen te onderzoeken, laten we zien dat in dit geval actie belangrijk is, niet motivatie.

HR-systemen kunnen een ethische cultuur bevorderen die doordringt in beslissingen over selectie en personeelsbezetting, prestatiebeoordeling, compensatie en retentie. HR-systemen en ethische bedrijfsculturen zouden dus partners moeten zijn in het creëren van concurrentievoordeel voor organisaties.

De gevolgen van onethisch HRM zijn:

Reputatieschade: Onethische HRM-praktijken kunnen de reputatie van een organisatie schaden, waardoor het vermogen om toptalent aan te trekken en klanten te behouden wordt aangetast. Een beschadigde reputatie kan langdurige nadelige gevolgen hebben.

Juridische gevolgen: Onethisch HRM kan leiden tot rechtszaken, boetes en wettelijke straffen. Het niet naleven van de arbeidswetgeving kan leiden tot aanzienlijke financiële en juridische gevolgen.

Werknemersmoreel en personeelsbehoud: Een cultuur van onethisch HRM kan leiden tot een laag werknemersmoreel en een hoog personeelsverloop. Werknemers die zich mishandeld of ondergewaardeerd voelen, zullen eerder geneigd zijn om elders werk te zoeken.

Conclusie: Ethiek in personeelsmanagement of HRM

Ethiek in HRM is niet slechts een reeks richtlijnen, maar een fundamenteel aspect van organisatorisch succes. Organisaties kunnen toptalent aantrekken en behouden, een positieve reputatie behouden en juridische uitdagingen het hoofd bieden door prioriteit te geven aan eerlijkheid, integriteit en verantwoordelijkheid in HR-praktijken.

Ethische HR-professionals spelen een cruciale rol bij het bevorderen van een werkcultuur waarin de doelstellingen van de organisatie en individuele rechten worden gerespecteerd, wat bijdraagt aan het algehele succes. Een ethische code kan u helpen uw bedrijfsprestaties te verbeteren en kwaliteitstalent aan te trekken. Daarom moet je HR-ethiek integreren in je dagelijkse bedrijfsactiviteiten.

Het beste aan ethiek in HRM is dat je meer te winnen dan te verliezen hebt. Ze hebben een goede reputatie, zijn loyaal aan hun werknemers en, wat nog belangrijker is, je bespaart geld dat je had kunnen uitgeven aan meerdere aanwervingen.

Lees ook: Bedrijfsethiek en corporate governance; Ethiek voor ingenieurs; Ethiek in het bankwezen

This post is also available in: English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits) Dansk (Deens) Nederlands Svenska (Zweeds)