Wat is cultuur?

Wat is cultuur?De uitdrukking cultuur lijkt een gemakkelijk te definiëren begrip. Als we ons echter wijden aan het bekijken van de vele contexten waarin deze uitdrukking kan worden gebruikt, zullen we beseffen dat dit niet helemaal waar is.

We hebben allemaal een misschien algemeen beeld van wat cultuur is. Sommige mensen zouden het definiëren als een reeks tradities en principes die een bepaalde beschaving heeft, anderen zouden zeggen dat cultuur niets meer is dan een groep eigenschappen die de overtuigingen van een groep mensen bepalen, hetzij door cultureel erfgoed of onderzoek.

De waarheid is dat er veel concepten zijn voor deze term. In dit artikel gaan we alle bestaande definities van cultuur onderzoeken, waarbij we begrijpen dat context de echte bepalende factor is in betekenis. Definities zullen worden gepresenteerd op basis van elke context.

Cultuur is een term die verwijst naar een breed en divers geheel van voornamelijk immateriële aspecten van het sociale leven. Volgens sociologen bestaat cultuur uit de waarden, overtuigingen, taalsystemen, communicatie en praktijken die mensen gemeen hebben en die kunnen worden gebruikt om ze als collectieven te definiëren.

Cultuur omvat ook de materiële objecten die gemeenschappelijk zijn voor die groep of samenleving. Cultuur staat los van, maar is verbonden met, de sociale structuur en economische aspecten van de samenleving, zowel voortdurend informerend als erdoor geïnformeerd worden.

cultuur in de sociologie

Wat is cultuur?, Cultuur is een van de belangrijkste concepten binnen de sociologie omdat sociologen erkennen dat het een cruciale rol speelt in ons sociale leven.

Het is belangrijk bij het vormgeven van sociale relaties, het handhaven en uitdagen van sociale orde, het bepalen hoe we de wereld en onze plaats daarin begrijpen, en bij het vormgeven van onze dagelijkse acties en ervaringen in de samenleving. Het bestaat uit niet-materiële en materiële dingen.

Kortom, sociologen definiëren de niet-materiële aspecten van cultuur als de waarden en overtuigingen, taal, communicatie en praktijken die door een groep mensen worden gedeeld. Cultuur wordt uitgebreid naar deze categorieën en bestaat uit onze kennis, gezond verstand, aannames en verwachtingen.

Het zijn ook de regels, normen, wetten en moraal die de samenleving regeren; de woorden die we gebruiken, evenals hoe we ze spreken en schrijven (wat sociologen ‘spraak’ noemen); en de symbolen die we gebruiken om betekenis, ideeën en concepten uit te drukken (zoals verkeersborden en emoji’s, bijvoorbeeld).

Cultuur is ook wat we doen en hoe we ons gedragen en presteren (bijvoorbeeld theater en dans). Het informeert en wordt samengevat in hoe we lopen, zitten, ons lichaam dragen en met anderen omgaan, hoe we ons gedragen volgens plaats, tijd en “publiek”, en hoe we identiteiten uitdrukken van onder andere ras, klasse, geslacht en seksualiteit. .

Cultuur omvat ook de collectieve praktijken waaraan we deelnemen, zoals religieuze ceremonies, het vieren van seculiere feestdagen en het bijwonen van sportevenementen.

Materiële cultuur bestaat uit de dingen die mensen maken en gebruiken. Dit aspect van cultuur omvat een breed scala aan dingen, van gebouwen, technologische artefacten en kleding tot films, muziek, literatuur en kunst, onder andere.

Aspecten van materiële cultuur worden vaker culturele producten genoemd.

Sociologen zien de twee kanten van cultuur, het materiële en het niet-materiële, als nauw met elkaar verbonden. Materiële cultuur komt voort uit en wordt gevormd door de niet-materiële aspecten van cultuur.

Met andere woorden, wat we waarderen, geloven en weten (en wat we samen doen in het dagelijks leven) beïnvloedt de dingen die we doen. Maar het is geen eenrichtingsverkeer tussen materiële en immateriële cultuur.

