Ontdekkingen van René Descartes

Invoering: Ontdekkingen van René Descartes René Descartes was de initiatiefnemer van de analytische meetkunde en introduceerde het scepticisme als een cruciaal element van de wetenschappelijke methode. Hij wordt beschouwd als een van de grootste filosofen uit de geschiedenis. Zijn analytische meetkunde was een enorme conceptuele doorbraak, waarbij de voorheen gescheiden velden van meetkunde en algebra met elkaar in verband werden gebracht.

Descartes liet zien dat hij ooit complexe problemen in de meetkunde kon oplossen door ze om te zetten in eenvoudigere problemen in de algebra. Hij definieerde de horizontale richting als x en de verticale richting als y.

Ontdekkingen van René Descartes
Ontdekkingen van René Descartes 2

Deze visie is nu onmisbaar in de wiskunde en andere wetenschappen. Rene Descartes, een bekende Franse filosoof, wiskundige en wetenschapper uit de 17e eeuw, heeft verschillende belangrijke ontdekkingen en bijdragen gedaan die een blijvende impact hebben gehad op verschillende terreinen.

Hier zijn enkele van zijn fundamentele ontdekkingen:

Ontdekkingen van René Descartes

Cartesisch coördinaten systeem: Een van de meest invloedrijke wiskundige ontdekkingen van Rene Descarte was de ontwikkeling van het cartesiaanse coördinaten systeem. Zijn werk “La Géométrie” introduceerde een methode om punten in de ruimte weer te geven met behulp van numerieke coördinaten. Dit revolutionaire concept legde een fundamentele link tussen algebraïsche vergelijkingen en geometrische vormen, en maakte daarmee de weg vrij voor het vakgebied van de analytische meetkunde.

Analytische meetkunde: Descartes’ toepassing van algebraïsche technieken op de meetkunde markeerde een keerpunt in de wiskunde. Zijn werk stelde wiskundigen in staat geometrische problemen te onderzoeken met behulp van algebraïsche vergelijkingen, waardoor nieuwe methoden werden geboden voor het oplossen van complexe geometrische puzzels en de deur werd geopend voor verdere vooruitgang in calculus en wiskundige analyse.

Rene Descartes ontdekte dat hij meetkundige problemen kon oplossen door ze om te zetten in algebraïsche problemen. In La Gèometrie liet hij zien dat krommen kunnen worden geïllustreerd in termen van x en y op een tweedimensionaal vlak en dus als vergelijkingen in de algebra.

Descartes gebruikte in zijn werk nooit een x- of y-as. In hun diagrammen werd hiervan uitgegaan. Axioma’s werden in Leiden formeel geïntroduceerd door de wiskundige Frans van Schouten en andere wiskundigen die La Geometrie van het Frans naar het Latijn vertaalden en deze verder ontwikkelden.

Latijnse edities van La Gèometrie werden gepubliceerd in 1649, 1659 en 1661. Descartes introduceerde ook een moderne notatie voor exponenten. In plaats van a.a.a te schrijven, zou hij bijvoorbeeld a3 schrijven.

Meditaties over de eerste filosofie: Het filosofische meesterwerk van Descartes, ‘Meditaties over de eerste filosofie’, werd gepubliceerd in 1641. In dit werk hield hij zich bezig met radicale twijfel om onbetwistbare kennis te zoeken. Uit deze meditaties kwam zijn bekende uitspraak “Cogito, ergo sum” (ik denk, dus ik ben) naar voren, waarin hij beweerde dat zelfbewustzijn het bewijs is van bestaan en zekerheid.

Het dualisme van geest en lichaam: Descartes’ filosofie omvatte een dualistische kijk op lichaam en geest. Hij betoogde dat de geest (res cogitans) en het lichaam (res extensa) verschillende entiteiten zijn. Dit idee van het dualisme tussen lichaam en geest had een diepgaande invloed op latere discussies over bewustzijn en de aard van het zelf.

Methode van twijfel: Rene Descartes gebruikte een strategie van systematische twijfel om veilige fundamenten voor kennis te vinden. Door aan alles te twijfelen wat onderzocht kon worden, probeerde hij waarheden te ontdekken die buiten twijfel stonden en die de basis vormden voor zijn filosofische en wetenschappelijke onderzoeken.

Optica: In zijn werk “Dioptrics” (1637) leverde Descartes essentiële bijdragen aan de studie van de optica. Hij onderzocht het gedrag van licht, reflectie en breking, en zijn onderzoek leverde de nodige inzichten op in de aard van het gezichtsvermogen en de eigenschappen van lenzen.

