Etik i Human Resource Management eller HRM

Introduktion: Etik i Human Resource Management eller HRM Etik i HRM hänvisar till de etiska principer, värderingar och standarder som styr beteendet och beslutsfattandet för HR-proffs inom en organisation.

Det är en grundläggande aspekt av HRM som upprätthåller rättvisa, integritet och ansvarsskyldighet i alla HR-praxis och interaktioner. Moral är de principer eller moral som internaliseras eller förstärks av individer som hjälper dem att skilja mellan rätt och fel och agera därefter.

Human resource management etik behandlar anställda med vanlig artighet och fördelningsrättvisa. Det är en delmängd av affärs etik. Personal chefer bör undvika diskriminering på grund av färg, kast, kultur, utseende, religion, anställnings status, etc. Med effektivitet och effektivitet.

Den här artikeln kommer att fördjupa sig i de grundläggande delarna av etik inom HRM, dess betydelse, etiska utmaningar och verkliga implikationer.

Etik i Human Resource Management eller HRM
Etik i Human Resource Management eller HRM 2

Etik i Human Resource Management (HRM)

Human resource management handlar om aktiviteter relaterade till planering och utveckling av personal styrkan i en organisation. Förmodligen är detta den gren av ledningen där etik är viktigt, eftersom det handlar om mänskliga frågor, särskilt ersättning, utveckling, arbetsrelationer och hälsa och säkerhet. Men det råder stor oenighet från olika håll.

Etik inom HRM kretsar kring följande kärnprinciper:

Rättvisa och rättvisa: Personalpersonal måste se till att alla anställda behandlas rättvist och rättvist, oavsett deras bakgrund, kön, ras, ålder eller någon annan skyddad egenskap. Detta inkluderar rekrytering, ersättning och karriäravancemang.

Sekretess: Att skydda anställdas och sökandens information är av största vikt. HR-avdelningar hanterar känsliga uppgifter, och etisk HRM kräver att denna information skyddas och endast används för legitima affärsändamål.

Integritet: Att upprätthålla ärlighet och integritet i alla HR-aktiviteter, från rekrytering till personal relationer, är grundläggande. Detta innebär att göra sanningsenliga framställningar till kandidater, anställda och andra intressenter.

Etiska anställnings metoder

Affärs etik inom personalhantering handlar om arbetsgivares positiva moraliska skyldigheter gentemot anställda att upprätthålla jämlikhet och rättvisa. Etikområden inom HRM inkluderar säkerhet på arbetsplatsen, respekt, rättvisa, konfidentialitet, grundläggande mänskliga rättigheter, rättvis behandling av anställda och ärlig praxis på arbetsplatsen. Många företag anser till exempel att det är viktigt att övervaka anställda som arbetar på distans.

Etisk tidsspårning gör att anställdas produktivitet kan övervakas mer etiskt, vilket minskar avsiktligt tagna videor och foton. Konceptet med etiska beslut förstås som ett individuellt ansvar, så när mänskliga resurser navigerar över de etiska utmaningarna i sitt arbete kan de effektivt attrahera och behålla en talangfull arbetskraft.

Här är några etiska anställningsmetoder som du behöver känna till:

Lika möjligheter: Etisk HRM kräver att organisationer tillhandahåller lika anställningsmöjligheter till alla kvalificerade individer. Detta innebär att implementera icke-diskriminerings policyer och program för positiv särbehandling för att främja mångfald och inkludering.

Sekretess och konfidentialitet: Det är viktigt att respektera sökandes och anställdas integritet. Bakgrunds kontroller, drogtester och andra screeningar före anställning bör utföras på ett öppet sätt, med samtycke och enligt tillämpliga lagar.

Rättvis kompensation: Etisk HRM säkerställer rättvis och skälig kompensation. Detta innebär att ta itu med löneskillnader baserade på kön, etnicitet eller andra diskriminerande faktorer och tillhandahålla transparenta lönestrukturer.

