Echtscheiding in de bijbel

Echtscheiding in de bijbel: Kan een goede christen een scheiding aanvragen? Het huwelijk is iets dat de meesten van ons slechts één keer in ons leven willen doen. In ieder geval voor ons; Christenen, het huwelijk is een verbintenis met God die gerespecteerd en tot het einde toe gehandhaafd moet worden.

Echtscheiding in de bijbel
Echtscheiding in de bijbel

Maar tegelijkertijd is God, en alleen God, degene die er alles aan doet om ervoor te zorgen dat al zijn kinderen het gevoel krijgen dat zij de goederen van het leven verdienen en dat zij geluk verdienen dat verder gaat dan de materiële zonden.

In een dergelijke context zijn de meeste mensen het erover eens dat echtscheiding in verschillende gevallen de juiste oplossing is. Door een scheiding kunnen mensen partners zoeken die goed voor hen zijn en zichzelf en hun kinderen een gelukkig leven bezorgen.

Door de geschiedenis heen hebben christenen echtscheiding anders geïnterpreteerd. In Engeland werd echtscheiding al tijdens de regering van Hendrik VII gelegaliseerd. Toch blijkt uit gegevens dat zelfs in de Victoriaanse periode een volledige scheiding door echtscheiding vrijwel onmogelijk was.

Veel christelijke toegewijden leken te geloven dat het huwelijk een schakel is die door God zelf is gelegd, en aangezien God nooit ongelijk kan hebben, zou het verbreken van zo’n link God zelf een slechte dienst kunnen bewijzen. Hetzelfde geldt als je zegt dat de Bijbel echtscheiding nooit heeft goedgekeurd.

Is dat waar?

Laten we meer lezen om erachter te komen.

Wat betekent echtscheiding volgens de Bijbel?

Om heel eerlijk te zijn: de Bijbel is niet tegen echtscheiding, maar vereist dat er logische redenen zijn voor echtscheiding. Om te begrijpen wat echtscheiding in de Bijbel betekent, moeten we eerst begrijpen wat het huwelijk betekent.

Genesis 2:24 schetst een beeld van wat een huwelijksband in de ware zin van het woord is. Het beeldt het volgende uit: “Om deze reden zal een man zijn vader en moeder verlaten en verenigd worden met zijn vrouw, en die twee zullen één flits worden.”

Hier stelt het vers dat een man en een vrouw, wanneer ze samenkomen door een heilige huwelijksvereniging, een vereniging vormen en één ziel worden in twee verschillende lichamen. Een man-vrouwrelatie is een onbreekbare band waar niemand tussen kan komen. Toen Adam Eva voor de eerste keer ontmoette en zei: “Dit is bot van mijn bot en vlees van mijn vlees!” in Genesis 2:23. Het betekent de vereniging van één vlees in twee verschillende lichamen.

Het is duidelijk dat volgens de Bijbel en de Kerk een huwelijk een zeer zuivere Unie is en niet als een grap mag worden opgevat.

Efeziërs 5:22–27 in de Bijbel laat zien dat: “Vrouwen, onderwerp u aan uw man zoals u zich aan de Heer onderwerpt. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het hoofd van de kerk is; hij is de beschermer van haar lichaam. Nu de Kerk zich aan Christus onderwerpt, moeten vrouwen zich ook in alles aan hun man onderwerpen. Mannen moeten hun vrouwen liefhebben, net zoals Christus de kerk liefhad en zichzelf gaf om haar heilig te maken, door haar te zuiveren door haar met water te wassen door het woord, en haar zonder vlek of smet achter te laten.”

Deze verzen stellen dat een vrouw zichzelf aan haar man moet onderwerpen; aan de andere kant moet een man hoe dan ook van zijn vrouw houden. Man en vrouw moeten hun relatie liefhebben en koesteren, zoals Christus de Kerk liefhad.

Toen Jezus dat afbeeldde: ‘En de twee; een man en een vrouw zullen één worden”, wees hij naar man en vrouw om samen te komen in een onafscheidelijke en exclusieve unie die niemand kan verscheuren.

Maar tegelijkertijd erkent de Bijbel, wanneer de veiligheid en het welzijn van beide partijen in het geding zijn en het vertrouwen tussen hen ergens verdwijnt, dat de unie in zo’n geval niet langer een unie van God is.

Daarom is dit de ware betekenis van echtscheiding, waardoor het in de ogen van de Bijbel aanvaardbaar wordt voor de Kerk.