Materiële cultuur kan ook immateriële aspecten van cultuur beïnvloeden. Een krachtige documentaire (een aspect van de materiële cultuur) zou bijvoorbeeld de houding en overtuigingen van mensen kunnen veranderen (dwz de niet-materiële cultuur).

Daarom hebben culturele producten de neiging om patronen te volgen. Wat eerder is gebeurd op het gebied van muziek, film, televisie en kunst, bijvoorbeeld, beïnvloedt de waarden, overtuigingen en verwachtingen van degenen die ermee omgaan, wat op zijn beurt de creatie van aanvullende culturele producten beïnvloedt.

Waarom cultuur belangrijk is voor sociologen

Cultuur is belangrijk voor sociologen omdat het een belangrijke en belangrijke rol speelt bij de totstandkoming van sociale orde.

Sociale orde verwijst naar de stabiliteit van de samenleving op basis van de collectieve overeenkomst van regels en normen die ons in staat stellen om samen te werken, als samenleving te functioneren en (idealiter) in vrede en harmonie samen te leven. Voor sociologen zijn er goede en slechte aspecten van de sociale orde.

Geworteld in de theorie van de klassieke Franse socioloog Émile Durkheim, zijn zowel materiële als immateriële aspecten van cultuur waardevol omdat ze de samenleving bijeenhouden.

De waarden, overtuigingen, moraal, communicatie en praktijken die we gemeen hebben, geven ons een gevoel van een gedeeld doel en een waardevolle collectieve identiteit. Durkheim onthulde door zijn onderzoek dat wanneer mensen samenkomen om deel te nemen aan rituelen, ze de cultuur die ze gemeen hebben opnieuw bevestigen en daarmee de sociale banden versterken die hen samenbinden.

Tegenwoordig zien sociologen dit belangrijke sociale fenomeen niet alleen voorkomen in religieuze rituelen en vieringen zoals (sommige) bruiloften en het Indiase festival van Holi, maar ook in seculiere feesten, zoals middelbare schooldansen en grootschalige sportevenementen op televisie. bijvoorbeeld de Super Bowl en March Madness).

De beroemde Pruisische sociale theoreticus en activist Karl Marx vestigde de kritische benadering van cultuur in de sociale wetenschappen. Volgens Marx is het op het gebied van de niet-materiële cultuur dat een minderheid oneerlijke macht over de meerderheid kan behouden.

Hij redeneerde dat het onderschrijven van conventionele waarden, normen en overtuigingen mensen opgesloten houdt in ongelijke sociale systemen die niet in hun belang zijn, maar in plaats daarvan de machtige minderheid ten goede komen.

Sociologen zien de theorie van Marx in de praktijk op de manier waarop de meeste mensen in kapitalistische samenlevingen geloven dat succes voortkomt uit hard werken en toewijding, en dat iedereen een goed leven kan leiden als ze deze dingen doen, ondanks de realiteit dat een baan die de kost verdient loon wordt steeds moeilijker.

Beide theoretici hadden gelijk over de rol die cultuur speelt in de samenleving, maar geen van beide had uitsluitend gelijk.

Cultuur kan een kracht van onderdrukking en overheersing zijn, maar het kan ook een kracht van creativiteit, verzet en bevrijding zijn. Het is ook een zeer belangrijk aspect van het menselijke sociale leven en de sociale organisatie. Zonder dat zouden we geen relaties en geen samenleving hebben.

Wat is algemene cultuur?

Algemene cultuur is al die kennis die een persoon domineert rond een universum van onderwerpen, waardoor hij waardeoordelen kan vellen over een specifieke situatie of idee.

Deze kennis kan worden verworven door normatieve studies (wiskunde, aardrijkskunde, wereldgeschiedenis, taal, enz.) of door eigen onderzoek.

