Etik i data insamling

Introduktion: Etik i data insamling I informations åldern kallas data ofta för den nya oljan som driver innovation, beslutsfattande och ekonomisk tillväxt. Data insamling och analys har blivit en integrerad del av olika sektorer, från näringsliv och hälsovård till utbildning och myndigheter.

Du måste interagera med din studentpopulation och andra intressenter för att samla in dina data. Det finns några etiska överväganden att vara medveten om när man kontaktar studenter med förfrågningar om datainsamling.

Etiska överväganden avser etiska metoder för hur data samlas in, lagras eller delas. Dessa kan inkludera att få uttryckligt och informerat samtycke, att lagra data på ett säkert sätt eller att få tillstånd att använda eller dela data.

Men det ökande beroendet av data insamling väcker kritiska etiska överväganden. Den här artikeln utforskar de etiska dimensionerna av datainsamling, med fokus på samtycke, integritet, transparens och ansvarsfull användning av data.

Etik i data insamling
Etik i data insamling 2

Etik i data insamling och deras betydelse

Etik i data insamling är grundläggande av flera skäl. Den första och enda är principen om individuell autonomi. Att samla in data utan samtycke eller oetiskt inkräktar på individers rätt att kontrollera sin personliga information.

Det urholkar förtroendet för datadrivna system och kan leda till juridiska och sociala återverkningar för organisationer och institutioner. Etisk data insamling är också avgörande för att upprätthålla forsknings integritet och säkerställa att besluts processer är rättvisa och rättvisa.

Data etik omfattar det etiska ansvaret för att samla in, lagra och använda personligt identifierbar information och hur det påverkar individer. Även om ingen kanske är ansvarig för att distribuera spårningskod, hantera databaser eller träna ML-algoritmer, kan förståelse för dataetik minska risken för oavsiktlig, oetisk datainsamling, lagring eller användning i din organisation.

Innan företag samlar in människors data bör de bedöma följande etik för datasekretess och deras konsekvenser:

Samtycke och informerat samtycke

En av de centrala etiska principerna vid data insamling är att erhålla informerat samtycke från individer vars data samlas in. Informerat samtycke innebär att individer är fullt medvetna om vilken data som samlas in, hur den kommer att användas och har valet att delta eller inte. Samtycke bör ges frivilligt, utan tvång eller bedrägeri.

I praktiken kan det vara en utmaning att få informerat samtycke, särskilt i samband med big data och onlineplattformar. Användare måste ofta förstå konsekvenserna innan de kan gå med på långa och komplicerade tjänstevillkor. För att komma till rätta med detta bör ansträngningar göras för att förenkla samtyckes processer och tillhandahålla tydlig och lättsmält information.

Sekretess och data minimering

Sekretess är en annan kritisk etisk fråga vid datainsamling. Även om data kan vara värdefulla, har de också potential att missbrukas eller leda till oavsiktliga konsekvenser. Data minimering är en etisk princip som föreslår att man endast samlar in de absolut nödvändiga uppgifterna för ett specifikt ändamål. Detta minskar riskerna förknippade med dataintrång, identitetsstöld och obehörig åtkomst.

Organisationer måste implementera starka data säkerhetsåtgärder för att skydda informationen de samlar in. Dessutom bör de vara öppna för hur länge uppgifterna kommer att lagras och vilka åtgärder som vidtas för att säkerställa dess konfidentialitet.

Upprätthålla anonymitet och konfidentialitet vid hantering av data

Konfidentiell information är information som är kopplad till en distinkt individ men som hålls privat, såsom medicinska eller serviceuppgifter. Anonyma uppgifter leder till information som inte kan kopplas till en viss person. Båda typerna av data kan vara följdriktiga, men deltagarna bör förstå om informationen de tillhandahåller är säker eller anonym.

Tydlig kommunikation med leverantörer om datadelning

Även om det är viktigt att ha tydliga rutiner för data insamling, är det också viktigt att ha definierade protokoll för datadelning. Detta gäller särskilt när man förhandlar med privata och känsliga personuppgifter, såsom information om psykisk hälsa eller beroende. Vi måste informera deltagarna om att data som samlas in under analys processen kommer att aggregeras för att säkerställa personlig data sekretess.

Äganderätt

Data etikens princip är att en individ äger sin personliga information. Precis som det anses att stjäla något som inte tillhör dig, är det olagligt och oetiskt att samla in någons data utan deras samtycke.

Några vanliga sätt att inhämta samtycke är genom undertecknade skriftliga avtal, digitala sekretessprocedurer som ber användare att godkänna ett företags villkor och krav, och popup-fönster med kryssrutor som gör att webbplatser kan acceptera cookies. Det kommer att tillåta spårning av användares onlinebeteende utan att anta att en kund samlar in dina data; be alltid om lov för att undvika etiska och juridiska dilemman.

Avsikt

Intention är avgörande när man diskuterar vilken gren av etik som helst. Innan du samlar in data, fråga dig själv varför du behöver den, vad du kommer att tjäna på den och vilka förändringar du kan göra efter analysen. Om du vill skada andra, utnyttja dina försöks personers sårbarheter eller ha något annat skadligt syfte är det inte etiskt att samla in deras data.

Även när dina avsikter är goda – till exempel att samla in data för att förstå kvinnors vårdupplevelser så att du kan skapa en app för att tillgodose ett kritiskt behov – måste du fortfarande göra det. Data krävs också. Varje del ska återspegla avsikten bakom samlingen.