Redenen en gronden waarop volgens de Bijbel een echtscheiding kan plaatsvinden:

Allereerst is het nodig om één gedachte te verduidelijken: veel jonge christenen geloven dat de kerk echtscheiding aanmoedigt. Noch de Kerk, noch de Bijbel moedigt echtscheiding aan, maar raadt het af.

Er wordt echter duidelijk onderscheid gemaakt over wanneer er uitzonderingen kunnen worden gemaakt met betrekking tot echtscheiding. Door hun aard geven deze uitzonderingen vrouwen veel vrijheid en kunnen ze vandaag de dag nog steeds worden beoefend. Laten we dieper ingaan op deze uitzonderingen die in de Bijbel staan.

Kunt u scheiden van uw partner als deze vreemdgaat?

Het eerste en belangrijkste onderscheid dat in de Bijbel wordt gemaakt voor overspel. Overspel wordt in de christelijke tradities als een ernstige overtreding beschouwd en als een zonde van de hoogste orde. Laten we dieper ingaan op wat de Bijbel in zijn verzen zegt over overspel.

Matteüs 5:31-32 laat dat zien”Wie van zijn vrouw scheidt, moet haar een echtscheidingsakte geven. Maar wie van zijn vrouw scheidt om een andere reden dan overspel, maakt haar tot slachtoffer van overspel, en wie een gescheiden vrouw trouwt, pleegt overspel.”

Bovendien laat Matteüs 19:9 zien dat “wie zich van zijn vrouw laat scheiden en met een ander trouwt, pleegt overspel. Maar hier is de enige uitzondering seksuele immoraliteit.”

Als we naar dit vers kijken, is het duidelijk dat niet alleen het onderwerp overspel onder vrouwen openlijk de term seksuele immoraliteit heeft gekregen, maar dat overspel onder mannen door de Bijbel ook zeer serieus wordt genomen.

Volgens de Bijbel mag jij als man nooit van je vrouw scheiden voor een andere vrouw, omdat dit niets anders is dan overspel, wat een onherstelbare zonde is in de materiële wereld. Een vrouw kan echter door haar man worden gescheiden als zij achter zijn rug om overspel heeft gepleegd.

In het geval van overspel wordt het wederzijdse vertrouwen en de verbondenheid die een huwelijk onder Christus biedt, verbroken, in welk geval het zoeken naar andere christelijke partners die de waarden van de Bijbel hooghouden volkomen oké is. Wanneer u echter eenmaal een misdrijf van overspel pleegt, is de zonde al begaan.

Kunt u scheiden van uw partner als deze u mishandelt?

Mannen die hun vrouwen mishandelen bestaan al sinds mensenheugenis. De Bijbel heeft niet duidelijk gemaakt of het hier besproken misbruik fysiek, verbaal of emotioneel is.

De meeste geleerden en predikanten in de moderne wereld zijn het er echter over eens dat elke vorm van fysiek of psychologisch misbruik een grond voor echtscheiding is.

In zo’n geval is het essentieel om te onthouden dat je in de eerste plaats een kind van God bent en in de tweede plaats een huwelijkspartner. Dat gezegd hebbende, als een vrome christen die God zelf voor je zonden heeft betaald, verdien je een leven waarin je als individu rechtop kunt staan met vrijheid, geluk en hoop.

In Efeziërs 5:22–27 portretteert de Bijbel echtgenoten als redders en beschermers van hun vrouwen. Daarom moeten ze hun vrouwen beschermen en hen met waardigheid en respect behandelen, en hen niet misbruiken.

In 1 Korintiërs 7:1–5 staat dat “het feit dat man en vrouw één worden in het seksuele aspect van het huwelijk betekent dat we met respect en wederzijdse instemming voor elkaars fysieke behoeften zorgen en elkaars lichamelijke behoeften vervullen, en dat we elkaar niet uitbuiten.”

Het geeft duidelijk de bedoeling van God weer dat man en vrouw elkaar met respect, schoonheid en waardigheid moeten behandelen, en niet op een beledigende manier.

De Bijbel vraagt niet aan een man of een vrouw om een huwelijk met een gewelddadige partner ‘uit te proberen’, omdat dit zeer nadelig en schadelijk kan zijn voor het individu in kwestie. Het is nooit verkeerd als je naar het heiligdom van God komt voor veiligheid en zekerheid.

Kun je van je partner scheiden als deze zondig is?

Veel andere concepten van zondigheid met betrekking tot echtscheiding zijn in de Bijbel besproken. Dergelijke zondigheid omvat concepten als verlating, gebrek aan nederigheid en geen verzoek om vergeving, het op een mishandelende manier behandelen van uw kinderen en het aangaan van seksuele relaties met uw vrouw tegen haar toestemming.

