Ontologie en epistemologie fundamenten

Ontologie en epistemologie: zijn voorbeelden van, in onderzoek, sociologie, van feminisme, van constructivisme. Invoering. Als iemand filosofie wil studeren, zijn ontologie en epistemologie de meest complexe termen die in dit onderwerp worden bestudeerd.

Ontologie en epistemologie: zijn voorbeelden van, in onderzoek, sociologie, van feminisme, van constructivisme
Ontologie en epistemologie: zijn voorbeelden van, in onderzoek, sociologie, van feminisme, van constructivisme

Hier zijn twee termen, de ene is een epistemologie die een manier vindt om te begrijpen en te weten welke dingen in het universum bestaan, terwijl de andere term ontologie probeert uit te zoeken wat er in het universum is

Laten we deze takken van filosofie uitleggen

Ontologie

De tak van de filosofie die zich bezighoudt met het bestaan en de werkelijkheid wordt ontologie genoemd. Deze ontologie gaat vooral over de waarheid en de aard van de werkelijkheid, zoals ‘Wat is de aard van het bestaan?’

Het woord ontologie is ontleend aan de Griekse woorden ‘ontos’ dat logos of studie en zijn betekent. Het wijst op de dingen die om ons heen bestaan. Dit onderzoek heeft betrekking op de aard van het worden van bestaan, overeenkomsten en verschillen. De vraag naar ontologie begint meestal met “wat”. De ontologie wordt veralgemeend van filosofie naar informatiewetenschap, geneeskunde en geavanceerde natuurkunde.

De ontologie helpt ons twijfelachtige dingen te begrijpen, zoals wat is Ai, wat is God, wat zal er gebeuren na de dood? Enz. Het leert ons of dingen bestaan of niet. Het groepeerde ook verschillende bestaande entiteiten op basis van vergelijkbare kenmerken en vond overeenkomsten. De mensen die zich bezighouden met ontologie begrijpen en relateren bepaalde dingen.

Ontologie is gebaseerd op de aard van de werkelijkheid, terwijl epistemologie is verbonden met de basis van waarheid. Deze twee termen helpen ons de nauwkeurigheid van onze methoden en methodologie te bepalen. Ontologie is gebaseerd op de studie van wezens. Het vertelt ons wat er in onze wereld bestaat, en door deze dingen te weten, kunnen mensen zijn kennis vergaren.

epistemologie

Epistemologie is de filosofische tak die zich bezighoudt met de aard van kennis, reikwijdte, mogelijkheid en algemene basis. Het houdt zich bezig met het verkrijgen van kennis, verschillende methoden en hoe iets te weten. In de epistemologie vragen mensen verschillende dingen, zoals hoe je weet en wat je weet, en verschillende valse ideeën van echte. Het gaat ook om de relatie tussen onderzoeker en de werkelijkheid en hoe de onderzoeker kennis opdoet.

Deze kerntak van de filosofie houdt zich bezig met de kanten van het verwerven van kennis. Het behandelt ook de reikwijdte en grenzen van kennis met de natuurlijke hulpbronnen. Het is ook een Grieks woord dat is afgeleid van ‘episteme’ dat inloggen en expertise betekent. Het belangrijkste doel van epistemologie is om de ware zin van het leven te ontdekken.

Epistemologie zegt dat kennis een mentale toestand is. Als iemand denkt dat dat specifieke ding niet bestaat, dan is dat verkeerd, en het laat ook zien dat je geen kennis kunt krijgen over dat specifieke ding. Als je overtuiging waar is, wordt het als kennis beschouwd. Maar om kennis te verwerven zijn redeneringen en bewijzen nodig. Wanneer iemand gissen over de dingen en feiten op basis van verkeerde informatie, kan dit niet als kennis worden beschouwd.

Epistemologie is opgedeeld in twee delen.

  1. Aard van kennis
  2. Grenzen van kennis

De aard van kennis gaat over wanneer een persoon weet of niet weet over een bepaald ding. De Grenzen van kennis bepalen de reikwijdte van kennis en kennen de grenzeloze kennis. Het vertelt ons dat we alles kunnen weten of dat er bepaalde grenzen aan alles zijn. Er zijn verschillende soorten kennis in de epistemologie.

