Reklam Etik

Reklam Etik: definition, Och minoriteter, Och socialt ansvar; Och juridisk miljö, Fall, Kod, Falskt, Bra, Gerilla, Viktigt, Inbyggt, Principer, Mäklare, Sexism, Smart, TV, Kränkning, Oetisk reklam; Slutsats

Reklam Etik: definition, Och minoriteter, Och socialt ansvar; Och juridisk miljö, Fall, Kod, Falskt, Bra, Gerilla, Viktigt, Inbyggt, Principer, Mäklare, Sexism, Smart, TV, Kränkning, Oetisk reklam; Slutsats
Reklam Etik definition

Introduktion

Reklam Etik, Har du någonsin köpt en viss produkt för att en annons övertygade dig att göra det? Tja, reklam är en av de viktigaste faktorerna i företag som hjälper till att öka konsumenternas medvetenhet. Annonser kan vara äkta medan andra kan vara vilseledande. I de flesta fall kanske konsumenten inte känner till insynen i en annons förrän de har köpt den specifika produkten.

Detta förklarar varför organisationer bör fokusera på reklametik för att säkerställa att de har konsumentens bästa i centrum.

Genom reklametik skulle en organisation ha lätt för att övertyga en konsument att köpa deras produkter eftersom annonserna skulle vara baserade på sanningen. De skulle också baseras på olika moraliska principer som styr människor.

Om du planerar att starta ett företag är det viktigt att förstå vilken roll etisk reklam spelar för att öka din kundbas. Om du inte tar hänsyn till etik i dina annonser riskerar du att förlora dina kunder i framtiden.

En kund måste vara säker på transparens och det bästa sättet att göra det i reklam är att se till att annonsen är sanningsenlig om dina produkter. Den här artikeln kommer att fokusera på några av de termer som ofta används när det gäller reklametik.

Definition

Annonsetik är en term som används i reklambranschen för att säkerställa att säljare inte drar fördel av köpare. Innan du förstår denna term är det viktigt att förstå innebörden av etik. Etik hänvisar till en individs moraliska principer som styr deras beteende.

När en person styrs av etik i sina handlingar, är det högst troligt att de fattar ett bra beslut. Om människor inte vägleds av sin etik kommer de sannolikt att fatta dåliga beslut som kommer att påverka de inblandade individerna negativt.

Därför hänvisar reklametik till alla moraliska principer som är involverade i skapandet av en annons, reklam, PR, redaktionellt material och kommunikation angående annonserna. De moraliska principerna är baserade på sanningen för att säkerställa att annonsen inte vilseleder konsumenten.

Tyvärr är detta inte alltid fallet eftersom vissa annonsörer väljer att ignorera frågan om etisk reklam för att locka konsumenter att köpa deras produkter. Det bästa med att driva ett långsiktigt företag är att fokusera på reklametik. Närhelst konsumenter känner att de blir lurade att köpa en produkt, kommer de sannolikt inte att köpa den igen. Men om konsumenten är säker på transparens i ditt företag, skulle de förbli lojala kunder.

Minoriteter

Många kontroverser har uppstått från frågan om att använda reklam för att rikta sig till minoritetsgrupper i samhället. En sådan fråga har blivit ett stort problem, särskilt när annonsören har att göra med skadliga ämnen som alkohol och tobak. Företagen som producerar dessa produkter har tidigare varit i rampljuset för sin reklam som ansågs rikta sig till minoritetsgrupperna i samhället.

Valet av en målgrupp vid reklam är en av de mest utmanande sakerna att göra. Annonsören måste se till att målpopulationen består av individer som sannolikt kommer att köpa deras produkter. Denna befolkning bör inte heller visa sig vara kontroversiell som när man väljer att annonsera för minoriteter.

Om en annons riktar sig till en minoritetsbefolkning kan den ställas inför ett etiskt dilemma i samhället och detta kan påverka din organisation negativt. Därför måste du i varje annons som görs se till att den riktar sig till rätt befolkning och inte skapar intrycket av att rikta in sig på en minoritetsbefolkning.