In dergelijke gevallen kunnen moderne christelijke vrouwen het recht verkrijgen om van hun partner te scheiden, zelfs als zij gezagsgetrouwe christenen zijn. De Bijbel waarschuwt ook dat morele kwesties het huwelijk niet associëren met andere kwesties, zoals ‘oplichters, dronkaards en seksueel immoreel’.

Seksuele immoraliteit heeft in dit geval betrekking op overspel en seksueel gebrek aan respect voor de vrouw of andere vrouwen, schelden en seksuele intimiteit zonder toestemming.

Hoe gaat de Bijbel om met de vertrouwensbreuk die gepaard gaat met wederzijdse instemming en grenzen?

Stel dat jullie allebei een paar gebroken grenzen in jullie relatie hadden gesteld, wat als een zonde zou worden beschouwd, ook al classificeert de Bijbel het niet als zonde.

Helaas zwijgt de Bijbel over wederzijdse instemming en vertrouwen in situaties waarin de bovengenoemde uitzonderingen niet van toepassing zijn. De Bijbel accepteert geen echtscheiding als dezelfde gepleegde zonde niet valt onder de zonden die in de Bijbel staan vermeld.

Kunt u scheiden van uw partner als deze niet christelijk is?

God heeft altijd meer prioriteit gegeven aan het morele karakter van een individu dan aan zijn of haar overtuigingen. Dit enorme voordeel van het christendom onderscheidt het van alle andere religies en maakt het uniek.

God heeft nooit gepredikt, en zijn volgelingen ook niet, dat een gelovige een huwelijk moet opgeven omdat de partner niet ook een gelovige is.

In 1 Korintiërs 7:10-16 staat dat:

“Tegen anderen zeg ik dat als de vrouw van een broer geen gelovige is en zij bereid is met hem samen te leven, hij haar niet mag verlaten, en hetzelfde geldt als de man van een vrouw geen gelovige is en hij bereid is met haar samen te leven. ze mocht hem niet wegsturen.

De ongelovige echtgenoot wordt gezuiverd door zijn vrouw, en de ongelovige vrouw wordt gezuiverd door haar man. Anders zullen hun kinderen onrein zijn, maar ze zijn nog steeds heilig.

Maar als de ongelovige vertrekt, laat hem dan gaan. Broer of zus is in dergelijke omstandigheden niet verplicht zich hieraan te houden. God heeft ons geroepen om in vrede te leven en hoe weet je dat je je man of je vrouw zult redden?”?”

Je kunt horen dat de Bijbel meningsverschillen respecteert en dat altijd zal blijven doen.

Zelfs als uw partner geen volgeling van Christus is of niet naar de kerk gaat, kunt u nog steeds bij het altaar bidden voor uw welzijn en dat van hen.

Bovendien, als zij niet dezelfde overtuigingen hebben als jij met betrekking tot het huwelijk, overspel en echtscheiding, vraagt God je om in vrede te leven en hun meningsverschillen te respecteren.

Tegelijkertijd is het essentieel om te weten dat uw plicht jegens het christendom veel fundamenteler is dan uw plicht jegens uw partner, en dat u uw geloof als christen niet mag opgeven ter wille van uw partner.

Kunt u van uw man scheiden als hij meer dan één vrouw heeft?

Veel gelovigen in het christendom in de Verenigde Staten en wereldwijd hebben polygamie beoefend en blijven dit beoefenen.

Hoewel bijna elke religieuze sekte polyandrie niet waardeert, wordt polygamie volgens veel culturen als een normaal onderdeel van het christendom beschouwd, waardoor het een controversieel onderwerp is.

Maar we kunnen zien dat polygamie in 1 Korintiërs 7 ronduit als onwettig wordt aangemerkt, en dat een man die meer dan één vrouw heeft niet alleen overspel pleegt, maar ook alle betrokken vrouwen respecteert door hen niet het alleenrecht op zijn huwelijk en seksuele intimiteit te geven. .

Volgens de Bijbel moet elke vrouw gebonden zijn aan één echtgenoot, en elke echtgenoot moet slechts aan één vrouw gebonden zijn, en alleen deze wettelijk gebonden vrouw heeft recht op het lichaam en de seksuele relaties van de man in kwestie.

Als de man zoiets onwettigs begaat, moet hij het recht verliezen om getrouwd te blijven.

Kunt u scheiden van uw partner als u geen kind kunt krijgen?

