Övergripande förvaltning: vad är det? Vad består det av?

Övergripande förvaltning.Tvärfunktionell hantering, även känd som tvärfunktionell hantering eller horisontell hantering, hänvisar till en ledningsmetod som innebär att man arbetar över olika funktioner, avdelningar eller team inom en organisation för att uppnå gemensamma mål eller lösa problem. Det kännetecknas av samarbete, kommunikation och samarbete mellan olika grupper för att skapa en gemensam förståelse för mål, prioriteringar och ansvar.

Övergripande förvaltning
Övergripande förvaltning

Tvärgående hantering innebär att bryta ner silor inom en organisation och uppmuntra individer från olika delar av företaget att arbeta tillsammans. Detta tillvägagångssätt kan bidra till att förbättra samordningen, effektivisera processer och främja innovation genom att sammanföra olika perspektiv och expertis.

Korshantering kan vara särskilt användbart i komplexa projekt eller initiativ som involverar flera intressenter eller kräver input från olika delar av organisationen. Det kräver starkt ledarskap, effektiv kommunikation och en vilja att samarbeta över gränserna.

Vs hierarkisk hantering

Hierarkisk ledning är ett traditionellt tillvägagångssätt som betonar en tydlig kommandokedja, med beslutsfattande makt koncentrerad till toppen av organisationen. I en hierarkisk ledningsstruktur organiseras anställda i funktionella avdelningar eller lag, och varje avdelning rapporterar till en direktör som i sin tur rapporterar till en högre chef och så vidare i kedjan. Hierarkisk förvaltning tenderar att vara mer rigid och byråkratisk, fokuserad på regler och förfaranden.

Tvärgående ledning är å andra sidan ett modernare tillvägagångssätt som betonar samarbete och lagarbete mellan olika funktioner, avdelningar eller team. I tvärgående ledning arbetar anställda tillsammans för att uppnå gemensamma mål, ofta bryter de ner silor mellan olika delar av organisationen. Övergripande förvaltning tenderar att vara mer flexibel och anpassningsbar, med fokus på innovation och kreativitet.

Medan hierarkisk hantering kan fungera bra i mer stabila och förutsägbara miljöer, kan tvärgående hantering vara bättre lämpad för mer komplexa och dynamiska situationer där smidighet och innovation är nödvändiga. Båda tillvägagångssätten har sina styrkor och svagheter, och valet av ledarstil beror på organisationens specifika behov och sammanhang.

Projektledning

Projektledning i ett tvärgående sammanhang innebär hantering av projekt som kräver samarbete och samordning mellan olika funktioner, avdelningar eller team i en organisation. Låt oss titta på några viktiga aspekter av projektledning i ett tvärgående sammanhang:

 • Identifiering och engagemang av intressenter: I ett övergripande projekt är det viktigt att identifiera och engagera alla intressenter som kan påverkas av projektet. Detta inkluderar intressenter från olika delar av organisationen samt externa intressenter.
 • Tvärfunktionell kommunikation: Effektiv kommunikation är avgörande i ett tvärgående projekt. Projektledare måste se till att alla teammedlemmar informeras om projektets mål, tidsfrister och resultat, och att kommunikationskanalerna är öppna och tillgängliga för alla.
 • Gemensamma mål och prioriteringar: Övergripande projekt kräver en gemensam förståelse av mål och prioriteringar mellan funktioner, avdelningar eller team. Projektledare bör arbeta med intressenter för att identifiera gemensamma mål och anpassa projektmål till organisationens bredare strategiska mål.
 • Projektplanering och schemaläggning: Projektplanering och schemaläggning i ett övergripande sammanhang kan vara komplext, eftersom olika funktioner, avdelningar eller team kan ha olika tidsfrister och prioriteringar. Projektledare bör utveckla en detaljerad projektplan som tar hänsyn till teammedlemmarnas olika scheman och tidsfrister.
 • Konfliktlösning och problemlösning: I ett tvärgående projekt kan konflikter uppstå på grund av skillnader i perspektiv, prioriteringar eller mål. Projektledare måste vara skickliga i konfliktlösning och problemlösning för att säkerställa att projektmålen uppnås och intressenterna är nöjda.
 • Prestationsutvärdering och feedback: Projektledare måste utvärdera teammedlemmarnas prestationer och ge dem feedback på sitt arbete. Detta kan vara svårt i ett övergripande sammanhang, eftersom teammedlemmar kan förlita sig på olika chefer eller arbeta i olika avdelningar. Projektledare bör utveckla ett utvärderings- och feedbacksystem som tar hänsyn till gruppmedlemmarnas olika hierarkiska strukturer och funktionella områden.
 • Teknik och verktyg för att stödja övergripande förvaltning: Teknik kan spela en viktig roll för att stödja övergripande projektledning. Projektledare kan använda samarbetsverktyg, projekthanteringsprogramvara och andra tekniska lösningar för att underlätta kommunikation, spåra framsteg och hantera projektuppgifter och resurser.

