Affärs etik och företags styrning

Introduktion: Affärs etik och företags styrning Affärs etik undersöker hur man hanterar företags styrning, whistleblowing, företagskultur och företagens sociala ansvar. Den betonar de normativa principer som föreskrivs av de styrande organen. Bristande efterlevnad av affärsprinciper leder till onödiga rättsliga åtgärder.

Disciplin betonar också uppförandekoden. En uppsättning oskrivna regler som måste vara juridiskt verkställbara. Det finns mycket glädjande tryck när det kommer till ständigt föränderliga företagsregler. Affärs etik utbildar därför entreprenörer och anställda om etiska förfaranden och påföljder för bristande efterlevnad.

Affärs etik och bolagsstyrning
Affärs etik och företags styrning 2

Affärs etik och företags styrning

Vad är affärs etik?. Affärs etik bestämmer sociala, kulturella, juridiska och andra ekonomiska gränser och skyddar de inblandade parternas intressen. Vidare betonar den etiska och sociala värderingar som konsumentskydd, välfärd, rättvisa affärsmetoder och service till samhället.

Företag förutspås vara rättvisa och ärliga i alla sina affärer. Om företagen misslyckas med det får de allvarliga konsekvenser. Juridiska regler styr moral. Men etik är bortom verkställighet. De bör vara självpåtagna och flitigt följas. För att upprätthålla etiken måste företag genomföra interna revisioner. Och utför kvalitetskontroller med jämna mellanrum. Etiken varierar också från företag till företag.

Affärs etiska principer

Affärs etik hänvisar till den uppsättning av rättfärdiga principer och värderingar som styr beteendet hos människor och organisationer i affärsvärlden. Det handlar om att fatta etiska beslut och bedriva affärsverksamhet på ett sätt som är moraliskt rätt och socialt ansvarsfullt. Nyckel aspekter av affärs etik inkluderar:

Ansvar: Etik handlar om att ta individuellt ansvar. Det går åt båda hållen. Individer är ansvariga för företagets oetiska metoder eftersom de inte trädde fram för att bli whistleblowers. På samma sätt, när en anställd stöter på oetiska affärsmetoder, är företaget ansvarigt.

Omsorg och respekt: Professionella relationer mellan medarbetare ska vara pålitliga och respektfulla. Företagen måste se till att arbetsplatsen är säker och harmonisk.

Ärlighet: Det bästa sättet att vinna medarbetarnas förtroende är att kommunicera öppet med dem.

Undvik konflikter: Företag måste minimera intresse konflikter på arbetsplatsen. Överdriven konkurrens inom arbetskraften kan bli katastrofal.

Efterlevnad: Företag måste följa alla regler.

Lojalitet: Anställda ska vara lojala mot organisationen och behålla varumärkesimagen. Eventuella klagomål bör hanteras internt.

Relevant information: Det är viktigt att ge förståelig information. Alla relevanta fakta, vare sig de är positiva eller negativa, bör avslöjas. Det är oetiskt att dölja orimliga villkor med finstilt.

Rätts staten: Företags lagar skyddar alla delar av samhällets rättigheter. Diskriminering av något slag är oetiskt. Personliga fördomar hos individer bör inte påverka ledarnas beslutsfattande.

Att uppfylla löften: Det är oetiskt att motivera bristande efterlevnad genom att tolka kontrakt irrationellt.

Vad är bolags styrning?

Bolagsstyrning är det system av regler, praxis och processer genom vilka ett företag styrs och styrs. Det involverar ett ramverk som definierar relationer, ansvar och ansvarsskyldighet mellan olika intressenter, främst med fokus på styrelse, ledning och aktieägare. Nyck elelement i företagsstyrning inkluderar:

Styrelse av direktörer: Styrelsen ansvarar för att övervaka bolagets strategiska inriktning, se till att den förvaltas effektivt och att företräda aktieägarnas intressen. Det spelar en viktig funktion i beslutsfattande och riskhantering.