Socialt ansvar

Socialt ansvar kräver att företag tillhandahåller miljöfördelar genom sina marknadsföringsaktiviteter. Sådana förmåner är en moralisk skyldighet som spelar en viktig roll för att öka företagets kundbas. Om ett företag inte tar socialt ansvar genom sina marknadsföringsaktiviteter är chansen stor att ett stort antal konsumenter inte skulle vara villiga att köpa deras produkter. Detta innebär att företaget kommer att ha ett fåtal kunder och det kan leda till att företaget stängs.

Socialt ansvar är ett koncept där företag tar hänsyn till samhällets intressen i all verksamhet de bedriver. Till exempel, om ett företag avsiktligt gör sig av med sitt avfall i det närliggande samhället, skulle en sådan form inte anses vara socialt ansvarsfull. Ett företag skulle vara socialt ansvarsfullt om de ser till att deras avfallsprodukter inte påverkar välbefinnandet i grannsamhällena.

Socialt ansvar innebär också att organisationer har en skyldighet att agera för miljöns bästa. Ett av de vanligaste sätten att de flesta företag har blivit socialt ansvarsfulla är genom att minska sitt koldioxidutsläpp. Sådana har minskat genom ökade halter av återvinning av restprodukter.

Laglig miljö

Lagar har en enorm inverkan på olika verksamheter i ett företag. Dessa lagar är till för att säkerställa att företag agerar på rätt sätt utan att utnyttja konsumenterna. En av de vanligaste delarna av sådana lagar är den rättsliga miljön inom reklam. Denna miljö har skapats för att säkerställa att alla annonser som görs av företag är i enlighet med konsumentlagar och inte underlättar konsumentexploatering.

Den rättsliga miljön hindrar annonsörer från att göra vilseledande eller manipulativa annonser. En vilseledande reklam skulle inte presentera sanningsenlig information om en produkt. I sin tur skulle en konsument köpa produkten baserat på falsk information, bara för att densamma ska inse sanningen om produkten när det redan är sent.

Den rättsliga miljön är känd för att skydda konsumenter från sådana annonsörer. Denna miljö kräver att annonsörer säkerställer att alla deras annonser är i enlighet med lagen. Dessa lagar är dock inte alltid effektiva eftersom vissa företag har varit kända för att använda illegala annonser för att manipulera konsumenter att köpa deras produkter.

Fall

Fallen av brott mot den rättsliga miljön i reklam har ökat. Den offentliga och den privata sektorn är medvetna om sådana fall och vilka effekter de har haft på organisationer. I vissa fall kan olaglig reklam leda till en snabb ökning av kundbasen. En sådan ökning är dock oftast kortfattad och kan kraftigt minska när konsumenterna har insett att annonsen var vilseledande. I ett sådant fall är chansen stor att konsumenten inte längre skulle köpa de specifika produkterna och att företaget skulle förlora en kund.

Det är viktigt för annonsörer att undvika situationer som kan göra deras annonser olagliga eftersom detta kan påverka deras företag negativt. En falsk reklamskandal kan kosta ditt varumärke enorma summor pengar, särskilt när en rättegång är inblandad.

Företaget kan krävas av domstolen att betala enorma summor pengar till de personer som vilseleds av annonsen. Red Bull betalade till exempel 13 miljoner dollar för en falsk reklam. Detta är ett exempel på följden av falsk reklam om ett företag inte följer riktlinjerna i den rättsliga miljön.

Koda

Varje organisation har en uppförandekod inom sina olika sektorer. Reklam är en av de sektorer som styrs av en etisk kod som måste följas av annonsörerna för att säkerställa att annonserna ligger i konsumenternas intresse. Annonskoden består av fem sektorer som annonsörer bör vara mycket uppmärksamma på.

Bland sådana sektorer finns barn och unga, terapi och hälsa, alkohol och spelande. Om ett företag måste följa koderna bör det fokusera på andan av avsikt och principer. Detta skulle säkerställa att den skapade annonsen inte strider mot några fastställda regler.

En annons som följer alla reklamstandardkoder är mindre benägna att möta ett etiskt dilemma i samhället. Sådant skulle värna företagets rykte och samtidigt öka kundbasen.

Annonsörer förses med nödvändiga etiska koder som de måste följa när de skapar en laglig och pålitlig annons. Om de etiska reglerna inte följs kan annonsen anses vara olaglig. En sådan annons riskerar att det uppstår stämningar från berörda konsumenter.

