Hvad er kultur?

Hvad er kultur? Udtrykket kultur synes at være et let begreb at definere. Men hvis vi dedikerer os til at tage et kig på de mange sammenhænge, ​​hvori dette udtryk kan bruges, vil vi indse, at dette ikke er helt sandt.

Vi har alle en måske generel begrebsliggørelse af, hvad kultur er. Nogle mennesker vil definere det som et sæt af traditioner og principper, som en bestemt civilisation har, andre vil sige, at kultur ikke er andet end en gruppe af træk, der definerer en gruppe menneskers tro, enten ved kulturarv eller forskning.

Sandheden er, at der er mange begreber for dette udtryk. I denne artikel skal vi udforske alle de eksisterende definitioner af kultur, idet vi forstår, at konteksten er den sande afgørende faktor for betydning. Definitioner vil blive præsenteret i henhold til hver kontekst.

Kultur er et begreb, der refererer til et bredt og mangfoldigt sæt af primært immaterielle aspekter af det sociale liv. Ifølge sociologer består kultur af de værdier, overbevisninger, sprogsystemer, kommunikation og praksisser, som mennesker deler til fælles, og som kan bruges til at definere dem som kollektiver.

Kultur omfatter også de materielle genstande, der er fælles for den pågældende gruppe eller samfund. Kultur er adskilt fra, men forbundet med, den sociale struktur og økonomiske aspekter af samfundet, der både løbende informerer og informeres af dem.

kultur i sociologien

Kultur er et af de vigtigste begreber inden for sociologi, fordi sociologer erkender, at det spiller en afgørende rolle i vores sociale liv.

Det er vigtigt i at forme sociale relationer, opretholde og udfordre social orden, bestemme, hvordan vi får mening med verden og vores plads i den, og i at forme vores daglige handlinger og oplevelser i samfundet. Den består af ikke-materielle og materielle ting.

Kort sagt definerer sociologer de ikke-materielle aspekter af kultur som de værdier og overbevisninger, sprog, kommunikation og praksis, der deles af en gruppe mennesker. Når vi udvider til disse kategorier, består kultur af vores viden, sunde fornuft, antagelser og forventninger.

De er også de regler, normer, love og moral, der styrer samfundet; de ord vi bruger, samt hvordan vi taler og skriver dem (det sociologer kalder “tale”); og de symboler, vi bruger til at udtrykke mening, ideer og begreber (såsom vejskilte og emojis, for eksempel).

Kultur er også det, vi laver, og hvordan vi opfører os og optræder (f.eks. teater og dans). Den informerer og opsummeres i, hvordan vi går, sidder, bærer vores krop og interagerer med andre, hvordan vi opfører os i forhold til sted, tid og “publikum”, og hvordan vi udtrykker identiteter af race, klasse, køn og seksualitet, bl.a. .

Kultur omfatter også de kollektive praksisser, som vi deltager i, såsom religiøse ceremonier, fejring af verdslige helligdage og deltagelse i sportsbegivenheder.

Materiel kultur består af de ting, som mennesker laver og bruger. Dette aspekt af kultur omfatter en lang række ting, fra bygninger, teknologiske artefakter og tøj til blandt andet film, musik, litteratur og kunst.

Aspekter af materiel kultur kaldes mere almindeligt for kulturelle produkter.

Sociologer ser de to sider af kulturen, den materielle og den ikke-materielle, som tæt forbundet. Materiel kultur udspringer af og formes af kulturens ikke-materielle aspekter.

Med andre ord, det, vi værdsætter, tror og ved (og hvad vi laver sammen i hverdagen), påvirker de ting, vi gør. Men det er ikke et envejsforhold mellem materiel og ikke-materiel kultur.

Materiel kultur kan også påvirke ikke-materielle aspekter af kultur. For eksempel kan en kraftfuld dokumentarfilm (et aspekt af materiel kultur) ændre folks holdninger og overbevisninger (dvs. ikke-materiel kultur).

Derfor har kulturelle produkter en tendens til at følge mønstre. Hvad der er kommet før i form af for eksempel musik, film, tv og kunst, påvirker værdierne, overbevisningerne og forventningerne hos dem, der interagerer med dem, hvilket igen påvirker skabelsen af ​​yderligere kulturelle produkter.

Hvorfor kultur er vigtig for sociologer

Kultur er vigtig for sociologer, fordi den spiller en vigtig og vigtig rolle i produktionen af ​​social orden.

