Vad är kultur?

Vad är kultur? Uttrycket kultur verkar vara ett lätt begrepp att definiera. Men om vi ägnar oss åt att ta en titt på de många sammanhang där detta uttryck kan användas, kommer vi att inse att detta inte är helt sant.

Vi har alla en kanske allmän uppfattning om vad kultur är. Vissa människor skulle definiera det som en uppsättning traditioner och principer som en viss civilisation har, andra skulle säga att kultur inte är något annat än en grupp egenskaper som definierar en grupp människors tro, antingen genom kulturarv eller forskning.

Sanningen är att det finns många begrepp för denna term. I den här artikeln kommer vi att utforska alla befintliga definitioner av kultur, och förstå att sammanhanget är den sanna avgörande faktorn för mening. Definitioner kommer att presenteras för varje sammanhang.

Kultur är en term som hänvisar till en bred och mångsidig uppsättning huvudsakligen immateriella aspekter av det sociala livet. Enligt sociologer består kultur av de värderingar, föreställningar, språksystem, kommunikation och praktiker som människor delar gemensamt och som kan användas för att definiera dem som kollektiv.

Kultur omfattar även de materiella föremål som är gemensamma för den gruppen eller samhället. Kultur är skild från, men kopplad till, den sociala strukturen och de ekonomiska aspekterna av samhället, både kontinuerligt informera och informeras av dem.

kultur i sociologi

Vad är kultur?, Kultur är ett av de viktigaste begreppen inom sociologi eftersom sociologer inser att den spelar en avgörande roll i våra sociala liv.

Det är viktigt för att forma sociala relationer, upprätthålla och utmana social ordning, bestämma hur vi förstår världen och vår plats i den, och för att forma våra vardagliga handlingar och upplevelser i samhället. Den består av icke-materiella och materiella saker.

Kort sagt, sociologer definierar de icke-materiella aspekterna av kultur som de värderingar och övertygelser, språk, kommunikation och praxis som delas av en grupp människor. När vi expanderar till dessa kategorier består kulturen av vår kunskap, vårt sunda förnuft, våra antaganden och förväntningar.

De är också de regler, normer, lagar och moral som styr samhället; orden vi använder, samt hur vi talar och skriver dem (det som sociologer kallar ”tal”); och de symboler vi använder för att uttrycka mening, idéer och begrepp (som vägskyltar och emojis, till exempel).

Kultur är också vad vi gör och hur vi beter oss och uppträder (till exempel teater och dans). Den informerar och sammanfattas i hur vi går, sitter, bär våra kroppar och interagerar med andra, hur vi beter oss efter plats, tid och ”publik”, och hur vi uttrycker identiteter av ras, klass, kön och sexualitet, bland annat. .

Kultur inkluderar också de kollektiva övningar som vi deltar i, såsom religiösa ceremonier, firandet av sekulära helgdagar och närvaro vid sportevenemang.

Materiell kultur består av de saker som människor gör och använder. Denna aspekt av kultur inkluderar en mängd olika saker, från byggnader, tekniska artefakter och kläder, till filmer, musik, litteratur och konst, bland annat.

Aspekter av materiell kultur kallas oftare för kulturprodukter.

Sociologer ser de två sidorna av kulturen, den materiella och den icke-materiella, som intimt förbundna. Materiell kultur kommer ur och formas av kulturens icke-materiella aspekter.

Det vi värderar, tror och vet (och vad vi gör tillsammans i vardagen) påverkar med andra ord vad vi gör. Men det är inte en enkelriktad relation mellan materiell och icke-materiell kultur.

Materiell kultur kan också påverka icke-materiella aspekter av kultur. Till exempel kan en kraftfull dokumentärfilm (en aspekt av materiell kultur) förändra människors attityder och övertygelser (dvs. icke-materiell kultur).

Det är därför kulturprodukter tenderar att följa mönster. Det som har kommit tidigare när det gäller musik, film, tv och konst, till exempel, påverkar värderingar, övertygelser och förväntningar hos dem som interagerar med dem, vilket i sin tur påverkar skapandet av ytterligare kulturprodukter.

Varför kultur är viktigt för sociologer

Kultur är viktig för sociologer eftersom den spelar en viktig och viktig roll i produktionen av social ordning.