Ondanks dat het algemene domeinkennis is, dat wil zeggen kennis waar iedereen toegang toe heeft, hebben niet alle mensen hetzelfde niveau van algemene cultuur.

Evenzo wordt deze kennis niet voor praktische doeleinden gebruikt, maar eerder voor informatieve doeleinden, meer bepaald om meningen te geven over verschillende specifieke onderwerpen. Kortom, een breed niveau van algemene kennis zal iemand in staat stellen zijn ideeën te presenteren onder solide criteria, gebaseerd op echte feiten en met concrete informatie.

Wat is populaire cultuur?

Populaire cultuur verwijst naar alle tradities, artistieke manifestaties en folkloristische handelingen die respectievelijk kenmerkend zijn voor een stad of regio. Al deze kennis en overtuigingen worden over het algemeen verkondigd door de volksklassen, dat wil zeggen mensen uit de midden- en lagere klassen, voorheen bekend als het plebs.

De kennis van de populaire cultuur is een van de meest onderscheidende aspecten van een samenleving, aangezien haar overtuigingen en worteltradities daarin tot uitdrukking komen. Muzikale uitingen zijn een van de beste voorbeelden van populaire cultuur, omdat ze een van de belangrijkste symbolen zijn bij het verklaren van de oorsprong en gebruiken van een samenleving.

Alle samenlevingen hebben populaire cultuur. De beoordeling van dit gehele kennisbestand zal echter voornamelijk worden bepaald door het ontwikkelingsniveau en de culturele wortels ervan.

In feite is het heel gewoon dat populaire tradities een grotere concentratie hebben in de meer landelijke gebieden van een regio.

wat is populaire cultuur?
wat is populaire cultuur?

Wat is de organisatiecultuur?

De organisatiecultuur is dat geheel van waarden en normen dat in een bedrijf wordt toegepast om principes te versterken die een correcte en efficiënte uitvoering van taken mogelijk maken.

Deze cultuur wordt toegepast om alle leden van een bedrijf te kneden tot een specifiek model voor het uitvoeren van zijn activiteiten. Alle waarden die deel uitmaken van de organisatiecultuur worden gedefinieerd in een bedrijf, en vervolgens worden ze opgedragen aan de werknemers.

Zo definieert elk bedrijf zijn eigen organisatiecultuur, die specifiek zal afhangen van zijn werkwijze, zijn producten, zijn doelstellingen en zijn visie. Organisatiepsychologie bestudeert het concept van organisatiecultuur en leidt zelfs professionals op in het gebied dat organisatiepsychologen wordt genoemd.

Zijn taak is om alle medewerkers te begeleiden naar een assertieve organisatiecultuur, waar alle doelen en doelstellingen tijdig kunnen worden bereikt.

Wat is cultuur voor kinderen?

De cultuur voor kinderen omvat al die principes die ze, als onderdeel van een samenleving, moeten verwerven als ze zich ontwikkelen in een schoolruimte.

Dit, zodat ze over de nodige principes beschikken om in de toekomst te presteren op de gebieden die ze willen, door kwaliteitsvolle opleidingen aan te bieden, vertrekkende van de belangrijkste principes.

Deze cultuur is gebaseerd op het idee dat alle mensen zichzelf in de samenleving moeten invoegen door middel van de beheersing van een reeks kennis. Deze set stelt je in staat om je omgeving te begrijpen, en meer nog, om er deel van uit te maken.

Cultuur voor kinderen is de schakel die alle kleuters moeten doormaken om alle benodigde hulpmiddelen te verkrijgen, met name die kennis waarmee ze hogere studierichtingen kunnen betreden en later deel kunnen uitmaken van een gilde.

Wat is popcultuur?

In tegenstelling tot de voorgaande concepten is die van popcultuur bijvoorbeeld niet zo concreet als in het geval van organisatie. Het eerste wat we moeten doen is het concept populaire cultuur redden, maar in dit geval met een veel bredere visie in termen van reikwijdte.