Kan onvruchtbaarheid in de moderne wereld een reden zijn voor een scheiding?

Terwijl we verdergaan met het beschrijven en bespreken van de verschillende verzen die over dit onderwerp zijn geschreven, is het essentieel op te merken dat de Bijbel aan de mensheid werd gepresenteerd lang voordat wetenschappelijke ontwikkelingen in de wereld van zwangerschap en vruchtbaarheid plaatsvonden.

Volgens de Bijbel echter

Als een man een vrouw heeft genomen en tien jaar met haar heeft samengewoond en geen kinderen heeft, kan hij zich niet onthouden. Als hij van haar scheidt, kan ze met een andere man trouwen en mag die man weer tien jaar bij haar wonen. Ze miste dat we tien jaar moesten tellen vanaf het moment van de abortus.”

We willen allemaal ouders worden, maar de Bijbel wil dat we niet te ongeduldig zijn over onze verlangens om onze bloedlijn te vermenigvuldigen.

Volgens de Bijbel moeten we ervoor zorgen dat we daarbij de potentiële moeder van een kind niet minachten, aangezien God en God zelf de beslisser over alles zijn en ons lot al voor ons hebben vastgelegd.

In zo’n geval is hertrouwen een optie voor een vrouw, zodat zij niet onterecht wordt veroordeeld omdat ze onvruchtbaar is, terwijl de schuld bij de man ligt.

Gevolgen van echtscheiding volgens de Bijbel

Wat gebeurt er na uw scheiding, volgens de Bijbel? Heb je als christen het morele recht om een nieuwe partner te zoeken, en onder welke omstandigheden heb je het recht om dat te doen? Laten we snel kijken naar de verschillende rollen die na de scheiding worden geadviseerd.

  • Kan een vrouw hertrouwen na een scheiding?

Volgens de Bijbel mag een vrouw na een echtscheiding in geval van overspel doorgaans niet hertrouwen. Als de man echter overspel heeft gepleegd, heeft hij in dat geval het recht verloren om een getrouwde man te zijn, en in dat geval kan de vrouw op zoek gaan naar een nieuwe echtgenoot die haar zal waarderen en koesteren.

Als het om misbruik gaat, geldt een soortgelijke regel. De vrouw of de man die het slachtoffer is geworden van misbruik door hun partner, kan een betere huwelijksrelatie met een ander individu zoeken.

In het geval van echtscheiding vanwege onvruchtbaarheid mogen vrouwen met een ander persoon trouwen om een gelijkwaardige relatie te zoeken.

  • Kan een echtgenoot hertrouwen na een scheiding?

Als een man van een vrouw scheidt om vervolgens met een andere te trouwen, pleegt hij overspel, volgens de Bijbel.

Alleen als een vrouw overspel heeft gepleegd, kan een echtgenoot hertrouwen. In geval van onvruchtbaarheid kan de man ook op zoek gaan naar een nieuwe vrouw die zijn wens om ouder te worden kan vervullen.

Stel dat de man het slachtoffer is van lichamelijk of geestelijk misbruik door de vrouw. In dat geval wordt hem geadviseerd zo snel mogelijk de hulp van een hulpverlener in te roepen en zonder ook maar één moment te wachten uit het huwelijk te stappen ten gunste van gezondere relaties.

Tegenstrijdigheden over echtscheiding in de Bijbel

In een van de eerste vermeldingen van echtscheiding in het oude testament stelt Maleachi 2:16 duidelijk dat God echtscheiding afkeurt.

Maar in een van de eerste verzen van het Nieuwe Testament, zoals we zojuist hebben gelezen, wordt in Mattheüs 5:32 vermeld datwie van zijn vrouw scheidt op andere gronden dan seksuele immoraliteit, overspel pleegt en zijn vrouw ook overspel laat plegen.”

Daarom kunnen we zien dat naarmate de wereld is veranderd, de opvattingen van de Heer in de loop van de tijd op verschillende manieren in de Bijbel zijn weergegeven.

Opnieuw wordt in Matteüs 19:9 duidelijk gesteld dat Jezus nee zegt tegen echtscheiding, behalve in gevallen van overspel.

De meeste christelijke kerken en predikanten zijn tegenwoordig echter van mening dat echtscheiding op grond van geestelijke vrede, een leven zonder misbruik en een goed gezin geldig is.

Hoewel in deze verzen bijvoorbeeld duidelijk wordt gesteld dat overspel de enige redelijke oorzaak van een echtscheiding is, noemen andere verzen in de Korinthiërs zonden als misbruik, verlating en oplichting als redelijke oorzaken voor het verbreken van het huwelijk.