Mensen verwerven empirische kennis door eerdere ervaring. Hij stelt dat een persoon die iets zegt gebaseerd is op zijn oude bekwaamheid. Als je zegt dat het vuur heet is, zeg je dat op basis van je ervaring. Tegelijkertijd begint empirische kennis bij het redeneren. Als iemand bijvoorbeeld zegt dat Antarctica veel koud is, zegt hij dat omdat iedereen weet dat regio’s nabij de zuidpool koud zijn vanwege minder licht.

Wanneer een persoon de feiten kent, wordt dit propositiekennis genoemd. Als iemand iets claimt, wordt dat persoonlijke kennis genoemd, terwijl collectieve kennis wortels heeft in een bepaalde gemeenschap. Al deze kennis wordt besproken in Epistemologie

Voorbeelden van ontologie en epistemologie

Een ontologie bestaat uit een elektronisch medisch dossiersysteem en classificatie van verschillende ziekten. Deze classificatie is zonder eigenschappen gebaseerd op een hiërarchie van termen. Voorbeelden van ontologie zijn idealisme, ontologisch monisme, dualisme en pluralisme.

Laten we de rol van epistemologie uitleggen die prominent aanwezig is in juridische zaken voor de productie van kennis. Het creëert bewustzijn in bepaalde aspecten van de werkelijkheid door bewijsstukken te beoordelen en logische feiten te analyseren.

Het omvat het analyseren van plaats delict en het uitleggen van veel gevallen om een rechtvaardiging en nieuwe informatie voor de kennis te produceren. Voorbeeld van epistemologie is wetenschappelijke ontdekkingen, beveiligingsproblemen, het wijzigen van het wachtwoord en besluitvorming.

Ontologie en epistemologie in onderzoek

In onderzoek werkt epistemologie met kennistheorieën. Tegelijkertijd houdt ontologie in onderzoek zich bezig met de existentiële voorwaarden van cultuur, sociale kwesties en materiële contexten – een ontologie in onderzoek houdt zich bezig met het evalueren van de aard van de werkelijkheid.

Tegelijkertijd kent de epistemologie het mogelijke bestaan van elke taak. Een onderzoeker doorzoekt elke filosofische positie en impact van de gekozen methodologie voor een uniek onderzoeksprobleem. De aard van de sociale werkelijkheid wordt voornamelijk besproken in de ontologie, en veronderstelt de aard van de werkelijkheid. Het is een waarneembaar, meetbaar, vast en gedefinieerd bestaan.

In eenvoudige bewoordingen gaat epistemologisch onderzoek over kennis en theorie van kennis en bronnen waaruit kennis wordt verzameld. In de onderzoekswereld hebben de termen van de onderzoeker een grote invloed op de interpretatie van data. Daarom moet het filosofische standpunt vanaf het begin duidelijk zijn.

Ontologie in de sociologie

Sociale ontologie houdt zich bezig met de relatie en het bestaan van de verschillende aspecten van de samenleving, zoals sociale structuren, culturele normen en sociale actoren. De dingen die in de sociale ontologie worden besproken, houden dus verband met kwesties die in de samenleving aan de orde komen. In het bijzonder de sociale werkelijkheid, de sociale ontologie wijst op verschillende opvattingen over de fundamentele aard van de werkelijkheid.

Het is de studie van eigenschappen van de sociale wereld en de studie van de natuur. Deze tak houdt zich bezig met verschillende entiteiten die voortkomen uit sociale interactie in de wereld. Het belangrijkste onderwerp dat in de sociale ontologie wordt besproken, is het oordeel over sociale groepen, het bestaan van sociale groepen, soorten entiteiten en hoe sociale groepen worden gecreëerd.

Het behandelt ook de verzameling van sociale groepen, hun verschillen, eigenschappen van sociale groepen, hun overtuigingen en acties die door sociale groepen worden uitgevoerd.