Falsk

Falsk reklam är en av de vanligaste faktorerna i reklamvärlden. De flesta organisationer som ägnar sig åt falsk reklam syftar till att få fler att köpa deras produkter. De falska annonserna innehåller information som sannolikt kommer att motivera konsumenten att köpa en specifik vara.

Den falska annonsen består av information som inte presenterar sanningsenlig information om föremålet. Om konsumenten inte är medveten om sanningen om produkten, är det mycket troligt att de köper den baserat på de falska uppgifterna som ges. Konsumenterna tror att den falska informationen är sanningen om produkten och slutar med att de köper den.

Den enda nackdelen med falska annonser är att det ökar möjligheterna för en rättegång eller att konsumenter inte köper en produkt för andra gången. När en konsument väl har köpt en produkt på grundval av falsk reklam, finns det en sannolikhet att de kommer att upptäcka sanningen om en sådan produkt och inte längre är intresserade av att köpa den igen. Falsk reklam kan vara fördelaktigt för företaget på kort sikt men kommer sannolikt att kosta mycket på lång sikt.

Bra

Bra reklam syftar på att skapa reklam som inte strider mot lagarna. Dessa kan vara federala, statliga eller organisatoriska lagar. Om annonsen strider mot sådana lagar kan den anses vara olaglig och det gör den till en dålig annons. Om annonsen överensstämmer med sådana lagar skulle den anses vara en bra annons.

En bra reklam spelar en viktig roll för att öka produktmedvetenheten eftersom den presenterar provinformation om produkten. Om en konsument köper en bra produkt kommer de sannolikt att skicka ett positivt ord eller mun om samma produkter till andra konsumenter. I samklang skulle organisationen ha en ökning av antalet försäljningar.

Enligt reklametiken är en bra annons alltid fokuserad på det som är moraliskt rätt. När det gäller reklam är det vanligaste som är moraliskt rätt att ge sanningsenlig information om en produkt. En bra sak skulle också vara att tänka på miljöfördelarna med all reklamverksamhet. Sådana överväganden skulle resultera i skapandet av en bra reklam.

Gerilla

Gerillareklam kommer från termen gerillakämpar. Dessa fighters var oorganiserade, nya och underfinansierade. I reklam syftar termen på den typ av reklam som använder de tillgängliga resurserna oavsett hur små de är. Detta är en vanlig form av reklam bland små företag.

Om du planerar att starta ett litet företag och inte har tillräckligt med pengar för att marknadsföra dina produkter kan du alltid välja gerillareklam. Denna metod används sällan av stora företag eftersom de har alla nödvändiga resurser som behövs för reklam.

Företag som använder denna form av reklam fokuserar på okonventionella eller överraskande taktiker för att skapa medvetenhet om sina produkter. I ett sådant fall är företaget omedvetet om hur annonsen skulle uppfattas av samhället. Det görs under antagandet att det skulle övertala konsumenterna att köpa produkten som annonseras. Guerillamarknadsföring är mest tillförlitlig i små organisationer eftersom det är en lågbudgetform av reklam och fokuserar på individuella interaktioner.

Guerillareklam kräver att annonsören gör smarta annonser som skulle få konsumenterna att ifrågasätta det. I ett sådant fall skulle konsumenterna vara tvungna att veta mer om annonsen. Ju fler produkter som konsumenterna köper, desto lättare är det för företaget att nå sina reklammål eller mål. De flesta annonser görs för att öka försäljningen och i ett sådant fall skulle en gerillareklam ha tjänat sitt syfte.

Viktig

Reklam spelar en viktig roll i samhället för att utbilda människor om tillgängligheten och behovet av en viss vara. Tänk om du stötte på ett visst kosttillskott och inte visste dess betydelse i kroppen. I ett sådant fall är chansen låg att du skulle köpa tillägget.

Däremot skulle fallet vara annorlunda om du stötte på en annons av samma tillägg. En sådan annons skulle ge mer information om användningen och betydelsen av tillskottet i kroppen. Det betyder att chansen att du köper tillägget skulle vara stor. Det är en tydlig indikation på vikten av reklam i samhället.

Det finns många produkter som människor inte vet om deras existens men de behöver dem. Men reklam för sådana produkter skulle skapa medvetenhet för de människor som inte visste om deras existens.

Detta visar att reklam utbildar samhället om tillgängligheten av alla produkter de kan behöva i sina liv. Om en individ blir medveten om en produkt de har letat efter är chansen stor att de kommer att köpa den.