Social ordning avser samhällets stabilitet baserat på kollektivavtalet av regler och normer som gör att vi kan samarbeta, fungera som ett samhälle och leva tillsammans (helst) i fred och harmoni. För sociologer finns det bra och dåliga aspekter av samhällsordningen.

Med rötter i den klassiska franske sociologen Émile Durkheims teori är både materiella och icke-materiella aspekter av kultur värdefulla eftersom de håller samman samhället.

De värderingar, övertygelser, moral, kommunikation och praxis som vi delar gemensamt ger oss en känsla av gemensamt syfte och en värdefull kollektiv identitet. Durkheim avslöjade genom sin forskning att när människor samlas för att delta i ritualer, bekräftar de den kultur de har gemensamt och på så sätt stärker de de sociala banden som binder dem samman.

Idag ser sociologer att detta viktiga sociala fenomen inträffar inte bara i religiösa ritualer och fester som (vissa) bröllop och den indiska festivalen Holi, utan också vid sekulära fester, som gymnasiedanser och storskaliga TV-sända sportevenemang. till exempel Super Bowl och March Madness).

Den berömde preussiske socialteoretikern och aktivisten Karl Marx etablerade det kritiska förhållningssättet till kultur inom samhällsvetenskaperna. Enligt Marx är det inom den icke-materiella kulturens område som en minoritet kan behålla orättvis makt över majoriteten.

Han resonerade att genom att ansluta sig till konventionella värderingar, normer och övertygelser håller människor inlåsta i ojämlika sociala system som inte fungerar till deras bästa, utan istället gynnar den mäktiga minoriteten.

Sociologer ser idag Marx teori i aktion på det sättet att de flesta människor i kapitalistiska samhällen tror att framgång kommer från hårt arbete och engagemang, och att vem som helst kan leva ett bra liv om de gör dessa saker, trots att ett jobb som lönar sig lönen blir svårare att få tag på.

Båda teoretikerna hade rätt om vilken roll kulturen spelar i samhället, men ingen av dem var exklusivt korrekt.

Kultur kan vara en kraft av förtryck och dominans, men den kan också vara en kraft av kreativitet, motstånd och befrielse. Det är också en mycket viktig aspekt av mänskligt socialt liv och social organisation. Utan den skulle vi inte ha några relationer och inget samhälle.

Vad är allmän kultur?

Allmän kultur är all den kunskap som en person dominerar kring ett universum av ämnen, vilket gör att han kan göra värdebedömningar angående en specifik situation eller idé.

Dessa kunskaper kan förvärvas genom normativa studier (matematik, geografi, världshistoria, språk etc.) eller genom egen forskning.

Trots att det är allmän domänkunskap, det vill säga kunskap som alla kan komma åt, har inte alla människor samma nivå av allmän kultur.

Likaså används denna kunskap inte i praktiska syften, utan snarare i informationssyfte, mer specifikt för att ge åsikter om olika specifika ämnen. Kort sagt, en bred nivå av allmän kunskap kommer att tillåta en person att presentera sina idéer under solida kriterier, baserat på verkliga fakta och med konkret information.

Vad är populär kultur?

Populär kultur avser alla traditioner, konstnärliga manifestationer och folkloristiska handlingar som är karakteristiska för en stad respektive region. All denna kunskap och övertygelse förkunnas i allmänhet av de populära klasserna, det vill säga människor från medel- och lägre klasser, tidigare kända som plebs.

Kunskapen om populär kultur är en av de mest utmärkande aspekterna av ett samhälle, eftersom dess trosuppfattningar och rottraditioner kommer till uttryck i dessa. Musikaliska uttryck är ett av de bästa exemplen på populärkultur, eftersom det är en av de viktigaste symbolerna för att förklara ett samhälles ursprung och seder.

Alla samhällen har populär kultur. Bedömningen av hela denna kunskapsmassa kommer dock främst att bestämmas av dess utvecklingsnivå och dess kulturella rötter.

Faktum är att det är mycket vanligt att populär tradition har en större koncentration till de mer lantliga områdena i en region.

vad är populär kultur
vad är populär kultur

Vad är organisations kulturen?

Organisations kulturen är den samling av värderingar och normer som tillämpas i ett företag, för att förstärka principer som tillåter korrekt och effektivt utförandet av uppgifter.

