Vad är etik

Vad är etik: Mening, i affärer, i filosofi, av omsorg, i teknik, och varför är viktigt, i journalistik, i forskning. Introduktion. Etik, en gren av filosofin, ofta kallad moralfilosofi, innebär att försvara, systematisera begrepp om felaktiga och rätta beteenden.

Vad är etik: Mening, i affärer, i filosofi, av omsorg, i teknik, och varför är viktigt, i journalistik, i forskning
Vad är etik: Mening, i affärer, i filosofi, av omsorg, i teknik, och varför är viktigt, i journalistik, i forskning

Detta område arbetar med estetik och handlar om värdefrågor. Arbetar med en filosofi som kallas axiologi. Främst fel och rätt är etiska problem och handlar om moral och beteenderegler. Den lär ut hur människor ska bete sig i vissa situationer.

Medel för etiken

Etik är de moraliska regler som utför en aktivitet och styr en persons beteende. Denna kunskapsgren är baserad på moraliska principer. Etik relaterar till etiska teorier och accepterar standarder för utförande av etiskt uppförande. Det innebär ogillande av rättfärdiga domar och moraliskt godkännande.

Etik i affärer

Etik i affärer handlar om att tillämpa god affärspolicy och praxis i kontroversiella ämnen. Många frågor inom affärsetik inkluderar mutor, diskriminering, förtroendeansvar, företagsstyrning, socialt ansvar och insiderhandel.

Om en organisation agerar etiskt förbättrar det affärsresultat och anställda inser positiva fördelar. Att tillämpa etiska beteenden ökar arbetstillfredsställelsen, förtroendet, de anställdas prestationer, organisatoriskt engagemang och organisatoriskt medborgarskapsbeteenden. I verksamheten är lagen tillämplig, men etiskt och juridiskt är inte nödvändigtvis samma sak. Affärsetik består av acceptabla beteenden med lagen utanför regeringens kontroll.

Branscherna etablerar affärsetik för att vinna förtroende bland de anställda och förbättra tilliten till förtroende mellan investerare och konsumenter. Beroende på affärskvaliteten förändras affärsetikprogrammen och är vanliga i olika företag. Enligt 2018 års GBES tycker en av fyra anställda att företaget arbetar med ett väl genomfört etikprogram.

Etik i filosofi

Inom filosofin handlar etiken om gott och ont i mänskligt beteende. Den frågar vad som är ett bra liv, varför en människa bör utföra praktiska uppgifter, objektiva eller subjektiva termer av moral, skäl för att vara moralisk, förhållandet mellan egenintresse och karaktär, ursprunget till etik och det yttersta berättigandet för moral. Den berättar att det är människors moraliska bedömning att betona lycka, plikt och nöjen.

Traditionellt råder etik inom filosofi att leva ett lyckligt och gott liv. Nu flyttade samtida filosofer den etiska filosofin till teoretiska och abstrakta frågor. Den etiska filosofin handlar om vad som är bra för samhället och individer; det är därför det kallas moralfilosofi. Etiken är hämtad från grekiskan. Ordet etos betyder vana, sed och egenskaper.

Den etiska filosofin har sina allmänna synsätt: dygdetik, deontologisk etik och praktisk etik. De moraliska värderingarna i filosofin som ansvar, ärlighet och pålitlighet främjar oss att göra rätt saker, eliminera oförskämda beteenden och hantera vardagen mer effektivt. Bästa rationella intressen bör ta itu med en riktig känsla av rätt och fel utan att offra andra.

Vård etik

Den normativa etiska teorin som arbetar med moraliskt handlande fokuserar på relationer och välvilja som en dygd kallas omsorgsetik. Det är ett kluster av normativa etiska teorier som skapades andra hälften av 1900-talet av feminister. Vårdetik är ett berömt feministiskt filosofiskt perspektiv som arbetar med kontextbunden och relationsbaserad inställning till beslutsfattande och moral.

Denna term hänvisar till idéer som handlar om karaktären hos normativ etisk teori och moral. Det är viktigt eftersom arbetare kan känna igen sjukvårdens dilemman, fatta enkla beslut och göra sunda bedömningar för att hålla sig inom lagar och baserat på sina värderingar.

Etik i teknik

Etik i teknik är tillämpningen av etiska tillvägagångssätt och tänkande för att få praktiska problem med teknik. Tekniketiken växer och blir populär dag för dag eftersom den senaste tekniken ger företag mer kraft att arbeta och hjälper oss att göra fler val som inte var möjliga tidigare.

Etik i teknik hänvisar till och sätter moral eller etik för att kontrollera användningen av teknik. Den etiska principen inom teknik inkluderar integritet, frihet, ansvarighet, digitala rättigheter, onlinebeteende och dataskydd. Etiken i teknik spelar ingen roll att kontrollera saker istället, och det kan hantera användningen av teknik bra. Det kräver kontinuerlig övervakning för att spåra de tekniska förändringarna, de senaste innovationerna och säkerställa rättvis praxis.

När det gäller teknik, tillämpar tekniketik praktiska bekymmer med teknik. Tidigare styrdes våra tekniska beslut av vår svaghet. Men teknologisk makt gör det möjligt för oss att frivilligt begränsas med vårt omdöme.

Etisk praxis inom teknik

Etik säkerställer att det finns en ärlig relation mellan teknik och användare.