Reklam är också en viktig roll i organisationer eftersom det hjälper dem att marknadsföra sina produkter. Marknadsföring är en av de bästa strategierna som hjälper en organisation att skapa medvetenhet om sina produkter. Utan reklam kan företag tycka att det är svårt att nå sin målgrupp. Därför är reklam en viktig faktor i varje organisation.

Inföding

Inföding reklam-avser användningen av betalda annonser som matchar känslan, utseendet och funktionen hos det medieformat där de visas. Ett vanligt område där du kan hitta sådana typer av annonser är sociala medieplattformar eller de rekommenderade sidorna på en webbsida. Många människor skulle känna igen en annons när de ser en.

Detta är dock inte fallet för inbyggda annonser eftersom de inte ser ut som annonser. Detta gör dem till ett effektivt sätt att övertyga konsumenten att köpa en produkt utan att tänka på att en annons har fått dem att köpa produkten. Native annonser är den ledande formen av annonser med hög avkastning.

Det bästa med native advertising är att informationen i annonsen är naturligt inbäddad i innehållet på den specifika plattformen, vilket gör att den ser ut att vara på rätt plats. Huvudmålet för native advertising är att skapa en annons som naturligt möter målgruppen. Den här annonsen behöver inte visas som om den är på fel plats eftersom det kan hindra målkonsumenten från att vidta en åtgärd.

Principer

Nyckelfaktorn för att göra bra annonser är att följa de olika principerna för reklam. Dessa principer ger annonsörer beprövade sätt att skapa och konvertera annonser. Om annonsören inte följer dessa riktlinjer är chansen stor att de skapar olagliga eller dåliga annonser som inte gör det möjligt för deras målkonsumenter att vidta åtgärder.

Det finns många principer involverade i reklam. Allt som betyder något är att se till att annonsen följer all reklametik. Om en annons inte följer sådan etik kommer den inte att betraktas som en effektiv reklam för att driva försäljning inom en organisation.

Det är viktigt för en annonsör att välja de mest tillförlitliga principerna baserat på vilken typ av annonser de tänker skapa. De bör också överväga sin publik och bransch eftersom detta kommer att vägleda dem att veta vilka principer de bör följa.

Fastighetsmäklare

Som fastighetsmäklare är huvuduppgiften att skapa annonser för att sälja och köpa bostäder. Om du inte skapar sådana annonser skulle det vara utmanande att hitta potentiella kunder. Därför är det som mäklare viktigt att veta hur man skriver bra annonser för att framkalla handling hos målgruppen.

Ju lättare det är för din annons att framkalla en handling, desto mer framgångsrik skulle du bli som fastighetsmäklare. Annonserna som skapas varierar beroende på var du skulle placera den. För istället kan inbyggda annonser användas på webbinnehåll och sidor på sociala medier för att leda rätt trafik till din webbplats.

Principerna för mäklarannonsering varierar från en person till en annan. Reklam handlar om att ha en strategi och dessa strategier kommer sannolikt att förändras från en person till en annan. Därför måste varje mäklare följa de principer som matchar deras annonseringsstrategi.

Till exempel kan en mäklare välja att använda bilder och texter för att lägga upp på sin Facebook-sida medan en annan mäklare kan skapa inbyggda annonser på sin webbsida. Principerna för att skapa dessa annonser varierar och detta kräver att kontaktpersonen vet vilka principer de bör överväga eller följa.

Sexism

Sexism är en av de faktorer som vissa företag anser vara idealiska i sina reklamstrategier. Även om sexism kan ge positiva resultat för vissa företag, är det allmänt känt att det påverkar organisationer negativt. Många konsumenter tenderar att ha en negativ inställning till företag som använder sexism. Om konsumenterna har en negativ inställning till ditt företag är chansen stor att de inte köper dina produkter.

Om du planerar att skapa annonser för ditt företag är sexism en av principerna som du aldrig bör överväga oavsett vilka produkter du säljer. Sexism anses vara en fördom mot kvinnor och kan därför leda till att ditt företag tappar kunder inom en kort period.

Med de nuvarande tekniska framstegen har sociala medieplattformar blivit en plats för att analysera vad som är bra och vad som är dåligt. Därför kan en annons med sexism resultera i ett fall över en natt för ditt företag.