Etiska medarbetar relationer

Etik i personal förvaltning är viktigt på grund av globaliseringen, som har påverkat organisationens policy att verka i en global ekonomi. Ökad konkurrens tvingar företaget att söka konkurrens fördelar och öka vinsten. Med det ökande utrymmet för företag att göra affärer internationellt, finns det ett växande behov av att ta itu med etiska frågor relaterade till mänskliga resurser.

Företaget anser att mänskliga resurser är strategiska och en konkurrens fördel för etiskt beslutsfattande. Detta eftersom det är viktigt att säkerställa att endast rätt information används i beslut som påverkar anställnings förhållandet.

Etisk HRM främjar mångfald och inkludering. Det handlar om att skapa en arbetsmiljö där individer med olika bakgrund känner sig värderade och respekterade. Olika team leder vanligtvis till ökad kreativitet och innovation.

HR-avdelningar ska värna om anställdas rättigheter. Detta inkluderar rätten till integritet, skydd mot trakasserier och att säkerställa en säker arbetsmiljö. Etiska HRM-policyer och -procedurer bör hantera dessa problem på ett effektivt sätt.

Etisk HRM betonar lika professionella tillväxtmöjligheter. Anställda bör ha tillgång till utbildnings- och utvecklings möjligheter utan diskriminering eller favorisering, vilket främjar förtroende och engagemang.

Etiskt ledarskap och ledning

Diskriminerings frågor, sexuella trakasserier och orättvis anställnings policy kan sätta företag i problem med kunder, potentiella strategiska partners och potentiella framtida anställda. Hur anställda ska behandlas, hur de ska få betalt, hur de ska förberedas, under vilka omständigheter de ska förväntas arbeta, hur hårt de ska arbeta och hur de ska vara disciplinerade.

Borde gå, och hur deras anställda ska sparkas. , är grundläggande för HRM. Personal personal måste besvara dem i en etisk kod, och etiska HR-ledare måste fatta svåra beslut.

HR roll i etiskt ledarskap: HR-proffs spelar en viktig roll för att sätta den etiska tonen inom en organisation. De bör fungera som etiska förebilder, upprätthålla etiska standarder och uppmuntra etiskt beteende på alla nivåer i organisationen.

Hantering av anställdas oredlighet: Etisk HRM kräver rättvisa och opartiskhet när man tar itu med anställdas oredlighet. Utredningar bör respektera rättigheterna för både den anklagade och den anklagade, och disciplinära åtgärder bör överensstämma med etablerade policyer.

Whistleblowing-policyer: Etisk HRM inkluderar policyer för whistleblower skydd som uppmuntrar anställda att rapportera oetiskt beteende inom organisationen. Detta främjar transparens och ansvarsskyldighet och skyddar mot fel.

Etiska utmaningar inom HRM

Etik inom HRM är avgörande för framgångsrik affärsverksamhet. Kom dock ihåg att etiska frågor är svåra att hantera, och det bästa sättet att undvika dem är att förstå vad de är och vad man ska göra för att förhindra att de uppstår.

Nedan finns några etiska utmaningar inom HRM att notera.

Etiska dilemman: HR-proffs möter ofta etiska dilemman när de navigerar i konflikter mellan organisatoriska mål och anställdas rättigheter. Etiskt beslutsfattande kräver noggrant övervägande av dessa konkurrerande intressen.

Intresse konflikter: Etisk HRM kräver att man undviker intresse konflikter. HR-proffs måste arbeta i organisationens och dess anställdas bästa och avsätta personliga fördomar eller intressen som kan äventyra etiskt beslutsfattande.

Press från ledningen: HR-avdelningar kan stöta på press från ledningen att fatta beslut som äventyrar etiska standarder. Att upprätthålla etisk integritet är avgörande i sådana situationer, även när man möter motstridiga krav.