Denna kultur tillämpas för att forma alla medlemmar i ett företag till en specifik modell för att utföra dess verksamhet. Alla värderingar som utgör organisationskulturen definieras i ett företag, och sedan instrueras de till de anställda.

På så sätt definierar varje företag sin egen organisationskultur, som kommer att bero på dess arbetssätt, dess produkter, dess mål och dess vision specifikt. Organisationspsykologi studerar begreppet organisationskultur och utbildar till och med yrkesverksamma inom det område som kallas organisations psykologer.

Hans uppgift är att vägleda all anställd personal till en assertiv organisationskultur, där alla mål och mål kan uppnås i tid.

Vad är kultur för barn?

Kulturen för barn utgör alla de principer som de som en del av ett samhälle måste tillägna sig när de utvecklas i ett skolrum.

Detta för att de ska ha de nödvändiga principerna för att prestera inom de områden de önskar i framtiden, erbjuda kvalitetsutbildning, utgående från de viktigaste principerna.

Denna kultur bygger på idén att alla människor bör infoga sig i samhället genom att behärska en uppsättning kunskap. Denna uppsättning låter dig förstå din miljö, och ännu mer, att vara en del av den.

Kultur för barn är länken som alla spädbarn måste gå igenom för att få alla nödvändiga verktyg, specifikt den kunskapen med vilken de kommer att kunna komma in på högre studieområden och senare bli en del av ett skrå.

Vad är pop kultur?

Till skillnad från de tidigare begreppen är popkulturens till exempel inte lika konkret som i fallet med organisation. Det första vi måste göra är att rädda begreppet populärkultur, men i det här fallet med en mycket bredare vision när det gäller dess omfattning.

Popkultur är med andra ord alla trender, traditioner och symboler som är en del av en tidigare eller nuvarande era. Som ett exempel skulle ”80-talets” kultur kunna definieras som en popkultur, där vi kunde observera en tradition i kläder, i verbala uttryck, i musiksmak, etc.

På så sätt består popkulturen av alla delar av den sociala typen som sticker ut i en viss generation eller aktuell era.

Pop kulturen har förstärkts de senaste åren efter mediernas övertagande och lättare tillgång till information. Resultatet, ett större införande av befolkningen till trenderna inom popkulturen.

Om vi ​​observerar lever vi i en pop kultur, där olika traditioner kring identitet och seder iakttas.

Vad är freds kulturen?

Freds kulturen är en uppsättning värderingar som betonar det kraftfulla förkastandet av våldsamma beteenden eller attityder.

Denna kultur definierades av FN 1999, med syftet att värdera förhandling och dialog som de lämpligaste mekanismerna för problemlösning.

Freds kulturen är också en livsstil, där alla de beteenden som främjar en fredlig attityd främjas.

Människor har åtagandet att komma överens under fred, att ångra alla dessa former, vare sig de är fysiska eller verbala, som förutsätter en våldsam handling, och därför skada.

Syftet med fredskulturen är att utrota allt våldsamt beteende från världssamhället, vilket ger ett större värde åt freden som det enda kännetecken och alternativet att rikta lösningar mot de mest komplexa sociala problemen.

Vad är medborgar kultur?

Visst har vi hört uttrycket ”plikter” strax före eller efter uttrycket ”rättigheter”. Normalt sett är en person värdig sina rättigheter i den mån de motsvarar sina skyldigheter.

Medborgar kulturen har en viktig delaktighet i denna ordning. Medborgarkulturen utgör i detta avseende alla de handlingar, seder och traditioner som en grupp medborgare, som en del av ett visst land, måste följa i enlighet med regelverket.

Alla dessa egenskaper är en del av de värderingar som en medborgare måste bevara för att njuta av samexistens och harmoni mellan en grupp människor.

Tillämpningen av en korrekt medborgarkultur kommer att garantera handlingar både på privat och offentlig nivå som möjliggör livskvalitet, samt gemensam respekt för normer som underlättar firandet av olika processer som till exempel rösträtten.

Vad är företags kultur?

Företags kultur är en uppsättning värderingar, uttalanden, traditioner och tankar som de anställda i ett företag tillämpar. Till skillnad från organisationskulturen syftar affärskulturen till att forma hur anställda lever livet i företaget, det vill säga hur de kommunicerar, klär sig och utför sitt arbete.