Met andere woorden, popcultuur is alle trends, tradities en symbolen die deel uitmaken van een verleden of huidig ​​tijdperk. De cultuur van “de jaren 80” zou bijvoorbeeld kunnen worden gedefinieerd als een popcultuur, waar we een traditie in kleding, in verbale expressie, in muzieksmaak, enz.

Op deze manier is popcultuur opgebouwd uit alle elementen van het sociale type die opvallen in een bepaalde generatie of het huidige tijdperk.

De popcultuur is de laatste jaren versterkt door de overname van de media en de vlottere toegang tot informatie. Het resultaat, een grotere inbreng van de bevolking in de richting van de trends van de popcultuur.

Als we observeren, leven we in een popcultuur, waar verschillende tradities rond identiteit en gebruiken in acht worden genomen.

Wat is de cultuur van vrede?

De cultuur van vrede is een reeks waarden die de krachtige afwijzing van gewelddadig gedrag of attitudes benadrukt.

Deze cultuur is in 1999 door de VN gedefinieerd, met als doel onderhandeling en dialoog te waarderen als de meest geschikte mechanismen voor het oplossen van problemen.

De cultuur van vrede is ook een levensstijl, waarbij al het gedrag dat een vreedzame houding bevordert, wordt gepromoot.

Mensen hebben de verplichting om onder vrede in te stemmen en al die vormen ongedaan te maken, fysiek of verbaal, die een gewelddadige daad veronderstellen, en dus schade.

Het doel van de cultuur van vrede is om alle gewelddadig gedrag uit de wereldgemeenschap uit te bannen, en meer waarde toe te kennen aan vrede als het enige kenmerk en alternatief voor oplossingen voor de meest complexe sociale problemen.

Wat is burgercultuur?

We hebben zeker de uitdrukking “plichten” gehoord net voor of na de uitdrukking “rechten”. Doorgaans is een persoon zijn rechten waard voor zover deze overeenkomen met zijn plichten.

Burgercultuur speelt hierin een belangrijke rol. Burgercultuur omvat in dit opzicht alle handelingen, gebruiken en tradities waaraan een groep burgers, als onderdeel van een bepaald land, moet voldoen in overeenstemming met de regelgeving.

Al deze kenmerken maken deel uit van de waarden die een burger moet behouden om te genieten van coëxistentie en harmonie tussen een groep mensen.

De toepassing van een correcte burgercultuur zal zowel op privaat als op publiek niveau acties garanderen die levenskwaliteit mogelijk maken, evenals het gezamenlijke respect voor normen die de viering van verschillende processen vergemakkelijken, zoals bijvoorbeeld het stemrecht.

Wat is bedrijfscultuur?

Bedrijfscultuur is een reeks waarden, uitspraken, tradities en gedachten die de medewerkers van een bedrijf in praktijk brengen. In tegenstelling tot de organisatiecultuur is de bedrijfscultuur gericht op het vormgeven van de manier waarop werknemers het leven in het bedrijf leiden, dat wil zeggen de manier waarop ze communiceren, zich kleden en hun werk doen.

Laten we niet vergeten dat de organisatiecultuur gericht is op het verbeteren van de werkdynamiek, zodat het bedrijf al zijn werkdoelstellingen effectief kan bereiken.

Ondertussen richt de bedrijfscultuur zich op de gewoonten die een specifiek bedrijf bij al zijn medewerkers heeft gekarakteriseerd.

In het lichaam van de bedrijfscultuur zijn er de vormen van klantenservice, de manier waarop het bedrijf zijn imago van zijn werknemers overbrengt en de behandeling van zijn partners.

De bedrijfscultuur spreekt van het gedrag van een bedrijf, terwijl de organisatiecultuur van de manier waarop een werkteam zich de nodige tools toe-eigent voor zijn doelstellingen.

Wat is omgevingscultuur?

Milieucultuur is ook een reeks gebruiken die gericht zijn op het behoud van het milieu. Meer specifiek is milieucultuur de manier waarop mensen een relatie met de omgeving creëren.