Smart

Smart är en av principerna du måste följa när du skapar en annons. Har du någonsin undrat varför varumärken i samma bransch varierar vad gäller berömmelse? Den främsta anledningen till detta är att vissa varumärken vet hur man skapar smarta annonser medan andra varumärken inte kan den väsentliga eller smarta reklam.

När du skapar en smart annons är det mindre troligt att du kommer att ställas inför rättegångar eftersom allt med annonsen skulle vara lagligt. Annonsen skulle också nå målgruppen och tvinga dem att vidta åtgärder. I de flesta fall skulle en sådan åtgärd vara köp av organisationens produkter.

Tv

TV är en av de vanligaste medierna som används för att skicka reklam från annonsörerna till konsumenterna. Om en individ skapar en reklam för TV, bör de känna till alla principer som måste följas. I de flesta fall kommer TV-reklam att innehålla en talanger för att rösta. Voice-over ökar annonsens tillförlitlighet genom att tvinga konsumenten att vidta en åtgärd.

TV-reklam är mestadels inriktad på en specifik befolkning. Därför är det viktigt att identifiera målpopulationen innan annonsen görs. Sådant skulle öka dess tillförlitlighet när det gäller att förmedla det avsedda meddelandet. Det är också viktigt att lära sig mer om de förändrade konsumentbehoven för att hålla annonserna uppdaterade.

Överträdelse

Brott i reklam innebär att gå emot de juridiska reglerna. När du gör en annons är det viktigt att förstå de vanliga kränkningarna för att undvika att begå dem. En av de vanligaste reklamöverträdelserna är användningen av ett annat företags innehåll utan deras tillstånd. Företaget vars företag har använts kan stämma om en enorm ersättning. All reklam som strider mot annonseringspolicyn kan betraktas som en överträdelse och är föremål för påföljder.

Oetisk reklam

Oetisk reklam avser den typ av reklam som går emot konsumenternas intressen. Sådana annonser kan vara vilseledande eller manipulativa. Det betyder att konsumenten inte skulle köpa en produkt för att de ville utan för att en annons har drivit dem att göra det. Om annonsen var vilseledande skulle konsumenten inte köpa den exakta produkten de övertalades att köpa. Ett sådant agerande anses vara oetiskt.

Slutsats

Det är varje företags önskan att maximera sin vinst genom att öka antalet försäljningar. Att öka antalet försäljningar skulle kräva att organisationen marknadsför sina produkter. Detta är den del där reklam spelar en viktig roll eftersom den hjälper till att skapa medvetenhet om produktens tillgänglighet.

Men all reklam kommer inte att öka antalet försäljningar eftersom vissa annonser kan vara vilseledande. Konsumenter föredrar att veta sanningen om en produkt innan de kan köpa den. Om konsumenten inser att de blivit lurade att köpa en viss produkt är chansen stor att de inte skulle vara intresserade av att köpa den igen i framtiden.

Den goda nyheten är att reklametiken gör det enkelt för organisationer att skapa rätt annonser som i sin tur skulle öka produktmedvetenheten. En ökad produktmedvetenhet skulle öka antalet personer som är villiga att köpa produkten. Detta skulle i sin tur öka de vinster som organisationen skulle göra. Nästa gång du planerar att marknadsföra dina produkter är det viktigt att överväga den juridiska och etiska miljön för att säkerställa att dina annonser inte strider mot dina konsumenters moraliska övertygelse.

Läs också: Ursprung till digital marknadsföring; Marknadsföring kostar definition

Komponenterna i en bra annons. En bra annons skulle spela en viktig roll för att säkerställa att du når dina målkunder utan att riskera stämningar. En bra reklam skulle följa alla nödvändiga etiska koder, riktlinjer för juridisk miljö och vara sanningsenlig mot konsumenten.

Om du planerar att utöka din marknadsandel är reklam ett av de bästa sätten att uppnå detta. Men inte varje reklam hjälper dig att utöka din marknadsandel. Allt du behöver göra är att se till att din annons har alla nödvändiga regler:

Externa resurser: Jstor ; Microsoft advertising

This post is also available in: English (Engelska) Français (Franska) Deutsch (Tyska) Dansk (Danska) Nederlands (Nederländska) Svenska Italiano (Italienska) Português (Portugisiska, Portugal)