Social orden refererer til samfundets stabilitet baseret på den kollektive overenskomst af regler og normer, der giver os mulighed for at samarbejde, fungere som et samfund og leve sammen (ideelt set) i fred og harmoni. For sociologer er der gode og dårlige sider af den sociale orden.

Med rod i den klassiske franske sociolog Émile Durkheims teori er både materielle og ikke-materielle aspekter af kultur værdifulde, fordi de holder samfundet sammen.

De værdier, overbevisninger, moral, kommunikation og praksis, som vi deler til fælles, giver os en følelse af fælles formål og en værdifuld kollektiv identitet. Durkheim afslørede gennem sin forskning, at når mennesker mødes for at deltage i ritualer, bekræfter de den kultur, de har til fælles, og derved styrker de de sociale bånd, der binder dem sammen.

I dag ser sociologer, at dette vigtige sociale fænomen ikke kun forekommer i religiøse ritualer og festligheder som (nogle) bryllupper og den indiske festival Holi, men også ved sekulære fester, såsom high school-danse og store tv-transmitterede sportsbegivenheder. for eksempel Super Bowl og March Madness).

Den berømte preussiske socialteoretiker og aktivist Karl Marx etablerede den kritiske tilgang til kultur i samfundsvidenskaberne. Ifølge Marx er det i den ikke-materielle kulturs område, at et mindretal kan opretholde uretfærdig magt over flertallet.

Han begrundede, at det at abonnere på konventionelle værdier, normer og overbevisninger holder folk fastlåst i ulige sociale systemer, der ikke fungerer i deres bedste interesse, men i stedet gavner det magtfulde mindretal.

Sociologer i dag ser Marx’ teori i aktion på den måde, at de fleste mennesker i kapitalistiske samfund tror, ​​at succes kommer fra hårdt arbejde og dedikation, og at enhver kan leve et godt liv, hvis de gør disse ting, på trods af den virkelighed, at et job, der betaler sig. lønnen bliver sværere at få.

Begge teoretikere havde ret i den rolle kultur spiller i samfundet, men ingen af ​​dem var udelukkende korrekte.

Kultur kan være en kraft af undertrykkelse og dominans, men den kan også være en kraft af kreativitet, modstand og frigørelse. Det er også et dybt vigtigt aspekt af menneskets sociale liv og social organisation. Uden den ville vi ikke have nogen relationer og intet samfund.

Hvad er generel kultur?

Generel kultur er al den viden, som en person dominerer omkring et univers af emner, som vil give ham mulighed for at foretage værdivurderinger vedrørende en specifik situation eller idé.

Denne viden kan erhverves gennem normative studier (matematik, geografi, verdenshistorie, sprog osv.) eller gennem egen forskning.

På trods af at det er generel domæneviden, det vil sige viden, som alle kan få adgang til, har ikke alle mennesker det samme niveau af generel kultur.

Ligeledes bruges denne viden ikke til praktiske formål, men derimod til informationsformål, mere specifikt til at give meninger om forskellige specifikke emner. Kort sagt vil et bredt niveau af generel viden give en person mulighed for at præsentere deres ideer under solide kriterier, baseret på reelle fakta og med konkrete oplysninger.

Hvad er populær kultur?

Populær kultur refererer til alle de traditioner, kunstneriske manifestationer og folkloristiske handlinger, der er karakteristiske for henholdsvis en by eller region. Al denne viden og overbevisninger forkyndes generelt af de populære klasser, det vil sige folk fra middel- og lavere klasser, tidligere kendt som plebs.

Viden om populær kultur er et af de mest karakteristiske aspekter af et samfund, da det udtrykker dets grundlæggende overbevisninger og traditioner. Musikalske udtryk er et af de bedste eksempler på populærkultur, idet de er et af de vigtigste symboler til at forklare et samfunds oprindelse og skikke.

Alle samfund har populær kultur. Imidlertid vil vurderingen af ​​hele denne viden hovedsagelig blive bestemt af dens udviklingsniveau og dens kulturelle rødder.

Faktisk er det meget almindeligt, at populær tradition har en større koncentration i de mere landlige områder i en region.

hvad er populær kultur
hvad er populær kultur

Hvad er organisations kulturen?

Organisations kulturen er den samling af værdier og normer, der anvendes i en virksomhed, for at forstærke principper, der tillader korrekt og effektiv udførelse af opgaver.