Aktieägares rättigheter: Skydda aktieägarnas rättigheter, inklusive rösträtt och tillgång till information om företaget.

Öppenhet och avslöjande: Kräver att företag tillhandahåller korrekt och aktuell information till intressenter, inklusive finansiella rapporter, ledningsersättningar och förvaltningspraxis.

Etiskt uppförande: Uppmuntra etiskt beteende och säkerställa att företagens beslut överensstämmer med företagets värderingar och långsiktiga intressen.

Risk hantering: Implementering av strategier och kontroller för att identifiera, bedöma och minska risker för företaget.

Ansvarsskyldighet: Håller chefer och styrelseledamöter ansvariga för sina handlingar och beslut.

Efterlevnad av lagar och regler: Säkerställa efterlevnad av lagar och förordningar som styr branschen och skydda intressenternas intressen.

Intressenternas engagemang: Erkänner olika intressenters intressen, inklusive arbetare, kunder, leverantörer och samhället i stort.

Vilken funktion har etik i bolags styrning?

Enligt många opinionsundersökningar är dagens näringsliv inte ”högt pålitlig”. Därför är det viktigare än någonsin för företag idag att införa väldefinierade, fungerande styrningsplaner som är förankrade i de etiska värderingarna integritet, ärlighet och integritet och öppenhet när de utför sitt arbete.

Genom att göra det blir det möjligt att berömma beteenden som leder till långsiktig affärsframgång och hållbarhet. Det tillåter också företag att få ökat förtroende, den immateriella – men mycket värdefulla – sociala och kulturella valuta genom vilken företag kan:

  • Bli auktoriteten i utrymmet för att driva affärer och ta marknadsandelar.
  • Skaffa re-business
  • Samla stöd, finansiering och en positiv opinion.
  • Alla dessa steg kan öka företagets resultat och långsiktiga lönsamhet.

Lyckligtvis är många moderna företag kunniga om fördelarna med etik i företags styrning och strävar efter att göra saker ”rätt” genom att följa styrningsprinciper som:

  • Ansvarighet
  • Genomskinlighet
  • Rättvisa
  • Ansvar

Företag använder etiskt fokuserade företagsplaner som gör det möjligt för dem att följa en väldefinierad uppsättning värderingar och undvika vanliga problem inom företagsstyrning, inklusive misskötsel, bristande efterlevnad och bedrägeri.

Regler fastställda av en mångsidig styrelse hjälper företag att se på behoven hos alla intressenter och skapa planer som möter dagens och framtidens behov lika. Som ett resultat ökar dessa företag nivån av förtroende, både internt och externt, till fördel för interna och externa intressenter.

Hur affärs etik och bolagsstyrning är relaterbara

Affärs etik och bolags styrning är närbesläktade begrepp och de korsar sig ofta på olika sätt inom organisationer.

Delade värderingar och principer:

Både affärsetik och bolagsstyrning bygger på en grund av gemensamma värderingar och principer. Affärs etik definierar de moraliska värderingar och standarder som styr beteendet inom en organisation, medan bolagsstyrning fastställer regler och processer för beslutsfattande och kontroll. Dessa gemensamma värderingar inkluderar ofta ärlighet, integritet, transparens, rättvisa och ansvarsskyldighet, som är integrerade i båda koncepten.

Etiskt beslutsfattande:

Bolags styrnings strukturer, särskilt styrelsen, spelar en viktig roll för att säkerställa etiskt beslutsfattande inom en organisation. Styrelsen sätter tonen för etiskt beteende och övervakar ledningens agerande.

Affärs etik vägleder anställda och ledare i att fatta etiska beslut på daglig basis. Tillsammans skapar de en kultur av etiskt beslutsfattande i hela organisationen.

Ansvarsskyldighet och transparens:

Bolags styrning betonar ansvar gentemot aktieägare och intressenter. Denna ansvarighet är nära kopplad till transparens i offentliggörande av finansiell information, företagspraxis och styrningsprocesser.