Exempel på övergripande förvaltning

 • Agil utveckling: Agil utveckling är en mjukvaruutvecklingsmetod som betonar samarbete, lagarbete och iterativ utveckling. Agila team är vanligtvis tvärfunktionella och självorganiserande, med medlemmar från olika funktionella områden som arbetar tillsammans för att leverera mjukvaruprojekt på ett flexibelt och anpassningsbart sätt.
 • Kundcentrerat tillvägagångssätt: En kundcentrerad affärsstrategi innebär att kunden placeras i centrum för alla affärsbeslut och processer. Detta tillvägagångssätt kräver samarbete och samordning mellan olika funktioner, avdelningar eller team i en organisation för att säkerställa att kundernas behov och förväntningar uppfylls.
 • Lean Management: Lean management är en ledningsmetod som betonar kontinuerlig förbättring, avfallsminskning och kundvärde. Lean management kräver samarbete och kommunikation mellan de olika funktionerna, avdelningarna eller teamen i en organisation för att identifiera och eliminera avfall och förbättra processer.
 • Designtänkande: Designtänkande är ett problemlösande tillvägagångssätt som betonar empati, experiment och samarbete. Design thinking kräver att tvärfunktionella team arbetar tillsammans för att förstå användarnas behov, generera idéer och prototyplösningar.
 • Företagens sociala ansvar: Företagens sociala ansvar (CSR) handlar om att integrera sociala och miljömässiga hänsyn i affärsverksamhet och beslutsfattande. CSR kräver samarbete och samordning mellan olika funktioner, avdelningar eller team i en organisation för att identifiera och hantera sociala och miljömässiga effekter.

Egenskaper och färdigheter hos tvärgående regissörer

Tvärgående chefer måste ha en unik uppsättning kvaliteter och färdigheter för att vara effektiva i att leda tvärfunktionella team och projekt. Låt oss beskriva några viktiga egenskaper och färdigheter hos den tvärgående chefen:

 • Samarbete och lagarbete: Övergripande chefer måste vara skickliga på att bygga samarbetsrelationer och främja lagarbete över olika funktioner, avdelningar eller team inom en organisation.
 • Kommunikation: Effektiv kommunikation är avgörande för övergripande hantering. Övergripande chefer måste vara skickliga i muntlig och skriftlig kommunikation för att säkerställa att alla teammedlemmar är informerade och involverade i projektaktiviteter.
 • Strategiskt tänkande: Övergripande chefer måste kunna tänka strategiskt och anpassa projektmål till organisationens bredare strategiska mål.
 • Flexibilitet och anpassningsförmåga: Övergripande chefer måste vara flexibla och anpassa sig till förändrade omständigheter och kunna anpassa projektplaner och prioriteringar efter behov.
 • Konfliktlösning och problemlösning: Övergripande chefer måste vara skickliga i konflikt och problemlösning för att hantera skillnader i perspektiv, prioriteringar eller mål som kan uppstå i tvärfunktionella team.
 • Projektledning: Tvärfunktionella chefer bör vara medvetna om projektledningsmetoder och tekniker för att hantera komplexa projekt som involverar tvärfunktionella team.
 • Ledarskap: Tvärgående chefer måste kunna leda och motivera team, inspirera kreativitet och innovation och skapa en positiv arbetsmiljö som främjar samarbete och lagarbete.
 • Emotionell intelligens: Övergripande chefer måste ha emotionell intelligens, kunna förstå och hantera sina egna känslor och andras och skapa positiva relationer med teammedlemmar.
 • Kulturell medvetenhet: Tvärgående chefer måste vara medvetna om kulturella skillnader och kunna arbeta effektivt med teammedlemmar från olika bakgrunder och kulturer.
 • Teknisk expertis: Beroende på det specifika projektet eller sektorn kan tvärfunktionella chefer behöva ha teknisk kunskap och erfarenhet inom ett visst område för att effektivt hantera tvärfunktionella team.
 • I allmänhet måste tvärgående chefer vara effektiva kommunikatörer, strategiska tänkare, kvalificerade projektledare och starka ledare för att framgångsrikt leda tvärfunktionella team och projekt.

Läs också: Varför äktenskapsbrott inte bör vara ett brott; Marknadsföringsstrategi för sökmotorer; Vad är den semantiska kärnan? Definition, koncept

Webografi

 • ”Transversal Management: Definition, challenges and benefits”, från Project Management Institute: Den här artikeln ger en översikt över tvärgående förvaltning, dess fördelar och utmaningar och erbjuder tips för effektiv tvärgående hantering.
  Länk
 • ”Transversal Leadership”, Harvard Business Review: Denna artikel diskuterar begreppet tvärgående ledarskap, dess betydelse i den moderna affärsmiljön och erbjuder tips för att utveckla tvärgående ledarskapsförmåga.
  Länk
 • Forbes ”Bridging Silos to Foster Innovation”: Den här artikeln utforskar rollen som tvärgående ledning för att främja innovation och eliminera silor inom organisationer.
  Resurs
 • ”Betydelsen av tvärgående ledning i näringslivet” av Executive Education på IMD: Den här artikeln belyser vikten av tvärgående ledning för att hantera komplexa affärsutmaningar och driva innovation.
  Imd
 • Workfronts ”Traverse Management: How to Manage Your Teams Across Functional Boundaries”: Den här artikeln innehåller tips och bästa praxis för övergripande hantering, inklusive kommunikationsstrategier, konfliktlösningstekniker och projektledningsfärdigheter.

Utgåvor 2021-23

This post is also available in: English (Engelska) Français (Franska) Deutsch (Tyska) Español (Spanska) Nederlands (Nederländska) Svenska