Enkele andere dingen die in de sociale ontologie worden besproken, zijn bedrijven, instellingen, sociale klassen, rassen, geld, eigendom, kunstwerken, taal, geslachten, kunst, feiten en wetgeving. Hoewel onderwerpen die in sociale ontologie worden besproken, overlappen met andere onderwerpen die in sociale wetenschappers worden besproken, werkt goed werk in sociale ontologie binnen de sociale ontologie.

In de sociale ontologie gaan de meer fundamentele vragen over de aard van de sociale wereld, zijn bouwstenen en sociale zaken in het algemeen. Sommige theorieën zeggen dat sociale entiteiten zijn opgebouwd uit de psychologische toestanden van individuele mensen. Daarentegen zijn volgens sommige ideeën sociale dingen opgebouwd uit acties en andere uit praktijken.

De term ‘sociale ontologie’ wordt de laatste jaren veel gebruikt, maar de vragen over de sociale aard worden gezocht in het oude Griekenland. Sociale ontologie wordt ook beschouwd als de tak van de metafysica die zich bezighoudt met de algemene vragen over de aard van entiteiten.

Epistemologie in de sociologie

Epistemologie wordt ook wel kennisfilosofie genoemd. Het is geïnteresseerd in wanneer en hoe we dingen weten. In de sociale epistemologie is er een discussie over sociale constructies, sociale feiten en verschillen, overeenkomsten tussen positivisme en interpretivisme.

De studie van epistemologie betekent ook kennis in de sociale wetenschappen. Hoe kunnen we sociaal leren rechtvaardigen, hoe kunnen we de kennis in de sociale wetenschappen bereiken en hoe een onderzoeker of sociaal wetenschapper sociale expertise realiseert.

Ontologie en epistemologie van het feminisme

De feministische ontologie bespreekt de rol van mannen en vrouwen in de internationale politiek en de rol van gendermacht bij het opbouwen van de sociale structuur. Hoewel typische feministen strijden voor gendergelijkheid.

Deze theorie heeft verschillende benaderingen, zoals socialistisch feminisme, liberaal feminisme en radicaal feminisme. De feministische ontologie werkt en streeft naar verschillende technieken en feministische ideeën om gendergelijkheid te bereiken.

Feministische epistemologie vertelt ons hoe we weten dat de sociale feiten en de locatiefeiten ons beïnvloeden. In sociale epistemologie bestaat de sociale locatie van individuen uit sociale identiteiten van sociale attributen zoals kaste, klasse, geslacht, ras, verwantschapsstatus, seksuele geaardheid en, trans, nog veel meer.

De vrouwelijke epistemologie begon aanvankelijk in de sociale wetenschappen in 1998 door Nancy Hartsock en in de politieke wetenschappen van de sociologie door Dorothy Smith.

Ontologie en epistemologie van het constructivisme

Constructivisme is gebaseerd op ontologische en cognitieve. Volgens de eerste concepten worden de hypothese en concepten door mensen geconstrueerd in plaats van de productie van intuïtie, openbaring, waarneming en andere aangeboren ideeën en producten van openbaring. Er wordt gezegd dat een kenner de wereld maakt volgens zijn gedachten.

Constructivisme bouwt voort op een begrip van sociale, institutionele en natuurlijke voorzieningen als constructivisme. Het ontologische institutionalisme is grotendeels ouder dan verschillende aspecten van uitdagingen en anticipeert als het nieuwe institutionalisme.

In de sociale wetenschappen motiveert epistemologie als constructivisme ons dat een onderzoeker nadenkt over de paradigma’s door hun onderzoek te onderbouwen. Op deze manier zijn er andere manieren om de onderzoeksresultaten te interpreteren.

Daarnaast is constructivisme een status in de ontologische positie van objecten. Het stelt dat unieke dingen die niet onafhankelijk van de geest bestaan, maar door de geest zijn uitgevonden in plaats van ontdekt te worden.

Lees ook: Ontologie versus taxonomie; Wat is ontologie?

Externe bronnen: Study.com

This post is also available in: English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits) Nederlands