Affärs etik, å andra sidan, betonar ansvar för etiskt beteende och beslut. Genom att anpassa dessa två aspekter, rapporterar organisationer inte bara om sina ekonomiska resultat utan visar också sitt engagemang för etiskt uppförande.

Intressenternas intressen:

Både affärs etik och bolagsstyrning tar hänsyn till olika intressenters intressen, inklusive aktieägare, anställda, kunder, leverantörer och samhället i stort. Etiska affärsmetoder säkerställer att intressenternas intressen respekteras och skyddas, medan bolags styrnings mekanismer, såsom styrelsetillsyn, syftar till att balansera och prioritera dessa intressen i beslutsfattande.

Risk hantering:

Effektiv bolagsstyrning inkluderar riskhantering som en nyckel komponent. Etiska brister kan utgöra betydande risker för ett företags rykte, finansiella stabilitet och juridiska ställning. Affärs etik vägleder organisationer att identifiera, bedöma och mildra etiska risker. Denna synergi mellan bolags styrning och etik hjälper till att skydda organisationen mot potentiella etiska och juridiska frågor.

Långsiktig hållbarhet:

Både affärsetik och bolagsstyrning handlar om organisationens långsiktiga hållbarhet och framgång. Etiskt beteende och transparent förvaltnings praxis kan förbättra en organisations rykte, pålitlighet och intressent lojalitet, vilket bidrar till dess långsiktiga lönsamhet och tillväxt.

Regele fterlevnad:

Många förordningar och uppförandekoder kräver att organisationer följer etiska standarder och implementerar effektiva praxis för företags styrning. Dessa regler föreskriver ofta krav relaterade till styrelsesammansättning, offentliggörande och etiskt beteende, vilket förstärker sammankopplingen mellan dessa två begrepp.

Utmaningar

Att göra anställda medvetna om sin etiska uppförandekod är en enorm utmaning. Till skillnad från unik etik är företagens regler och förordningar komplicerade. Bristande efterlevnad kan bara påverka en anställd lite, men företaget kan drabbas av stora förluster.

I stora företag är detta en svår uppgift. Det måste bli mer direkt kommunikation. E-postmeddelanden måste förmedla det avsedda budskapet korrekt. Om företags ideologin inte är väl kommunicerad till arbetarna finns det risker för bristande efterlevnad. Ett enkelt misstag av en anställd kan smutskasta varumärkesbilden för en stor enhet.

Etisk efterlevnad, mutor, sexuella trakasserier och giftiga miljöer är vanliga utmaningar som företag står inför. Men det finns en annan ytterlighet. Strikta lagar gjorda i etikens namn stör affärstillväxt och lönsamhet. Förutom all filantropi och välfärd måste företagen göra vinst. Med vinster kan företag betala sina anställda.

Slutord

Både affärsetik och bolagsstyrning är avgörande för att upprätthålla förtroende, främja hållbarhet och uppnå långsiktig framgång i affärsvärlden. De ger ett ramverk för ansvarsfulla och etiska affärsmetoder. Affärs etik och företags styrning är intimt förbundna eftersom de delar gemensamma värderingar, principer och mål.

Tillsammans skapar de ett ramverk för organisationer att verka etiskt, fatta ansvarsfulla beslut och upprätthålla förtroendet och förtroendet hos sina intressenter, vilket i slutändan bidrar till deras varaktiga framgång och rykte.

Underlåtenhet att följa etiken kan resultera i höga böter och rättsliga åtgärder. Företag är ansvariga för sina anställdas olagliga aktiviteter. Även om lagar kan kränkas riskerar företag att betala det dolda priset – ett skadat rykte. Ett litet misstag som görs av en anställd kan smutskasta varumärkesidén hos ett stort företag.

Läs också: Etik inom turism; Etik i marknadsföring; Vad är etik

This post is also available in: English (Engelska) Français (Franska) Deutsch (Tyska) Dansk (Danska) Nederlands (Nederländska) Svenska