In dit geval is het doel om een ​​gunstige uitwisseling te genereren voor het ecosysteem, en in die zin voor het menselijk leven. Daartoe wordt in de milieucultuur een houding ten aanzien van de voortdurende verbetering en instandhouding van groene ruimten aangemoedigd.

Vervolgens worden acties gekarakteriseerd waarbij een of meer mensen zich op verschillende manieren inspannen om de zorg voor het milieu te bevorderen, niet alleen bij degenen die tot deze cultuur behoren, maar ook bij de gemiddelde burger.

Natuurlijk hebben we allemaal een bepaald niveau van milieucultuur, hoewel we het niet op deze manier conceptualiseren. In dit verband omvat dit een reeks praktijken die samen de zorg voor het milieu bevorderen.

De eerste, om het bewustzijn van de ruimte waarin we leven te bevorderen, de tweede, om vanuit het dagelijks leven positieve gewoontes voor het milieu te creëren. Het is ook mogelijk om waarschuwings- en educatieve campagnes te vinden over het belang van zorg voor het milieu.

Wat is de cultuur van legaliteit?

De cultuur van legaliteit is de wetenschap dat de burgers van een land domineren in het licht van de rechtsstaat. Met andere woorden, het is de volledige kennis van een persoon van alle rechten en plichten die hij bezit als onderdeel van een natie.

De cultuur van legaliteit streeft naar volledige eerbiediging van de wetten van een land en doet een beroep op naleving ervan. Uiteraard veronderstelt dit een veronachtzaming van de overtreding van wettelijke voorschriften.

De burgers van een land kennen, respecteren en voeren de wetten van de grondwet uit, verwijzend naar de noodzakelijke regelgevende instrumenten of instellingen in een bepaalde situatie.

Zo wordt de cultuur van legaliteit gedefinieerd als het respect, de toepassing en de erkenning van de wetten van een samenleving door haar leden.

Wat is politieke cultuur?

De burgers van een land hebben verschillende kennis en criteria over het politieke landschap van de bevolking. Ze wisselen ideeën uit en maken verschillende waardeoordelen, in een poging de meest effectieve oplossingen te vinden voor de behoeften van hun land.

Deze set van criteria en kennis is wat politieke cultuur wordt genoemd. Politieke cultuur is een praktijk die alle burgers op een bepaald moment in hun leven toepassen, waarbij ze hun criteria op de proef stellen bij de analyse van politieke gebeurtenissen in hun land.

De massificatie van informatie heeft deze pijler in de samenleving aanzienlijk versterkt, wat de reden is waarom veel mensen tegenwoordig een belangrijke politieke cultuur hebben.

Wat is fysieke cultuur?

Fysieke cultuur is al die praktische en theoretische kennis die een samenleving heeft met betrekking tot verschillende sportpraktijken of fysieke activiteiten.

Dit met als doel uw welzijn, naast uw fysiologische gezondheid, van de relatie tussen respectievelijk uw geest en uw lichaam te garanderen. Fysieke cultuur komt overeen met het niveau van beheersing en oefening dat een persoon uitvoert in het licht van een bepaalde sport of fysieke activiteit.

De doelstellingen kunnen variëren, aangezien deze worden bepaald door de mate van betrokkenheid van de persoon. Zo hebben topsporters een hoge fysieke cultuur, terwijl amateurs dit niet kunnen evenaren.

Een concept met meerdere semantiek Zoals we kunnen zien, is cultuur een concept dat verschillende betekenissen heeft.

Elk, afhankelijk van de context, die zal worden gespecificeerd volgens het woord na cultuur, waar we kunnen begrijpen waar het over gaat, of met andere woorden, over wat voor soort cultuur we zouden kunnen praten.

Lees ook:Wat is geschiedenis?; Wat is psychologie?

This post is also available in: English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits) Español (Spaans) Dansk (Deens) Nederlands Svenska (Zweeds) Italiano (Italiaans) Português (Portugees, Portugal)