Denne kultur anvendes for at forme alle medlemmer af en virksomhed til en specifik model til at udføre dens operationer. Alle de værdier, der udgør organisationskulturen, er defineret i en virksomhed, og derefter bliver de instrueret til medarbejderne.

På denne måde definerer hver virksomhed sin egen organisationskultur, som vil afhænge af dens arbejdsmetoder, dens produkter, dens målsætninger og dens vision specifikt. Organisationspsykologi studerer begrebet organisationskultur og uddanner endda fagfolk inden for området kaldet organisationspsykologer.

Hans opgave er at guide alt beskæftiget personale til en assertiv organisationskultur, hvor alle mål og målsætninger kan nås rettidigt.

Hvad er kultur for børn?

Kulturen for børn udgør alle de principper, som de som en del af et samfund skal tilegne sig, efterhånden som de udvikler sig i et skolerum.

Dette for at de har de nødvendige principper til at præstere på de områder, de ønsker i fremtiden, og tilbyde kvalitetstræning med udgangspunkt i de vigtigste principper.

Denne kultur er baseret på ideen om, at alle mennesker bør indsætte sig selv i samfundet gennem beherskelse af et sæt viden. Dette sæt giver dig mulighed for at forstå dit miljø og endnu mere at være en del af det.

Kultur for børn er det led, som alle spædbørn skal igennem for at få alle de nødvendige værktøjer, specifikt den viden, som de vil være i stand til at komme ind på højere studieretninger med og senere blive en del af et laug med.

Hvad er pop kultur?

I modsætning til de tidligere begreber er popkulturens for eksempel ikke så konkret som i tilfældet med organisation. Det første, vi skal gøre, er at redde begrebet populærkultur, men i dette tilfælde med en meget bredere vision i forhold til dets omfang.

Pop kultur er med andre ord alle de trends, traditioner og symboler, der er en del af en tidligere eller nuværende æra. Som et eksempel kunne “80’ernes” kultur defineres som en popkultur, hvor vi kunne observere en tradition i påklædning, i verbale udtryk, i musiksmag mv.

På denne måde består popkulturen af ​​alle de elementer af den sociale type, der skiller sig ud i en bestemt generation eller nuværende æra.

Pop kulturen er blevet forstærket i de senere år efter mediernes overtagelse og lettere adgang til information. Resultatet er en større indsættelse af befolkningen i retning af popkulturens tendenser.

Hvis vi observerer, lever vi i en popkultur, hvor forskellige traditioner omkring identitet og skikke overholdes.

Hvad er fredens kultur?

Fredskulturen er et sæt værdier, der understreger den kraftige afvisning af voldelig adfærd eller holdninger.

Denne kultur blev defineret af FN i 1999 med det formål at værdsætte forhandling og dialog som de mest passende mekanismer til problemløsning.

Freds kulturen er også en livsstil, hvor al den adfærd, der fremmer en fredelig holdning, fremmes.

Mennesker har forpligtelsen til at blive enige om fred, at fortryde alle de former, hvad enten de er fysiske eller verbale, der forudsætter en voldelig handling og derfor skade.

Formålet med fredskulturen er at udrydde al voldelig adfærd fra verdenssamfundet, hvilket giver større værdi til fred som det eneste træk og alternativ, som man kan rette løsninger mod de mest komplekse sociale problemer.

Hvad er borger kultur?

Vi har helt sikkert hørt udtrykket “pligter” lige før eller efter udtrykket “rettigheder”. Typisk er en person værdig til sine rettigheder i det omfang, de svarer til deres pligter.

Borger kulturen har en vigtig deltagelse i denne orden. Borgerkulturen udgør i den forbindelse alle de handlinger, skikke og traditioner, som en gruppe af borgere, som en del af et bestemt land, skal efterleve i henhold til reglerne.

Alle disse funktioner er en del af de værdier, som en borger skal bevare for at nyde sameksistens og harmoni mellem en gruppe mennesker.

Anvendelsen af ​​en korrekt borgerkultur vil garantere handlinger både på det private og offentlige plan, der tillader livskvalitet, samt den fælles respekt for normer, der letter fejringen af ​​forskellige processer som fx stemmeret.

Hvad er virksomheds kultur?

Virksomheds kultur er et sæt af værdier, udsagn, traditioner og tanker, som virksomhedens medarbejdere praktiserer. I modsætning til organisationskulturen er forretningskulturen rettet mod at forme den måde, medarbejderne lever på i virksomheden, det vil sige måden, de kommunikerer, klæder sig på og udfører deres arbejde på.