Omsorg för anställda och kunder

Om någon verksamhet är engagerad i etisk teknik har den en solid moralisk känsla för kundskydd och anställdas rättigheter. Även om data är teknik värd mycket, stärker kunderna och anställda som arbetar med teknik ditt företag och är din största tillgång. Etisk teknik säkerställer att vi tar hand om anställda och kunder och alltid iakttar ett ansvarsfullt skydd för dem.

Moralisk användning av resurser

Resurserna innehåller utmärkt värde för företag. Företagen kan förfina produktutbudet och rikta sina marknadsföringsstrategier med data. Men etiska överväganden ger integritet genom många moraliska problem. Efterlevnadsprocedurerna och dataskyddsstegen hjälper till att säkerställa att data missbrukas och inte läcker.

Ansvarsfull användning av Disruptive Tech

Digital tillväxt är den bästa affärsverkligheten. Teknik är inte en väg att överträffa konkurrenterna, och det är ett utmärkt sätt att göra framsteg. Att ta till sig ny teknik står inför en etisk utmaning. Etiken i verksamheten säkerställer att din form är lämplig för att utöva ärlig teknik och anta skydd som säkerställer korrekt användning av teknik.

Bästa ansvars kultur

Det yttersta målet för etik inom teknik är att skapa en ansvarskultur inom tekniken. Om industrierna och IT-arbetskraften ser till att de är säkra, ansvarsfulla och använder anständig teknik, kan de använda rättvisa data.

Varför är etik viktigt?

Etik är inte bara användningen av utarbetade och omarbetade böcker, och etiska metoder är mer meningsfulla i affärslivet och i vardagen. Ungefär alla företag vill vara nyttiga, rena och rättvisa för samhället. Det är därför organisationer behöver etik eller rättsstatsprincipen för att binda dem i rimlig praxis och konkurrens. Det kommer att ge fler fördelar för organisationer, samhälle och konsumenter.

Etik ger fördelar för den anställde, individen, konsumenten och den mänskliga sociala enheten. Etik är väsentligt på följande sätt.

Att tillfredsställa mänskliga behov

Det grundläggande mänskliga behovet är att vara etisk, rättvis och ärlig. Det är varje anställds behov att utföra rimliga rutiner och etiskt arbete för sina organisationer.

Skapa trovärdighet

Om någon organisation tror på att ge fler moraliska värderingar till anställda som inte har någon information om arbete och affärer, åtnjuter den organisationen mer respekt och framgång. Infosys är en organisation för socialt ansvarstagande och god bolagsstyrning, och den rymmer alla anställda, även de som inte kan om affärer.

Förenande ledarskap

Om någon organisation kör på värderingar är den vördad av sina anställda. Dessa etiska värderingar för beslutsfattare och anställda på samma plattformar. Det skapar anpassade beteenden inom organisationen för att uppnå gemensamma mål.

Långsiktiga vinster

Om någon organisation lägger vikt vid värderingar och etik, tjänar de på lång sikt, även om de får lite att förlora pengar. Tata-gruppen, det största affärskonglomeratet i Indien, gjorde mindre framsteg på 1990-talet. Dess bil förutspåddes att misslyckas, men nu går den mycket bra över hela världen.

Förbättrar beslut sfattande

Anta att du vill kontrollera densiteten hos en man, summera beslutsförmågan under hans liv. Det här är samma sak i en organisation eftersom beslut driver värderingar. Om någon organisation inte värdesätter konkurrens kan den inte uppfylla konkurrensens krav och misslyckas med att ha monopol på marknaden.

Säkra samhället

Främst skyddar de etiska lagarna samhället. Som stum åskådare handlade det om etiska verk som inte kan rädda miljön och samhället. Till exempel är ny teknik som kommer upp idag hot och ersätter den gamla tekniken.

Etik i journalistiken

Journalistikens etik bygger på objektivitet, sanning och noggrannhet.

Journalister bör arbeta med ärlighet och hålla dem borta från grupper, regioner och länder eftersom deras inflytande på skrivandet påverkar deras journalistiska författarskap.

Reportrars licens är anseende, och deras certifikat är ett allmänt förtroende. Det är samhällets ansvar att hålla dem ärliga och måste vinna dem. Etiken ger dem ordentliga riktlinjer för att göra något rätt. Om de bryter mot den etiska regeln finns det inga larm för dem i journalisthögkvarteret.

Etik i forskning ger riktlinjer och vissa etiska regler för bedrivande av forskning. Den övervakar och utbildar forskare att forska etiskt. Den lär ut ärliga förfaranden för rapportdata och felaktig representation av data. Etik lär dig att hålla dina löften uppriktiga och sträva efter konsekvent handling. Under studien, sålla igenom allt och Undvik slarviga fel.

Forskare ska aldrig tro att deras arbete är perfekt. Fortsätt istället att lära dig av andras kritik och nya idéer och dela alltid deras data, verktyg och resultat med andra. De respekterar också immateriella rättigheter, egendom och hedrar patienter.

Använd aldrig opublicerade data och resultat utan tillstånd. Det är omoraliskt att plagiera vetenskapliga data och ge kredit om det är nödvändigt någonstans.

Läs också: Vad är etik

Etik i marknadsföring ; IT etik ; Annons etik

Externa resurser: SCU

This post is also available in: English (Engelska) Français (Franska) Deutsch (Tyska) Español (Spanska) Dansk (Danska) Nederlands (Nederländska) Svenska Italiano (Italienska) Português (Portugisiska, Portugal)