Finns det några datapunkter som inte gäller problemet? Är det till exempel viktigt att fråga om deltagarna kämpar med sin psykiska hälsa? Dessa uppgifter kan vara känsliga, så det är oetiskt att samla in dem i onödan. Försök att samla in så lite data som möjligt för att ta så lite som möjligt från dina försöks personer samtidigt som du särskiljer.

De tre bästa orsakerna till att följa etik vid data insamling

Även om etisk dataanvändning är ett dagligt åtagande, se till att säkerheten och intressen för användare och registrerade personer skyddas. När den hanteras på rätt sätt kan data stödja beslutsfattande och avsevärt förändra verksamheten och världen över.

Dessutom måste tillsynsmyndigheter vara medvetna om konsekvenserna av framväxande teknologier och strategier och skyddet av medborgarnas dataintegritet genom handlingsbara principer om samtycke, transparens, ansvarighet, anonymitet och minskning av partiskhet.

De tre främsta anledningarna är nedan;

Skydda människors data

Grundtanken med dataetik är att personlig information tillhör individen. Att samla in någons data utan deras vilja och tillåtelse är olagligt och oetiskt.

Digitala sekretess standarder som instruerar användare att acceptera affärsvillkor och popup-fönster med en kryssruta som tillåter webbsidor att spåra användarnas surfvanor med cookies är alla standardmetoder för att erhålla samtycke.

Transparens och ansvarighet

Transparens är en hörnsten i etisk data insamling. Individer bör tydligt förstå hur deras data används och vem som kan komma åt dem. Organisationer måste vara genomskinliga om sina metoder för data insamling, lagring och delning.

Dessutom är ansvarsskyldighet avgörande för att säkerställa att etiska standarder upprätthålls. Detta innebär att organisationer bör ha tydliga policyer och rutiner för att hantera dataintrång och ta itu med kränkningar av etisk data insamlings praxis. Att hålla individer och organisationer ansvariga för oetisk data insamling är avgörande för att upprätthålla förtroendet för data drivna system.

Rätt till privatliv

En annan viktig aspekt relaterad till etiken kring data insamling och data behandling är skyddet av de registrerades integritet. Även om en användare samtycker till att samla in, behålla och analysera personligt identifierbar information (PII), betyder det inte att de vill avslöja den offentligt.

Att lagra data i en skyddad, centraliserad databas rekommenderas starkt för att skydda människors integritet. Två faktors autentisering, lösenordsskydd och filkryptering är data säkerhetslösningar som skyddar integriteten.

Teknikens roll

Teknik spelar en betydande roll för att både möjliggöra och utmana etisk data insamling. Framsteg inom data analys, maskininlärning och artificiell intelligens har utökat datainsamling och analysmöjligheter. Men dessa teknologier introducerar också etiska komplexiteter.

Till exempel kan prediktiva algoritmer som används vid anställnings- eller lånebeslut upprätthålla fördomar om de inte utformas och övervakas på rätt sätt. Etisk data insamling i teknikens tidsålder kräver kontinuerlig utvärdering av algoritmer och införande av rättvisa och fördoms reducerande tekniker.

Ansvarsfull data användning

Etisk data insamling slutar inte med att inhämta samtycke och säkerställande av integritet. Ansvarsfull data användning är lika viktig. Organisationer bör använda data för avsedda ändamål och undvika att använda dem för att diskriminera eller skada individer. Detta inkluderar att undvika praxis som redlining vid utlåning eller diskriminerande profilering inom brottsbekämpning.

Dessutom bör organisationer regelbundet utvärdera den samhälleliga effekten av sina datadrivna beslut. De bör vara villiga att ändra sin praxis om de upptäcker att deras data drivna beslut oproportionerligt påverkar vissa grupper eller samhällen negativt.

Utmaningar och framtida överväganden

Etik i data insamling står inför ständiga utmaningar på grund av teknikens och data användningens föränderliga natur. En av de akuta problemen är avvägningen mellan integritet och säkerhet. I takt med att data intrång blir mer sofistikerade kan organisationer argumentera för ökad data insamling och övervakning för att skydda mot cyberhot. Att hitta rätt proportion mellan säkerhet och integritet kommer att fortsätta att vara ett komplext etiskt dilemma.

Dessutom kommer nya etiska frågor att uppstå när datainsamlingen sträcker sig till fler områden i livet, såsom bärbara enheter och smarta hem. Till exempel, hur ska data som samlas in i privata hem användas, och vilka skydd bör finnas för att förhindra missbruk?

Slutsats: Etik i data insamling

Etik i data insamling är av största vikt i vår data drivna värld. Att balansera fördelarna med datadriven innovation med att skydda individuella rättigheter och integritet är en ständig utmaning. Att erhålla informerat samtycke, respektera integritet, säkerställa transparens och utöva ansvarsfull dataanvändning är viktiga etiska principer som organisationer och institutioner måste upprätthålla.

I takt med att tekniken utvecklas kommer även den etiska komplexiteten i data insamlingen att göras. Det åligger individer, organisationer och beslutsfattare att engagera sig i en meningsfull dialog och upprätta etiska ramar som kan anpassa sig till dessa förändringar samtidigt som man skyddar individers rättigheter och värdighet i den digitala tidsåldern.

Endast genom ansvarsfulla och etiska metoder för datainsamling kan vi till fullo utnyttja data potentialen samtidigt som vi bevarar de värderingar som vi värdesätter i vårt samhälle.

Läs också: Data Vetenskap Etik; Etik i Human Resource Management eller HRM; Affärs etik och företags styrning

This post is also available in: English (Engelska) Français (Franska) Deutsch (Tyska) Dansk (Danska) Nederlands (Nederländska) Svenska