Lad os huske, at organisations kulturen er rettet mod at forbedre arbejdsdynamikken, så virksomheden effektivt kan nå alle sine mål for arbejdet.

I mellemtiden fokuserer virksomhedskulturen på de vaner, som en specifik virksomhed har karakteriseret hos alle sine medarbejdere.

I selve virksomheds kulturen er der formerne for kundeservice, måden hvorpå virksomheden overfører sit image fra sine medarbejdere og behandlingen af ​​sine partnere.

Forretnings kulturen taler om en virksomheds adfærd, mens organisationskulturen om den måde, hvorpå et arbejdsteam tilegner sig de nødvendige værktøjer til sine mål.

Hvad er miljøkultur?

Miljøkultur er også et sæt skikke, der har til formål at bevare miljøet. Mere specifikt er miljøkultur den måde, mennesker skaber et forhold til miljøet på.

I dette tilfælde er formålet at skabe en gavnlig udveksling for økosystemet og i den forstand for menneskelivet. Til dette formål opmuntres holdninger til konstant forbedring og bevarelse af grønne områder i miljøkulturen.

Efterfølgende karakteriseres handlinger, hvor en eller flere mennesker gør forskellige indsatser for at fremme omsorgen for miljøet, ikke kun hos dem, der tilhører denne kultur, men også hos den almindelige borger.

Vi har helt sikkert alle et vist niveau af miljøkultur, selvom vi ikke begrebsliggør det på denne måde. I denne forbindelse omfatter dette en række praksisser, der tilsammen fremmer omsorgen for miljøet.

Den første for at fremme bevidstheden om det rum, vi lever i, den anden for at skabe positive vaner for miljøet fra hverdagen. Det er også muligt at finde advarsels- og oplysningskampagner om vigtigheden af ​​at passe på miljøet.

Hvad er legalitets kulturen?

Legalitets kulturen er den viden, som borgerne i et land dominerer over for retsstaten. Med andre ord er det en persons fulde viden om alle de rettigheder og pligter, som han besidder som en del af en nation.

Lovligheds kulturen er forpligtet til fuld respekt for et lands love og appellerer til overholdelse af dem. Dette forudsætter naturligvis en tilsidesættelse af brud på lovbestemmelser.

Borgerne i et land kender, respekterer og vedtager lovene i dets forfatning, med henvisning til de nødvendige reguleringsinstrumenter eller institutioner i en given situation.

Således er lovlighedskulturen defineret som respekt, anvendelse og anerkendelse af et samfunds love af dets medlemmer.

Hvad er politisk kultur?

Et lands borgere har forskellig viden og forskellige kriterier om dets befolknings politiske landskab. De udveksler ideer og foretager forskellige værdivurderinger og prøver at finde de mest effektive løsninger til deres nations behov.

Dette sæt kriterier og viden er det, der kaldes politisk kultur. Politisk kultur er en praksis, som alle borgere praktiserer på et tidspunkt i deres liv, hvor de sætter deres kriterier på prøve i analysen af ​​politiske begivenheder i deres land.

Massificeringen af ​​information har væsentligt forstærket denne søjle i samfundet, hvorfor mange mennesker i dag har en betydelig politisk kultur.

Hvad er fysisk kultur?

Fysisk kultur er al den praktiske og teoretiske viden, som et samfund har om forskellige sportsudøvelser eller fysiske aktiviteter.

Dette med det formål at garantere dit velvære, ud over dit fysiologiske helbred, af forholdet mellem henholdsvis dit sind og din krop. Fysisk kultur svarer til det niveau af mestring og praksis, som en person udfører i forhold til en bestemt sport eller fysisk aktivitet.

Dets mål kan variere, da det vil blive defineret af graden af ​​involvering af personen. For eksempel har professionelle atleter et højt niveau af fysisk kultur, mens amatører ikke kan sidestilles med dette.

Et begreb med flere semantikker Som vi kan se, er kultur et begreb, der har forskellige betydninger.

Hver enkelt, afhængig af konteksten, som vil blive specificeret efter ord efter kultur, hvor vi kan forstå, hvad det handler om, eller med andre ord, hvilken slags kultur vi kunne tale om.

Læs også:Hvad er ontologi?; Hvad er filosofi?

This post is also available in: English Français (French) Deutsch (German) Español (Spanish) Dansk Nederlands (Dutch) Svenska (Swedish) Italiano (Italian) Português (Portuguese, Portugal)