Behoud van beweging: Het werk van Descartes op het gebied van de natuurkunde omvatte een vroege formulering van het principe van het behoud van beweging. Hij stelde voor dat een lichaam, eenmaal in beweging gebracht, voor onbepaalde tijd in beweging zou blijven, tenzij er krachten van buitenaf op inwerken. Hoewel latere ontwikkelingen in de natuurkunde dit concept verfijnden, droegen de ideeën van Descartes bij aan het begrijpen van beweging en haar fundamentele wetten.

Mechanische theorie van levende wezens: Descartes paste zijn mechanische principes toe op levende wezens en beschouwde dieren en mensen als complexe machines. Hoewel zijn opvattingen over dit onderwerp op kritiek stuitten, droegen ze bij aan het bredere debat over de aard van het leven en de relatie tussen lichaam en geest.

Isaac Newton inspireren en calculus uitvinden

Calculus is van cruciaal belang geweest voor de ontwikkeling van wiskunde en wetenschap. Het werd ontwikkeld door Isaac Newton in de jaren 1660 en onafhankelijk door Gottfried Leibniz in de jaren 1670.

In La Gèometrie liet Descartes zien hoe hij rondingen kon vinden. Dit proces is een essentieel onderdeel van de differentiaal rekening. Zijn wiskundige rivaal Fermat kon ook hoeken vinden. Zijn methoden waren eenvoudiger dan die van Descartes. Zowel Descartes als Fermat begeleidden Newton en Leibniz bij de ontwikkeling van de calculus.

Stil uit angst voor de Kerk

Vier jaar voordat Descartes zijn werken uit 1637 uitbracht, begon hij de wereld te publiceren. In 1633 begreep hij echter dat de katholieke kerk Galileo had berecht wegens godslastering en hem tot levenslange gevangenisstraf had veroordeeld. Hij kreeg permanent huisarrest omdat Galileo al behoorlijk oud was. De Kerk verbood ook de werken van Galileo.

Net als Galileo geloofde Descartes dat de zon in het centrum van het zonnestelsel stond. Hij besloot de toorn van de Kerk niet te riskeren en publiceerde The World niet. (Galileo had opgehangen kunnen worden als zijn zaak erger was geweest.)

De natuurwetten afleiden uit de eerste principes

Het meest uitgebreide werk van Descartes, Principles of Philosophy, verscheen in 1644. Daarin probeerde hij alle natuurwetten uit de eerste principes af te leiden. Hoewel het boek filosofen veel te bieden had, moest de wetenschap ervan worden gecorrigeerd.

Hij betoogde dat afstand onmogelijk was om naar te handelen en was het met de oude Griekse filosoof Aristoteles eens dat er geen leegte kon bestaan. Binnenkort zal echter al zijn macht als filosoof worden verslagen door wetenschappelijke experimenten.

In 1654, Otto von Guericke built the first vacuum pump. In 1662 demonstreerde Robert Boyle dat magnetische krachten door de ruimte konden reizen, waardoor het mogelijk werd dit proces op afstand vast te stellen. Helaas leefde Descartes niet lang genoeg om van deze ontwikkelingen op de hoogte te zijn.

Conclusie: Ontdekkingen van René Descartes

De ontdekkingen en ideeën van Rene Descartes hadden een aanzienlijke impact op meerdere disciplines, variërend van wiskunde en filosofie tot natuurkunde en optica. Zijn nadruk op de rede, methodologisch scepticisme en het streven naar zekerheid hielpen de koers van het moderne westerse denken vorm te geven, en liet een blijvende erfenis na die tot op de dag van vandaag het intellectuele discours blijft beïnvloeden.

In 1649 nodigde koningin Christina van Zweden René Descartes uit naar Stockholm. Ze wilde dat hij een nieuwe academie voor wetenschap oprichtte. René Descartes stierf op 11 februari 1650 op 53-jarige leeftijd in Stockholm aan een longontsteking. In de dood was Descartes, net als in het leven, mobiel.

Zestien jaar na zijn eerste begrafenis werd zijn stoffelijk overschot verplaatst en begraven in de Saint-Etienne-du-Mont-kerk in Parijs, Frankrijk. In 1819 werden zijn stoffelijke resten, minus de schedel en de vinger, overgebracht, dit keer naar de abdij van Saint-Germain-des-Prés in Parijs, waar ze nu rusten.

Lees ook: Hoe is de wereld ontstaan in de islam?; Sumerische bijdragen; Wat is archeologie?

This post is also available in: English (Engels) Deutsch (Duits) Nederlands