Låt oss komma ihåg att organisations kulturen syftar till att förbättra arbetsdynamiken så att företaget effektivt kan uppnå alla sina mål för arbetet.

Samtidigt fokuserar företagskulturen på de vanor som ett specifikt företag har präglat av all personal.

I kroppen av företagskulturen finns formerna för kundservice, det sätt på vilket företaget förmedlar sin image från sina anställda och behandlingen av sina partners.

Affärs kulturen talar om ett företags beteende, medan organisationskulturen talar om det sätt på vilket ett arbetslag tillägnar sig de nödvändiga verktygen för sina mål.

Vad är miljö kultur?

Miljö kultur är också en uppsättning seder som syftar till att bevara miljön. Mer specifikt är miljökultur sättet som människor skapar en relation med miljön.

I det här fallet är syftet att skapa ett välgörande utbyte för ekosystemet, och i den meningen, för mänskligt liv. För detta ändamål uppmuntras attityder till ständig förbättring och bevarande av grönområden i miljökulturen.

Därefter kännetecknas handlingar där en eller flera personer gör olika insatser för att främja omsorgen om miljön, inte bara hos dem som tillhör denna kultur, utan även hos den vanliga medborgaren.

Visst har vi alla en viss nivå av miljökultur, även om vi inte konceptualiserar det på detta sätt. I detta avseende inkluderar detta en rad metoder som tillsammans främjar omsorgen om miljön.

Den första, för att främja medvetenheten om det utrymme vi lever i, den andra, att skapa positiva vanor för miljön från vardagen. Det går också att hitta varnings- och utbildningskampanjer om vikten av att ta hand om miljön.

Vilken är legalitets kulturen?

Legalitets kulturen är den kunskap som medborgarna i ett land dominerar inför rättsstatsprincipen. Med andra ord, det är en persons fulla kunskap om alla rättigheter och skyldigheter som han besitter som en del av en nation.

Laglighets kulturen är förpliktad till full respekt för ett lands lagar och vädjar till efterlevnad av dem. Naturligtvis förutsätter detta ett åsidosättande av brott mot lagbestämmelser.

Medborgarna i ett land känner till, respekterar och stiftar lagarna i dess konstitution, med hänvisning till nödvändiga reglerande instrument eller institutioner i en given situation.

Således definieras laglighetskulturen som respekt, tillämpning och erkännande av ett samhälles lagar av dess medlemmar.

Vad är politisk kultur?

Medborgarna i ett land har olika kunskaper och kriterier om det politiska landskapet för dess befolkning. De utbyter idéer och gör olika värdebedömningar och försöker hitta de mest effektiva lösningarna för deras nations behov.

Denna uppsättning kriterier och kunskap är vad som kallas politisk kultur. Politisk kultur är en praxis som alla medborgare utövar någon gång i livet, där de sätter sina kriterier på prov i analysen av politiska händelser i sitt land.

Massifieringen av information har avsevärt förstärkt denna pelare i samhället, vilket är anledningen till att många människor idag har en betydande politisk kultur.

Vad är fysisk kultur?

Fysisk kultur är all den praktiska och teoretiska kunskap som ett samhälle har om olika idrottsutövningar eller fysiska aktiviteter.

Detta, med syftet att garantera ditt välbefinnande, bortom din fysiologiska hälsa, av förhållandet mellan ditt sinne och din kropp respektive. Fysisk kultur motsvarar nivån av behärskning och övning som en person utför inför en viss sport eller fysisk aktivitet.

Dess mål kan variera, eftersom det kommer att definieras av graden av involvering av personen. Till exempel har professionella idrottare en hög nivå av fysisk kultur, medan amatörer inte kan likställas med detta.

Ett begrepp med multipel semantik Som vi kan se är kultur ett begrepp som har olika betydelser.

Var och en, beroende på sammanhanget, som kommer att specificeras efter ord efter kultur, där vi kan förstå vad det handlar om, eller, med andra ord, vilken typ av kultur vi skulle kunna prata om.

Läs även:Vad är ontologi?

This post is also available in: English (Engelska) Français (Franska) Deutsch (Tyska) Español (Spanska) Dansk (Danska) Nederlands (Nederländska) Svenska Italiano (Italienska) Português (Portugisiska, Portugal)