Het is veilig om te zeggen dat de Bijbel veel belang hecht aan het seksuele intimiteitsaspect van romantische relaties.

Stel bijvoorbeeld dat een vrouw ongelovig is en ervoor kiest specifieke christelijke overtuigingen niet te volgen. In dat geval suggereert de Bijbel dat de man zijn best moet doen om het huwelijk te laten slagen, ondanks religieuze of morele verschillen. Dergelijke meningsverschillen kunnen alleen tot stand komen als overspel tijdens een mislukte vakantie geen deel uitmaakt van hun geloof.

In gevallen van hoererij wordt het verschil echter te groot. In zo’n geval kan zij, als zij ongelovig is en gelooft dat hoererij haar gelijk is, scheiden ten gunste van een meer moreel christelijke vrouw.

Volgens het christendom en de Bijbel is elke vorm van seks buiten het huwelijk, of het nu seks voor het huwelijk of buiten het huwelijk is, een versterking.

Heeft de Bijbel iets te zeggen over versterking in het geval van mensen?

Voor mannen gelden dezelfde regels voor overspel en hoererij als voor vrouwen.

In het Oude Testament was de straf voor hoererij onder de mensen de dood door steniging.

In de moderne wereld wordt de mens geconfronteerd met de gevolgen van ontucht, doordat hij zijn burgerlijke staat en gezin verliest.

Een andere grote tegenstrijdigheid is te vinden in de manier waarop katholieken versus protestanten omgaan met de aard van echtscheiding. Hoewel ze allebei de Bijbel volgen, zijn de interpretaties drastisch verschillend.

Protestanten zijn veel milder over de aard van het huwelijk, hoewel dit ook van sekte tot sekte verschilt. Katholieke ideologieën zijn over het algemeen ouderwetser, en de intensiteit van het probleem moet zeer hoog zijn voordat de Kerk er rekening mee kan houden.

Hoewel dit specifiek van de kerk afhangt, hebben veel vrouwen geklaagd over een praktische vooringenomenheid ten gunste van mannen in enkele van de meest populaire katholieke kerken ter wereld.

Als uw voorganger uw scheiding niet goedkeurt, maar u denkt dat u de morele gronden heeft om een scheiding van uw partner te eisen, benader dan de hogere heiligen en kerken om een gerechtvaardigde sanctie voor uw christelijke scheiding te krijgen.

De Bijbel heeft christenen verboden een echtscheiding aan te gaan die de Kerk niet goedkeurt, omdat een dergelijke scheiding tegen de wil van God zou ingaan. Daarom is het veel beter om de strijd aan te gaan voor je recht en gesanctioneerd te worden voor je scheiding van de hoogste kerken van de wereld.

Conclusie

Naarmate de tijd verstreek, hebben predikanten en christelijke geleerden geprobeerd de termen die in de Bijbel worden genoemd, opnieuw te definiëren.

Hoewel het christendom hetzelfde heilige boek volgt, is de waarheid dat verschillende christelijke sekten, zoals de katholieken, evangelicalen, enz., hun eigen regels en normen hebben met betrekking tot de aanvaardbare aard van echtscheiding. Elke kerk en gemeenschap gaat anders met echtscheiding om.

Gecombineerd daarmee zijn de regionale ethische waarden die christenen van over de hele wereld volgen. Maar als het gaat om de broederschap onder één God die alle christenen samenbindt, moeten we niet vergeten dat God de veiligheid en het geluk van zijn kinderen belangrijker vindt dan al het andere.

Zondige activiteiten in de ogen van God moeten berouwd worden, zelfs als uw partner u al heeft verlaten. Vraag ook niet om vergeving voor je partner in het bijzijn van God; laat hem of haar dat zelf doen.

Zorg ervoor dat uw relatie met uw partner uw relatie met uw God niet beïnvloedt; wees een goede partner en weet waar je hem of haar wel en niet moet vergeven.

Het belangrijkste is dat u ervoor zorgt dat uw partner geen nadelige invloed heeft op uw kinderen. Bedenk dat voor God de relatie tussen de ouder en het kind de heiligste van allemaal is.

Lees ook: Soorten overspel in de Bijbel; Wat is ontucht in de Bijbel?; Ontrouw definitie bijbel

Externe bronnen: Thoughtco; gotquestions

This post is also available in: English (Engels) Deutsch (Duits) Español (Spaans) Nederlands Svenska (Zweeds)