Etik utbildning och efterlevnad

Etik- och efterlevnadsutbildning hjälper till att utbilda anställda om de regler, föreskrifter och företagspolicyer de måste följa. Det föreskriver den praktiska tillämpningen av reglerna och deras roll för att upprätthålla organisationens goda rykte. Dessutom hjälper det till att undvika sådana överträdelser av bestämmelser och att identifiera upprepade incidenter av tjänstefel.

HR-etik utbildning: För att främja etiskt beteende inom en organisation krävs fortlöpande etikutbildning för anställda på alla nivåer. Denna utbildning bör täcka organisationens uppförandekod och etiska förväntningar. HR-etik och efterlevnad i organisationen uppmuntrar förtroende bland anställda.

Som ett resultat kommer dina arbetare att vara trogna och försöka imponera på dig genom att arbeta hårdare. Dessutom kommer de att arbeta i din organisation längre och därmed få mer erfarenhet som hjälper till att öka produktiviteten. Ännu viktigare är att rekryterings- och anställningskostnaderna kommer att minska.

Laglig efterlevnad: Etisk HRM säkerställer också efterlevnad av anställningslagar och föreskrifter. Att hålla sig à jour med juridiska krav är viktigt för att förhindra juridiska och etiska fallgropar.

Etiska uppförande koder: Att utveckla och upprätthålla etiska uppförandekoder är en hörnsten i etisk HRM. Dessa koder ger tydliga riktlinjer för förväntat beteende och beskriver konsekvenser för överträdelser.

Konsekvenser av oetisk HRM

Etik åtnjuter en ökning i popularitet i media och företags-Amerika. Det är oklart om all uppmärksamhet är ”bara för att visa” eller om företag tror på verkliga fördelar, vilket kan uppnås genom att underlätta ett etiskt sammanhang.

Men genom att undersöka de negativa konsekvenserna av oetiska företagskulturer och fördelarna med etiska kulturer visar vi att i det här fallet är handling viktigt, inte motivation.

Personalsystem kan främja en etisk kultur som genomsyrar urval och bemanning, prestations bedömning, ersättning och beslut om kvarhållande. Därför bör mänskliga resurser och etiska företagskulturer tros vara partner för att skapa konkurrensfördelar för organisationer.

Konsekvenserna av oetisk HRM är:

Skada på rykte: Oetisk HRM-praxis kan smutskasta en organisations rykte, vilket påverkar dess förmåga att attrahera topptalanger och behålla kunder. Ett skadat rykte kan ha långvariga negativa effekter.

Rättsliga konsekvenser: Oetisk HRM kan leda till stämningar, böter och juridiska påföljder. Bristande efterlevnad av arbetslagar kan resultera i betydande ekonomiska och juridiska konsekvenser.

Anställds moral och retention: En kultur av oetisk HRM kan leda till låg personalmoral och hög omsättningshastighet. Anställda som känner sig misshandlade eller undervärderade är mer benägna att söka arbete någon annanstans.

Slutsats: Etik i Human Resource Management eller HRM

Etik i HRM är inte bara en uppsättning riktlinjer utan en grundläggande aspekt av organisatorisk framgång. Organisationer kan attrahera och behålla topptalanger, behålla ett positivt rykte och navigera i juridiska utmaningar genom att prioritera rättvisa, integritet och ansvarsskyldighet i HR-praxis.

Etiska HR-proffs är avgörande för att främja en arbetsplats kultur som respekterar organisationens mål och individuella rättigheter, vilket bidrar till övergripande framgång. En etisk kod kan hjälpa dig att förbättra ditt företags resultat och attrahera högkvalitativa talanger. Av denna anledning bör du införliva HR-etiska aktiviteter i din dagliga affärsverksamhet.

Det bästa med etik inom HRM är att du har mer att vinna än att förlora. Dessa har ett gott rykte, anställdas lojalitet, och framför allt kan du spara pengar som kunde ha spenderats på flera anställningar.

Läs också: Affärs etik och företags styrning; Etik inom turism; Etik i marknadsföring

This post is also available in: English (Engelska) Français (Franska) Deutsch (Tyska) Dansk (Danska) Nederlands (Nederländska) Svenska